بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ – 35

بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 165 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 119 پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی با عنوان

بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ

چکیده:

زبان مهمترین وسیله ارتباطی است و به یاری آن می توان زمینه انتقال فرهنگ و تمدن را از نسلی به نسل دیگر فراهم ساخت مطمئنا سعادت و ترقی هر فردی ارتباط نزدیکی با طرز بیان، افکار، عقاید و تعبیر و تفسیر وی از گفتار دیگران دارد. به همین جهت به بررسی میزان تاثیر دوزبانگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال اول ابتداییی شهرستان ساوجبلاغ در سال تحصیلی 84-85 در پرداختم.

با توجه به این تحقیق فرضیه ها عبارتند از

1-دانش آموزان فارسی زبان نسبت به دانش آموزان دو زبانه در دروس قرائت فارسی و املا دارای پیشرفت تحصیلی بیشتری می باشند.

2-افت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه از دانش آموزان فارسی زبان بیشتر است.

3-دانش آموزان فارسی زبان نسبت به دانش آموزان دوزبانه دارای پذیرش مسئولیت بیشتری می باشند.

4-دانش آموزان فارسی زبان نسبت به دانش آموزان دوزبانه شرکت بیشتری در فعالیتهای گروهی دارند.

روش تحقیق از نوع توصیفی – استنباطی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر اول ابتدایی شهر هشتگرد و شهر کوهسار که در سال تحصیلی 85-84 در شهرستان ساوجبلاغ مشغول تحصیل بودند می باشد که بر اساس آمار اداره متبوع برابر با 3426 نفر بوده اند. نمونه و روش نمونه گیری در این تحقیق عبارتند از 100 دانش آموز که 50 نفر دانش آموز دو زبانه و 50 نفر دانش آموز عادی می باشد که به شکل نمونه گیری خوشه ای – تصادفی انتخاب شدند که حجم نمونه برابر با 30% که از مجموع 21 دبستان به روش خوشه ای انتخاب شدند و از هر دبستان دو کلاس انتخاب شد که 50 نفر دانش آموز عادی و 50 نفر دانش آموز دو زبانه به شکل تصادفی انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه (پاسخ باز- پاسخ بسته) دفتر امتحانات و پرونده تحصیلی دانش آموزان می باشد چون تحقیق از نوع توصیفی – استنباطی است لذا در تجزیه و تحلیل ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و استفاده از شاخصهایی از قبیل درصد و میانگین برای دروس دیکته و قرائت فارسی و فراوانی درصد و میانگین برای سوالات پرسشنامه و پس آزمون مجذور خی برای آزمون فرض ویژه یا صفر آماری استفاده شده است. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها در پرسشنامه و همچنین معدل گیری نمرات دانش آموز (دوزبانه – عادی) در دروس دیکته (قرائت فارسی) نتایج زیر حاصل گردید.

نتیجه اینکه معدل دانش آموزان دو زبانه در این دروس از معدل دانش آموزان فارسی زبان کمتر است. دانش آموزان دو زبانه نسبت به دانش آموزان فارسی زبان دارای پیشرفت تحصیلی کمتری می باشند. افت تحصیلی در این گروه از دانش آموزان (دو زبانه) نسبت به دانش آموزان عادی بیشتر است. دانش آموزان دو زبانه نسبت به دانش آموزان فارسی زبان پذیرش مسئولیت کمتری نسبت به درس – خانواده و مدرسه دارند. دانش آموزان دو زبانه نسبت به دانش آموزان فارسی زبان کمتر در فعالیتهای گروهی شرکت می کنند و ارتباط و تعامل کمتری با دیگر دانش آموزان دارند و بین این دو متغیر اختلاف معناداری وجود دارد که این باعث می شود که به طور کلی دانش آموزان فارسی زبان نسبت به دانش آموزان دوزبانه پیشرفت تحصیلی داشته باشند.

کلمات کلیدی:

پیشرفت تحصیلی

روان شناسی زبان

موضوعات درسی دوزبانگی

موفقیت و شکست تحصیلی

مدیریت برنامه ریزی آموزشی

مقدمه

امروزه در سطح جهان کشورهای وجود دارند که در آنها دو یا چند زبان مختلف رایج بوده اما تنها یکی از آن زبانها به عنوان زبان مشترک یا رسمی پذیرفته شده است و آموزش نیز بر اساس همان زبان رسمی صورت می پذیرد. اگر زبان کودک و زبان آموزش متفاوت باشد پدیده دو زبانگی به وجود می آید که در آن فرد می بایست علاوه بر زبان مادری خود زبان دیگری را نیز بیاموزد. لذا کوشش های او برای کسب علم بیشتر از افراد تک زبانه می گردد. نتایج پژوهشهای مربوط به دو زبانگی متفاوت و گاه بسیار متضاد هستند بعضی از تحقیقات به اثرات منفی دو زبانگی اشاره دارند و مشخص می نمایند که متفاوت بودن زبان آموزشی و زبان مادری برای کودکان اشکالاتی به وجود می آورد. نتایج حاصل از این نوع پژوهشها حکایت از نوعی فشار بر افراد دو زبانه دارد.

بعضی از تحقیقات اثرات مثبت دو زبانگی را ذکر نموده اند و به این نکته اشاره می نماید که فرد دو زبانه داراری دو توانایی متفاوت است و می تواند هر کدام از آنها را بر طبق مورد به کار بندد و مبین این است که دو قالب جدا از هم نگاه می دارد. او به دو سیستم فکری متفاوت مجهز است و این یک مزیت بزرگی است که نصیب هر کس نمی شود. از یک سو مشخص شده است که بسیاری از مشکلات افراد در مورد عدم ارتباط با دیگران به مسائل زبان مربوط می شود و بر اساس بعضی از یافته ها و نظریات اقسام مختلفی از یادگیری به تکامل و سهولت کاربرد سمبل های زبانی بستگی دارد و از سوی دیگر زبان در تمام مراحل تحصیل به عنوان شرط لازم و همراه عمل می کند لکن در مورد ارتباط بین یادگیری و دوزبانگی تحقیقات چندانی انجام نگرفته و لذا اهمیت پرداختن به آن بیشتر احساس می گردد. با توجه به مطالب فوق این تحقیق در پی مطالعه مسئله دوزبانگی و اثر آن روی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد و این تحقیق با روش توصیفی – مقایسه ای انجام شده است و با توجه به اعداد ارقام به تغییر و توصیف روابط موجود در میان متغیرها می پردازد.

فهرست

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه

متغیرها و تعاریف عملیاتی

فصل دوم. ادبیات تحقیق

مقدمه

نظریه اسکینر

نظریه چامسکی

نظریه برگ

نظریه ودرف

مراحل رشد گویایی

مراحل رشد از نظر شناختی

رشد زبان و طبقات اجتماعی

رابطه زبان و یادگیری

اثرات دو زبانگی

اثرات مثبت

اثرات منفی

موضوعات درسی دوزبانگی

دوزبانگی و آموزش پیش دبستانی

بسط زبانی

عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموز

شرایط آموزش و امکانات مطلوب تحصیلی

عوامل مربوط به افت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی

موفقیت و شکست تحصیلی چرا، چگونه

نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان

فلاسفه و روان شناسان در بررسی زبان

رابطه زبان و تفکر

روان شناسی زبان

پیشینه تحقیقاتی

تحقیقات داخلی

فصل سوم. روش اجرای تحقیق

نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه و شیوه نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

چگونگی جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

بررسی سئوال 1- سن پدر کودک

بررسی سئوال 1- میزان تحصیلات پدر کودک

بررسی سئوال 2- سن مادر کودک

بررسی سئوال 6- میزان درآمد خانواده شما چقدر است؟

بررسی سئوال 7- تعداد اتاقهای منزل شما چقدر است؟

بررسی سئوال 9- وضعیت مسکن شما چگونه است؛

بررسی سئوال 10-در منزل شما به غیر از پدر و مادر چه کسانی زندگی می کنند؟

بررسی 11-میزان احساس مسئولیت به خانواده فرزند شما چقدر است؟

بررسی سئوال 12-میزان احساس مسئولیت به خانواده فرزند شما چقدر است؟

بررسی سئوال 13- فرزند شما تا چه میزان در مدرسه مسئولیت می پذیرد؟

بررسی سئوال 14- میزان شرکت در فعالیتهای گروهی فرزند شما چقدر است؟

بررسی سئوال 15-فرزند شما تا چه میزان با دوستان و همسالان ارتباط دارد؟

بررسی سئوال 16- میزان خجالتی بودن فرزند شما چقدر است؟

مقایسه نمرات فارسی و املا کودکان دو زبانه و عادی

بررسی نرخ گذر دانش آموزان فارسی زبان و دو زبانه

ارزیابی فرضیه شماره 1

ارزیابی فرضیه شماره 2

ارزیابی فرضیه شماره 3

ارزیابی فرضیه شماره 4

فصل پنجم. بحث و تفسیر

نتیجه گیری در مورد داده های تحقیق

نتیجه گیری کلی

پیشنهادات

محدودیتها

خلاصه تحقیق

منابع فارسی

فصل ششم. ضمائم

نمونه پرسشنامه

پیوست

دعوت نامه

فهرست جداول

جدول شماره1 – سن پدر کودک

جدول شماره2- میزان تحصیلات پدر کودک

جدول شماره3- سن مادر کودک

جدول شماره4 – میزان تحصیلات مادر و کودک

جدول شماره 5 – میزان درآمد خانواده

جدول شماره6 – تعداد اتاقهای منزل

جدول شماره 7 – وضعیت مسکن

جدول شماره8 – جدول خی وضعیت مسکن

جدول شماره9 – چگونگی شکل خانواده

جدول شماره10 – جدول خی شکل خانواده

جدول شماره11 – میزان احساس مسئولیت به درس

جدول شماره12 – جدول خی احساس مسئولیت به درس

جدول شماره13 – میزان احساس مسئولیت در مدرسه

جدول شماره 14 – جدول خی احساس مسئولیت در مدرسه

جدول شماره15 – میزان پذیرش مسئولیت در مدرسه

جدول شماره16 -جدول خی پذیرش مسئولیت در مدرسه

جدول شماره17 – میزان شرکت در فعالیتهای گروهی

جدول شماره18 – جدول خی شرکت در فعالیتهای گروهی

جدول شماره 19 – میزان ارتباط با دوستان و همسالان

جدول شماره20 – جدول خی ارتباط با دوستان و همسالان

جدول شماره21 – میزان خجالتی بودن کودکان عادی و دوزبانه

جدول شماره22 – جدول خی خجالتی بودن

جدول شماره23 – جدول نمرات فارسی و املا کودکان عادی و دو زبانه

جدول شماره24 -جدول نرخ گذر کودکان عادی و دوزبانه

فهرست نمودارها

نمودار شماره1 نمودار در صد کودکان دو زبانه احساس مسئولیت به درس

نمودار شماره 2 نمودار در صد کودکان عادی احساس مسئولیت به درس

نمودار شماره 3 نمودار در صد کودکان دو زبانه احساس مسئولیت به خانواده

نمودار شماره 4 نمودار در صد کودکان عادی احساس مسئولیت به خانواده

نمودار شماره5 نمودار در صد کودکان دو زبانه پذیرش مسئولیت در مدرسه

نمودار شماره 6 نمودار در صد کودکان عادی پذیرش مسئولیت در مدرسه

نمودار شماره 7 نمودار در صد کودکان دو زبانه شرکت در فعالیتهای گروهی

نمودار شماره 8 نمودار در صد کودکان عادی شرکت در فعالیتهای گروهی

نمودار شماره 9 نمودار در صد کودکان دو زبانه ارتباط با دوستان

نمودار شماره 10 نمودار در صد کودکان عادی ارتباط با دوستان

نمودار شماره 11 نمودار در صد کودکان دو زبانه خجالتی بودن

نمودار شماره 12 نمودار در صد کودکان عادی خجالتی بودن

نمودار شماره 13 نمودار در صدی نرخ گذر کودکان دوزبانه

نمودار شماره 14 نمودار در صدی نرخ گذر کودکان عادی

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ
 • پیشرفت تحصیلی
 • روان شناسی زبان
 • موضوعات درسی دوزبانگی
 • موفقیت و شکست تحصیلی
 • مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت برنامه ریزی آموزشی با عنوان بررسی رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی کودکان پسر سال اول دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه ک

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

پژوهش تعارض و ماهیت آن – 79

 • صاحب فایل: محسن صادقی
 • دسته بندی: روانشناسی
 • شناسه در سایت فروشنده: 11398
 • قیمت برای خریدار به تومان: 20000

پژوهش تعارض و ماهیت آن

عنوان: پژوهش تعارض و ماهیت آن

قالب: Word

تعداد صفحات: 206

مقدمه

دانشگاه به عنوان یک عامل اجرائی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ ینده خواهد بود. به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف، دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای ورود به آنها روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به دانشگاهها روی می آورند.

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است. دانشگاه همانند سایر سازمان های رسمی بایستی با وظایف ساخت، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی در گیر گردد. بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه درمدیریت دانشگاه می گردد.

از جمله مسائلی که دانشگاه به عنوان یک سازمان با آن روبرو است مساله تعارض و عدم موافقت هاست. فعالیتهای سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد. در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند. لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده که می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند.

فهرست

فصل اول

مقدمه

زیربنای نظری تحقیق

تعارض و ماهیت آن

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی

دیدگاه سنتی

دیدگاه کثرت گرا

دیدگاه تعامل گرا

تعارض و اثرات اصلی تعارض

تعارض و جنبه های منفی آن

تعارض و جنبه های مثبت آن

انواع تعارض

تعارض درون فردی

تعارض بین فردی

تعارض بین گروهی

تعارض بین سازمانی

علل ایجاد تعارض در سازمان ها

تعارض و تغییر

تعاض در اثربخشی سازمان

راهبردهای پیشگیری از تعارض

راهکارهای رفع تعارض

سبک های مدیریت تعارض

راهبردهای مدیریت تعارض

چانه زنی

میانجی گری

حکمیت

خلاصه بحث تعارض

هوش عاطفی

تعریف هوش عاطفی

ریشه های تاریخی هوش عاطفی

اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی

هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر

هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی

هوش عاطفی از دیدگاه بار- آن

ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن

هوش عاطفی از دیدگاه گلمن

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن

مؤلفه خودآگاهی

مؤلفه مدیریت خود

مؤلفه آگاهی اجتماعی

مؤلفه مهارت های اجتماعی

مؤلفه خودانگیزی

توجه معاصر به هوش عاطفی

تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین

آموزش و یادگیری هوش عاطفی

هوش عاطفی در محل کار

خلاصه بحث هوش عاطفی

ارتباطات (مهارت های ارتباطی)

چهارچوب مفهومی ارتباطات

هدف ارتباط

اهمیت ارتباطات

فرایند ارتباطات

انواع ارتباطات

مهارت های ارتباطی مدیران

تعریف مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

مهارت کلامی

مهارت بازخورد

مهارت شنود مؤثر

خلاصه بحث ارتباطات

الگو (مدل)

نظریه های الگوسازی

انواع الگو (مدل)

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

اهداف

فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی

فرضیه های فرعی

پیش فرضهای تحقیق

محدودیت های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم پیشینه تحقی

مقدمه

تعارض

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

ارتباطات

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق

فصل سوم روش شناسی تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

نمونه تحقیق

انتخاب حجم نمونه لازم

متغیرهای تحقیق

ابزار و وسیله تحقیق

نحوه امتیاز دهی

پایایی پرسشنامه های تحقیق

نحوه جمع آوری اطلاعات

روش های آماری

رعایت مسائل اخلاقی

عبارات کلیدی

 • تعارض
 • دیدگاه کثرت گرا
 • دیدگاه تعامل گرا
 • تعارض و جنبه های منفی آن
 • تعارض و جنبه های مثبت آن

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان – 88

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 100 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 81 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان

بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان

*همراه با پرسشنامه

چکیده

توجه به کارکنان به‌عنوان مهم‌ترین منابع ارزشمند سازمان، موضوعی است که در درهه اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. هم‌اکنون مدیران به نقش اساسی کارکنان در سازمان پی برده‌اند. با کمی تأمل می‌توان دریافت که در تمامی بخش‌های مدیریتی ردپایی از این تفکر وجود دارد. چه آنانی که بحث تحول و بهبود را دارند و چه آنانی که بحث مدیریت استراتژیک و در کل تمامی متفکران عرصه مدیریت، به نقش بنیادی منابع‌انسانی توجهی خاص دارند و محور اصلی بحث آنان نیز همین منابع ارزشمند می‌باشد.

موضوعی که از همان آغاز رشد مدریریت مطرح بوده است این بوده که چگونه می‌توان از کارکنان به‌نحو مطلوبی استفاده کرد. نظریه‌پردازان مدیران هرکدام نظریه‌ای برای برخورد با این مسئله ابراز داشته‌اند چرا که رشد و توسعه سازمان را در گرو استفاده بهینه از کارکنان می‌دانستند. بحث استفاده بهینه از کارکنان امروز نیز مطرح است و باز هم‌چنان همه درپی آن هستند که چگونه می‌توان از این منابع ارزشمند حداکثر استفاده را به‌عمل آورد. ما نیز در این تحقیق درپی آن هستیم که بعضی از علل عدم‌ استفاده بهینه مدیران از کارکنان را بشناسیم.

تحقیق حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان می‌پردازد. یافته‌های این تحقیق حاصل مطالعه‌ای است که بررسی تعداد 30 نفر از کل مدیران سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1379 صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره و دومتغیره و به‌وسیله نرم‌افزارهای PLUS صورت گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که عدم‌توجه به انجام وظایف مدیریتی مهم‌ترین عامل در عدم استفاده بهینه مدیران از کارکنان است. هم‌چنین در میان وظایف مدیریت، برنامه‌ریزی و رهبری بیشترین تأثیر را نسبت به وظایف دیگر مدیریت بر استفاده بهینه مدیران از کارکنان دارد و در پایان اینکه عدم‌وجود هماهنگی بین وظایف مدیریت، یکی دیگر از عوامل مهم در عدم‌استفاده بهینه مدیران از کارکنان است.

کلمات کلیدی:

رهبری

برنامه‌ریزی

سازماندهی

مدیریت علمی

مدیریت منابع انسانی

استفاده بهینه از کارکنان

مقدمه

منابع انسانی، نقش اصلی را در بازدهی سازمان ایفاء میکنند. به جرأت می‌توان گفت تمام سازمان‌های که در تحقق اهدافشان موفق بوده‌اند، مدیون منابع انسانی خود هستند، منابع انسانی تنها عاملان ارزش افزوده هستند و رشد و توسعه سازمان در گرو استفاده بهینه از این منابع می‌باشد. عامل اصلی توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم، بی‌توجهی به منابع انسانی بوده است. منابعی که نیروی محرکه هر سازمانی هستند. باوجود اینکه کشورها از منابع‌ انسانی جوانی برخورد هستند، کماکان غرق در مشکلات فراوان‌اند و از بهکارگیری این منابع ارزشمند عاجزند. سازمان‌های ما نیز هم‌چون کشورهای جهان سوم ارزشمند انسانی را به‌هدر می‌دهند و قادر به استفاده بهینه از این منابع نمی‌باشند. یکی از مشکلات اصلی سازمان‌ها ما، عدم استفاده بهینه از کارکنان است. مدیران در این میان، عامل اصلی، عدم‌استفاده بهینه از کارکنان هستند، برای اینکه منابع انسانی همچون سایر منابع دردست مدیران قرار دارند. این مدیران هستند که باید روش استفاده درست از منابع را بدانند و منابع انسانی را همچون گنج‌های نایابی پاس دارند.

فهرست مطالب

بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان 1

چکیده 2

مقدمه 4

فصل اول: کلیات

تعریف موضوع: 5

اهداف تحقیق 6

چارچوب نظری: 7

فرضیه‌های تحقیق: 11

متغیرهای تحقیق 12

شکل 1-1 ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته (محقق) 12

ابزارای گردآوری اطلاعات 13

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13

محدودیت‌های تحقیق: 13

واژه‌ها و اصطلاحات 14

5- استفاده بهینه از کارکنان و افزایش بهره‌وری آن‌ها: 16

فهرست پانویس‌های فصل اول 16

فصل دوم: ادبیات موضوعه 18

مقدمه: 18

مدیریت منابع انسانی: 19

مدیریت منابع انسانی در شروع انقلاب صنعتی: 20

مدیریت علمی و استفاده بهینه از کارکنان 21

تئوری کلاسیک سازمان و استفاده بهینه از کارکنان 22

مکتب نئوکلاسیک و استفاده بهینه از کارکنان 29

برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از کارکنان 41

سازماندهی و استفاده بهینه از کارکنان 48

طراحی شغل. 51

کنترل و استفاده بهینه از کارکنان 61

فهرست پانویس‌های فصل دوم 66

فصل سوم: روش تحقیق 70

روش تحقیق انتخابی 72

روش جمع‌آوری اطلاعات 73

میزان توجه به رفع انحرافات. 76

اعتبار درونی و بیرونی پرسش‌نامه 76

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 77

فهرست پانویس‌های فصل سوم 78

قیمت فایل فقط 95,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان
 • رهبری
 • برنامه‌ریزی
 • سازماندهی
 • مدیریت علمی
 • مدیریت منابع انسانی
 • استفاده بهینه از کارکنان
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین انجام صحیح وظایف مدیریت و استفاده بهینه مدیران از کارکنان
 • شناسایی عوامل مؤثر در عدم استفاده بهینه از کارکنان
 • خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و روانشن

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد – 105

 • صاحب فایل: بیژن خانعلی زاده
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 12711
 • قیمت برای خریدار به تومان: 2500

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد

همراه با توضیحات کامل

دارای روایی و اعتبار در ایران می باشد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 5

هدف: سبک مدیریت تضاد افراد را روشن می سازد.

نحوه تکمیل: تصور کنید که در یک موقعیت کاری با مخالفت سرپرست مستقیم خود مواجه شده اید سپس نشان دهید در مقابله با شرایطی که در قالب عبارات ذیل آمده است، غالبا چه نوع رفتاری را برمی گزینید. برای هر عبارت عددی انتخاب کنید که با رفتار شما بیشترین شباهت را داشته باشد. در اینجا جواب درست یا غلط وجود ندارد. لطفا به تمامی عبارات براساس طیف زیر پاسخ دهید.

1= همیشه

2= بطور مکرر

3= غالبا

4= بعضی اوقات

5= بندرت

6= خیلی بندیت

7= هرگز

منبع پرسشنامه ذکر گردیده است

این پرسشنامه در ایران استاندارد شده و حاوی کلیه اطلاعات کامل مربوط به اعتباریابی، رواسازی و نحوه تحلیل داده ها می باشد.

عبارات کلیدی

 • پرسشنامه
 • مدیریت تضاد
 • روایی
 • اعتبار
 • استاندارد

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت کارگاه آموزشی مهارتهای پیشگیری از ایدز و بیماریهای آموزشی – 170

 • صاحب فایل: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • شناسه در سایت فروشنده: 13121
 • قیمت برای خریدار به تومان: 1800

پاورپوینت کارگاه آموزشی مهارتهای پیشگیری از ایدز و بیماریهای آموزشی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 18 اسلاید

عناوین:

طرح کار برای گردآوری داده ها، پردازش و تفسیر آن

 • نکات مهم در گردآوری داده ها
 • متغیرها
 • ویژگی عوامل و ابزار انسانی و فنی برای اندازه گیری متغیرها
 • روایی
 • پایایی
 • انتخاب یک روش گردآوری داده ها بر اساس جنبه های عملی
 • نمونه گیری
 • پرسشنامه
 • گردآوری و تحلیل داده ها (طرح کار)
 • طرح تجزیه و تحلیل مشکل
 • پردازش و تفسیر داده ها
 • کنترل کیفیت داده ها
 • تفکیک داده ها
 • پردازش داده ها

عبارات کلیدی

 • پاورپوینت کارگاه آموزشی مهارتهای پیشگیری از ایدز و بیماریهای آموزشی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی عوامل موثر بر چگونگی نگرش جوانان نسبت به پایبندی به مراسم دینی – 265

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: معارف
 • شناسه در سایت فروشنده: 11101
 • قیمت برای خریدار به تومان: 6000

بررسی عوامل موثر بر چگونگی نگرش جوانان نسبت به پایبندی به مراسم دینی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:60

فهرست

… فصل اول:کلیات… 1

… 1-1مقدمه… 2

… 2-1بیان مساله… 6

… 3-1اهمیت موضوع… 36

… 4-1اهداف تحقیق… 38

… فصل دوم:پیشینه های پژوهش… 45

… 1-2پیشینه های تحقیق… 46

… 2-2پیشینه داخلی… 47

… 3-2پیشینه خارجی… 50

… فصل سوم: مبانی نظری تحقیق… 51

… 1-3 مروری بر نظریات… 52

… 1-1-3 پارسونز… 52

… 2-1-3 مودووی… 53 3-1-3 ساموئل هانتینگتون… 54

… 4-1-3 کارل مارکس… 57

… 5-1-3 اریکسون… 57 6-1-3 جیمز مارسیا… 58… 7-1-3 رویکردهای سازه گرا… 60… 8-1-3 کولی و توماس… 61… 9-1-3 روزنبرگ… 61… 10-1-3 تاجفل 61… 11-1-3 سورکین… 62 12-1-3 سیکوس… 62… 13-1-3 گی روشه… 64… 14-1-3 نظریه ژان کروجر… 64… 15-1-3 آنتونی گیدنز… 64… 16-1-3 جرج هربرت مید… 65… 17-1-3 مانوئل کاستلز… 66… 18-1-3 نظریه پیتر برگ… 67… 2-3 جمع بندی 71… 3-3 چارچوب نظری… 72 4-3 مدل تحقیق… 74… 5-3 فرضیات تحقیق… 75… فصل چهارم: روش شناسی تحقیق… 76… 1-4 روش تحقیق… 77… 2-4 جامعه آماری و شیوه نمونه گیری… 78… 3-4 تعریف مفاهیم… 78… 4-4 تکنیک جمع آوری… 80… پرسشنامه 81 منابع… 86

بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه

استاد راهنما:

تهیه کننده:

شماره دانشجویی:

روش تحقیق عملی

رشته علوم اجتماعی

گرایش پژوهشگری

عبارات کلیدی

 • نگرش جوانان

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

موانع گسترش بانکداری الکترونیک در اصفهان – 347

 • دسته: دکترا
 • حجم فایل: 60 کیلوبایت
 • تعداد صفحات: 28
 • فرمت فایل: doc
 • قیمت فایل: 15,000 تومان

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

موانع گسترش بانکداری الکترونیک در اصفهان

چکیده

بانکها به عنوان موسسات مالی به طور طبیعی به هر تغییر در اقتصاد و محیط تکنولوژیکی واکنش سریع نشان می دهند .بانکداری الکترونیکی به بانکها این امکان را می دهد که سرعت،کیفیت،دقت خدمات خود را افزایش دهند و موجب ایجاد موقیعت رقابتی قوی برای ارائه خدمات بانکی می شود. توسعه مستمر بانکداری الکترونیکی باعث بهبود کارایی بانکداری می شود و باعث کاهش هزینه های مربوط به معاملات در سطح ملی و بین المللی می شود که در مجموع باعث بهبود وضعیت اقتصادی می شود. از مزایای بلند مدت آن ،ایجاد رضایتمندی و تعهد مشتریان را می توان نام برد. ]1[

پژوهش حاضر به دنبال آن است تا پس از مرور مفاهیم بانکداری الکترونیک مهمترین موانع گسترش بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار دهد ، بدین ترتیب که ابتدا برای تعیین عوامل موثر به کمک مطالعات قبلی مدلی را طراحی نموده و سپس با استفاده از تحقیقات میدانی از طریق پرسشنامه اقدام به بررسی تاثیر و اولویت بندی این عوامل پرداخته است. جامعه آماری تحقیق مشتریان بانکی شهر اصفهان می باشد و روش نمونه گیری تصادفی بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل، تحت عنوان مدل تحقیق در پایان ارائه شده است.

کلید واژه ها:

تجارت الکترونیک

بانکداری الکترونیک

کسب و کار الکترونیک

مقدمه

بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است. ارائه خدمات مختلف در بازار الکترونیکی و سهولت دستیابی اطلاعات مورد نیاز، زمینه ساز اصلی بانکداری الکترونیک بوده است. پیاده سازی بانکداری الکترونیک نیاز به زیرساخت های گوناگونی داردکه شناخت این زیرساخت ها و تاثیرات و چالش های آن در هنگام ایجاد بانکداری الکترونیک، راهنمای مناسبی برای بانک ها در دستیابی به موفقیت خواهد بود. ]2[

از سال 1960 به بعد فعالیتهای بانکداری به نحوی چشمگیر متحول شده است. اما با ورود وسیع رایانه ها به عرصه خدمات بانکی پس از سال 1980، گستره خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است. به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود بودند.

در آخر دهه 20 تکنولوژی باعث ظهورپدیده ای به نام تجارت الکترونیکی شده است که باعث تحول در امر تجارت شده است ومبادلات کالا و خدمات را از طریق خود کار انجام می دهد.تجارت الکترونیکی امروزه مفهوم بسیار وسیعی دارد که جنبه های مختلف تجارت و اقتصاد و بانکداری را در برمی گیرد. ]3[ همراه با توسعه اقتصاد بین المللی، بانکها نیز دستخوش تغییرات سریعی شده اند و عامل این توسعه تکنولو‍‍‍ژی است که مرزهای جغرافیایی را هم شکسته است و محصولات وخدمات و همچنین فرصتهای بازار جدید ایجاد کرده است و فرایندهای تجاری را بر مبنای اطلاعات توسعه داده است. ]4[

فهرست مطالب

شناسایی و رتبه بندی موانع پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیکی 1

کلید واژه ها: 2

چکیده 2

مقدمه 3

کسب و کار الکترونیک 4

تجارت الکترونیک 5

پیدایش بانکداری الکترونیکی 6

1-4- بانکداری الکترونیکی 8

2-4-ابزار و خدمات بانکداری الکترونیک 11

3-4-مزایای بانکداری الکترونیکی 13

مطالعات در زمینه مباحث مربوط به بانکداری الکترونیک 15

روش تحقیق 19

جامعه آماری 19

فرضیات تحقیق 20

نتایج پژوهش 20

نتیجه گیری 24

11- پیشنهادات 25

منابع وماخذ 26

برچسب ها:

 • تجارت الکترونیک
 • بانکداری الکترونیک
 • کسب و کار الکترونیک
 • دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
 • دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • شناسایی و رتبه بندی موانع پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیکی
 • دانلود مقالات مدیریت بازرگانی
 • موانع گسترش بانکداری الکترونیک در اصفهان

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری – 490

 • صاحب فایل: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • شناسه در سایت فروشنده: 11691
 • قیمت برای خریدار به تومان: 15000

پاورپوینت تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 150 اسلاید

عناوین:

چکیده

مقدمه

1-1- تعریف مسئله

1-2- پیشینه تحقیق

1-3- اهمیت تحقیق

1-4- روش تحقیق

1-5- فرضیات تحقیق

1-6- محدودیت های تحقیق

2-1- کیفیت زندگی کاری

2-1-1- تاریخچه کیفیت زندگی کاری

2-1-2- تعریف کیفیت زندگی کاری

2-1-3- تعاریف و نظریات کیفیت زندگی کاری از دید تئوریسینهای مدیریت

نظریه کاست

نظریه هارولد کنتز

نظریه مینتزبرگ

نظریه استیفن رابینز

نظریه والتون

نظریه لاولر

نظریه میلز

نظریه لوین

نظریه دوبرین

نظریه گانینگهام و ابرل

نظریه فریدمن و آرنولد

نظریه ورتر

نظریه دسلر

2-1-4- بررسی نظریه های عنوان شده

2-1-5- چالش های علمی در مورد QWL

2-1-6- QWL و رویکرد های دیگر

2-1-7- کیفیت زندگی کاری و کار شایسته

2-2- کار شایسته

2-2-1- تاریخچه تشکیل سازمان بین المللی کار ILO

2-2-2- ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور

2-2-3- مقایسه مفهومی "کیفیت زندگی کاری" و "کار شایسته"

2-2-4- فعالیت های انجام شده در کشور (گزارش عملکرد کار گروه کار شایسته)

2-3- سیستم پویا (دینامیک)

2-3-1- تاریخچه سیستم دینامیک

2-3-2- تفکر دینامیک به جای تفکر استاتیک

2-3-3- تعریف سیستم

2-3-4- خصوصیات سیستم

2-3-5- نظریه عمومی سیستم ها

2-3-6- سلسله مراتب سطوح پیچیدگی سیستمها از نظر بولدینگ

2-3-7- نظریه سیستمها، نظریه ای میان رشته ای

2-3-8- سیستم دینامیک

3-1- مبانی مدل

3-2- مفاد پرسشنامه

3-3- روش بی مقیاس کردن

3-3-1- شرح روش

3-4- تکنیک دیماتل (DEMATEL)
3-4-1- شرح تکنیک

4-1- مدل دینامیکی کیفیت زندگی کاری

4-2- بررسی تغییرات مقادیر عوامل تشکیل دهنده QWL در یک دوره پنج ساله

4-2-1- جبران خدمت منصفانه و کافی

4-2-2- شرایط کاری سالم و ایمن

4-2-3- امکان گسترش و استفاده از ظرفیت های انسان

4-2-4- امکان امنیت و رشد دائمی

4-2-5- ائتلاف اجتماعی در سازمان کاری

4-2-6- اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون

4-2-7- نقش متعادل کار

4-2-8- کار معتبر و سودمند اجتماعی

4-2-9- کیفیت زندگی کاری134134

4-3- جمع بندی نتایج بدست آمده

5-1- نتیجه گیری

5-2- پیشنهادات

5-2-1- پیشنهادات مربوط به ارتقاء کیفیت زندگی کاری

5-2-2- پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی

5-3- کاستی های تحقیق

عبارات کلیدی

 • پاورپوینت تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان – 712

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی
 • شناسه در سایت فروشنده: 10797
 • قیمت برای خریدار به تومان: 2800

تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

فرمت فایل DOC

تعدادصفحات:28

نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست می دهد. پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله اخراج، انصراف، ترک تحصیل و یا مشروط شدن دانشجو جلوه گر می شود. در این مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی فرد مفروض بوده که به روش پیمایشی (survey) مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه یزد می باشند که 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند.

در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص دانشجویان مشروطی و دیگری خاص دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی بوده است.

عبارات کلیدی

 • تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل‌‌های پذیرش تکنولوژی و بازاریابی رابطه مند – 786

 • دسته: دکترا
 • حجم فایل: 62 کیلوبایت
 • تعداد صفحات: 23
 • فرمت فایل: doc
 • قیمت فایل: 13,000 تومان

دانلود مقاله رشته مدیریت

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل های پذیرش تکنولوژی و بازاریابی رابطه مند

(مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی شهر شیراز)

چکیده

بانکداری مبتنی بر موبایل هم به عنوان یک تکنولوژی نوین در صنعت موبایل فضای وسیعی را برای رشد دارد. و این موضوع لزوم مطالعه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش این خدمات را نشان می دهد. در این تحقیق مدل پذیرش تکنولوژی که با استفاده از مؤلفه های بازاریابی رابطه مند بسط داده شده، برای شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصمیم و رفتار مشتریان بانک کشاورزی در پذیرش و استفاده از همراه بانک مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: میزان آشنایی با بانکداری الکترونیک، احساس سهولت کاربری، احساس کاربردی بودن، رضایت مشتری و اعتماد مشتری.

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در سطح شهر شیراز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای متشکل از 400نفر از مشتریان بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت داده های 379 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مؤید برازش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج شده با سؤالات طراحی شده در مدل تحقیق بودند. در سطح معادلات ساختاری نیز نتایج استفاده از روش های تحلیل مسیر، فرضیه های تحقیق را تأیید می نماید. نتایج نشان می دهد متغیر احساس سهولت کاربری با23/0 = β، بیشترین میزان تأثیر را بر پذیرش داشته و متغیرهای بعدی به ترتیب رضایت مشتری، احساس کاربردی بودن، اعتماد مشتری و میزان آشنایی با خدمات بانکداری الکترونیک بوده اند.

کلید واژگان:

همراه بانک

بانکداری الکترونیک

بازاریابی رابطه مند

مدل پذیرش تکنولوژی

1. مقدمه

بانکداری مبتنی بر موبایل یکی از جدیدترین دستاوردهای عرصه فناوری در صنعت بانکداری به شمار می رود و مزایای زیادی برای بانک ها و مشتریان آن ها فراهم نموده است. باقی ماندن در فضای رقابتی، کاهش هزینه، امکان فعالیت های ارتباطی گسترده تر، صرفه جویی در زمان و هزینه، امکان دسترسی آسانتر و در عین حال سرعت بالاتر ارائه خدمات را می توان مزایایی دانست که بانکداری مبتنی بر موبایل برای مشتریان بانک ها به ارمغان آورده است.

از این رو علاقه مندی مدیران بانکی به دانستن این موضوع که چه فاکتورها و عواملی باعث افزایش استفاده از خدماتی نظیر بانکداری مبتنی بر موبایل توسط مشتریانشان می شود قابل توجیه است و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش و استفاده از این خدمات، امکان برنامه ریزی مناسب تر جهت تسریع افزایش کاربران خدمات بانکداری مبتنی بر موبایل و بهره مندی سریع تر از مزایای این پدیده جدید را برای بانک ها و نیز کاربران این خدمات فراهم می آورد. استفاده فراگیر مردم از تلفن همراه برای بانک ها فرصتی را فراهم می کند تا با ارائه یکی از خدمات بانکداری الکترونیک بتوانند ضمن ارائه خدمتی جدید و در راستای نیازهای مشتریان و کاستن مشکلات ناشی از بانکداری سنتی، در یک فضای رقابتی مشتریان بالقوه را جذب کرده و در نتیجه بر سودآوری خود بیافزایند.

فهرست مطالب

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش همراه بانک توسط مشتریان با استفاده از مدل های پذیرش تکنولوژی و بازاریابی رابطه مند 1

چکیده 3

کلید وا|ژگان: 3

همراه بانک ، مدل پذیرش تکنولوژی، بانکداری، پذیرش، بازاریابی رابطهمند. 3

1. مقدمه 4

2. ادبیات تحقیق 5

2-1.بانکداری الکترونیک 5

2-3. مزایای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه 6

2-4. مروری بر تئوریهای پذیرش 7

تئوری اقدام مستدل 8

تئوری رفتار سنجیده 9

3. پیشینه تحقیق 10

مطالعات داخل کشور 10

مطالعات خارج کشور 11

4. مدل مفهومی تحقیق 13

5. روش تحقیق 15

منابع 22

برچسب ها:

 • همراه بانک
 • بانکداری الکترونیک
 • بازاریابی رابطه مند
 • مدل پذیرش تکنولوژی
 • دانلود مقالات رشته مدیریت
 • پذیرش همراه بانک توسط مشتریان
 • دانلود مقالات مدیریت

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

رابطه حرمت خود با پرخاشگری دانش آموزان سال اول دبیرستان بعثت منطقه 17تهران در سال تحصیلی 86 – 799

رابطه حرمت خود با پرخاشگری دانش آموزان سال اول دبیرستان بعثت منطقه 17تهران در سال تحصیلی 86-1385

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 193 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115 رابطه حرمت خود با پرخاشگری دانش آموزان سال اول دبیرستان بعثت منطقه 17تهران در سال تحصیلی 86-1385

چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه حرمت خود با پرخاشگری دانش آموزان سال اول دبیرستان بعثت منطقه 17تهران در سال تحصیلی 86-1385 بوده است. حجم نمونه پژوهش 80 نفر از دانش آموزان دختر بود. نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از آزمون حرمت خود کوپر اسمیت و پرخاشگری آیزنگ. در این تحقیق از روش آماری t استیودنت استفاده شد که بر اساس آن، فرضیه پژوهش مورد تأئید قرار گرفت و داده های پژوهش نشان داد که هر چه حرمت خود بالاتر باشد پرخاشگری پایین تر است.

کلمات کلیدی:

حرمت

اختلالات شخصیتی

پرخاشگری دانش آموزان

مقدمه

از زمانی که کودک پا به عرصه حیات می گذارد و حتی قبل از اینکه از تولد و پا گذاشتن به این دنیای مادی، یکسری از نیازها را با خود به همراه می آورد که این نیازها را به شرح زیر می توان طبقه بندی کرد. نیازهای اولیه و اساسی که باعث رشد و بالندگی کودک می شود. از جمله این نیازها: نیاز به آب، غذا، خواب، استراحت و… نیاز به امنیت یعنی داشتن محیطی امن و دور از تهدید نام برد. اما انسان دارای این نیاز نیز هست که خودش را خوب بداند و تمام کارکردهایش را اخلاقی و منطقی جلوه دهد. روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به حرمت خود است.

مسأله حرمت خود و خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار و خلاقیت و نوآوری، سلامت فکر و بهداشت روانی رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی حرمت و احساس خودارزشمندی فرد دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کمرویی، گوشه گیری و لجبازی و پرخاشگری، تنبلی و کندروی به عنوان اولین و مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس حرمت خود و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: معرفی پژوهش 3

مقدمه 4

بیان مسأله 6

و سؤال اصلی این است آیا حرمت خود با پرخاشگری رابطه دارد؟ 18

هدف پژوهش: 19

زمینه های کاربردی: 19

فرضیه پژوهش: 19

متغیرهای پژوهش: 20

تعاریف: 20

حرمت خود 20

پرخاشگری 21

فصل دوم: ادبیات پژوهشی 22

رویکردهای نظری حرمت خود: 23

دیدگاه مازلو: 23

فهرست کلی سلسله مراتب نیازهای مازلو به ترتیب از این قرارند: 25

دیدگاه راتر: 32

نظریه تحلیل عاملی: 51

تحقیقات انجام شده در مورد حرمت خود: 52

فصل سوم: فرآیند روش شناختی 69

جامعه آماری: 70

ابزار پژوهشی: 70

پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت 70

معرفی پرسشنامه: 70

روش اجرای آزمون: 71

اعتبار و رواین آزمون 72

فصل چهارم: طرح تحلیل آماری 75

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 92

جمع بندی و تحلیل نتایج: 93

دیدگاه ناتانیل 98

محدودیت ها و پیشنهادها 104

محدودیت ها 104

پیشنهادها 105

منابع فارسی 108

منابع انگلیسی: 115

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • رابطه حرمت خود با پرخاشگری دانش آموزان سال اول دبیرستان بعثت منطقه 17تهران در سال تحصیلی 86-1385
 • حرمت
 • اختلالات شخصیتی
 • پرخاشگری دانش آموزان
 • دانلود پایان نامه رابطه حرمت خود با پرخاشگری دانش آموزان سال اول دبیرستان بعثت منطقه 17تهران در سال تحصیلی 861385
 • آیا حرمت خود با پرخاشگری رابطه دارد؟
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم تربیتی
 • fileina
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی – 902

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی
 • شناسه در سایت فروشنده: 11973
 • قیمت برای خریدار به تومان: 10000

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:24

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی تشکیل می دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رضایت کارکنان این بخش از کتابخانه ملی مانند بسیاری همتایان خود در کتابخانه های دیگر از امکانات رفاهی، آموزشی، سیاست های مدیریت، میزان امنیت شغلی در حد پایین، و میزان رضایت آنان از روابط انسانی موجود در سازمان و وجهه و اعتبار اجتماعی حرفه و سازمان در حد نسبتاً خوبی بوده است.

2. بیان مسئله

3. رضایت شغلی

4. روش های اندازه گیری رضایت شغلی

5. ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی

6. هدف و فایده پژوهش

7. پرسش های اساسی

8. روش پژوهش و جامعه آماری

9. ابزار و روش گردآوری داده ها

10. پیشینه پژوهش

10- الف. در خارج از ایران

0- ب. در ایران

11. یافته های پژوهش

11- الف. تحلیل داده های جمعیت شناختی

1. جنسیت:

2. مدرک تحصیلی:

3. رشته تحصیلی:

4. محل اشتغال:

5. سابقه اشتغال در حرفه کتابداری:

11- ب. تحلیل متغیرهای اصلی پرسشنامه

پرسش اول پژوهش:

سؤال های 1 تا 7 درباره امکانات مادی، رفاهی، و بهداشتی محل کار؛

پرسش دوم پژوهش

سؤال های 8 تا 14 درباره امکانات آموزشی، ارتقای علمی، و زمینه های لازم برای ابراز ابتکار و خلاقیت؛

پرسش سوم پژوهش:

سؤال های 15تا 22 درباره خط مشی ها و سیاست های مدیریتی؛

پرسش چهارم پژوهش:

سؤال های 23تا 25 درباره روابط انسانی موجود در محیط کار؛

11- ب-1. امکانات مادی، رفاهی، و بهداشتی محل کار

11-ب-3. خط مشی ها و سیاست های مدیریتی

11-ب-4. کیفیت روابط انسانی موجود در محیط کار

11-ب-5. امنیت شغلی

عبارات کلیدی

 • بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن – 1026

 • صاحب فایل: امید حسین پور
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 9963
 • قیمت برای خریدار به تومان: 1200

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن

فرمت: word

تعداد صفحات: 20

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن مورد مداقه قرار گرفت. در این پژوهش سوال اصلی، بدین گونه بیان می گردد که چه رابطه ای بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن وجود دارد؟ لذا در این خصوص ، تعداد 385 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی بین شاغلین و خانواده های آنان در یکی از یگان های شهر تهران توزیع گردید. که در نهایت تعداد 358 پرسشنامه، توسط SPSS آنالیز گردید. نتایج نشان داد که میزان همبستگی بین این دو متغیر اصلی پژوهش، در سطح معناداری 01/0 ، برابر با 646/0 می باشد. با توجه به مثبت بودن آن، لذا فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفته شد. لذا می توان نتیجه گرفت که بین دو متغیر اصلی پژوهش ، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارتی در صورت افزایش ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا، میزان رضایت مشتریان آن نیز افزایش خواهد یافت. آماره های توصیفی پژوهش، بیانگر آن است که اولویت بندی ابعاد رضایت مشتری،به ترتیب شامل، معیار های حمایت از مشتری،اخلاق و روابط، کیفیت واقعی محصول، محیط و هزینه می باشد. همچنین اولویت بندی ابعاد ارزش ویژه برند نیز، به ترتیب شامل، معیار های آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و تداعی برند می باشد. ضمناً تمامی فرضیه های فرعی پژوهش، با اتکا به نتایج حاصله، مورد تایید قرار گرفتند. یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی پژوهش با ابعاد رضایت مشتری و ارزش ویژه برند نیز قابل تامل و ملاحظه می باشد. نتایج حاصل از جداول رگرسیون، مقدار R2 را برابر 380/0 گزارش می نمایند، این بدان معنی است که رگرسیون خطی تداعی برند، وفاداری به برند، آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده، به تنهایی حدود 38% از کل تغییرات رضایت مشتری را توجیه می کنند و مابقی، سهم سایر متغیر هاست.

واژگان کلیدی

ارزش ویژه برند ، اتکا، رضایت مشتری، وفاداری به برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند.

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت ذهنی دختران دبیرستانی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – 1073

 • صاحب فایل: محسن صادقی
 • دسته بندی: روانشناسی
 • شناسه در سایت فروشنده: 2436
 • قیمت برای خریدار به تومان: 30000

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت ذهنی دختران دبیرستانی - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهنی دختران دبیرستانی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – قالب ورد (135 صفحه)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهن دختران دبیرستانی بوده است. روش مطالعه نیمه تجربی است و نوع طرح به صورت پیش- پس آزمون و پیگیری گروه گواه است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از همه دختران دانش آموز در مقطع دبیرستان در شهرستان… در سال تحصیلی 1388-1389 است. روش نمونه برداری در این پژوهش، خوشه ای چند مرحله ای است. و از بین 148 نفری که پرسشنامه را پر کردند، 30 نفر که پایین ترین نمره را در پرسشنامه سلامت ذهن کسب کردند، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش 15 نفر و گروه گواه 15 نفر جایگزین شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه تجدید نظرشده سلامت ذهن که توسط مولوی در سال 1387 ساخته شده است، که دارای 39 عبارت، در مقیاس پنج درجه ای لیکرت 1 تا 5 می باشد و همچنین توسط پرسشنامه محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک جمع آوری گردید. افراد گروه مداخله در یک برنامه آموزشی 90 دقیقه ای به مدت 8 جلسه شرکت نمودند و نمرات پس آزمون در جلسه آخر و نمرات پیگیری بعد از 1 ماه جمع آوری گردید. داده ها با آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نمرات سلامت ذهن در گروه مداخله و گواه در پیش آزمون تفاوت معنی داری نداشت اما با ارائه آموزش مهارت های زندگی نمرات پس آزمون در گروه مداخله بطور معنی داری بیشتر از گروه گواه بود P=0/0001)). و این تفاوت در نمرات پیگیری نیز قابل مشاهده بود P=0/0001)). نتایج مطالعه نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی می تواند در افزایش احساس شادی و رضایت از زندگی موثر باشد.

واژگان کلیدی: آموزش مهارت های زندگی، سلامت ذهنی،عاطفه مثبت، عاطفه منفی، اضطراب، فشار روانی و افسردگی، سرزندگی، اراده زندگی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران) – 1149

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: نمونه سوالات
 • شناسه در سایت فروشنده: 16911
 • قیمت برای خریدار به تومان: 2500

مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

فرمت ورد

5 صفحه

مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی – اجتماعی جامعه ایرانی توسط زرگر (1385)، ساخته شد (به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 1387). این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده و دارای 36 ماده به اضافه 5 ماده دروغ سنج می باشد.

عبارات کلیدی

 • مقیاس
 • آمادگی
 • به
 • اعتیاد
 • اهواز

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

تحقیق در مورد بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف – 1168

 • صاحب فایل: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: صنایع
 • شناسه در سایت فروشنده: 10542
 • قیمت برای خریدار به تومان: 1300

تحقیق در مورد بررسی علل و میزان ضایعات آرد و نان های مختلف

قالب بندی: Word

تعداد صفحات: 13 صفحه

شرح مختصر: مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و ارتباط آن با کیفیت ماده اولیه، نوع نان، نحوه تولید، پخت و مصرف در سه استان تهران بدلیل تنوع نان ها، خوزستان بدلیل حداکثر تولید نان بصورت تافتون و در استان گلستان بیشتر بصورت بربری انجام گردید. این بررسی ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه های مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار مصرف کننده، پرسشنامه عمومی مصرف کننده، پرسشنامه اختصاصی مصرف کننده) با 286 سئوال به اجرا در آمد. در عمل هم برای یادداشت برداری و آمارگیری از ضایعات نان ها اول هر ماه با تحویل پلاستیک های رنگی به منازل، نان خشک های هر ماه به تفکیک، لواش، بربری، سنگک، تافتون و حجیم جمع آوری و آخر همان ماه با مراجعه مجدد به منازل نان خشک ها با ترازوی سیار توزین، پرسشنامه ها تکمیل و اول ماه بعد همین عملیات در منازل و مناطق دیگر از شهرها تکرار می شد. از سئوالات مهم پرسشنامه شامل: تعداد خانوار، درآمد، درصد مصرف و خرید نوع نان، مصرف روزانه، تعداد نان خریداری شده در روز و در هر وعده، نحوه نگهداری، نان موردعلاقه، برشتگه یا خمیری، ایراد نان ها، ضایعات هر نان به تفکیک در ماه، علت ضایعات، نحوه پیشگیری از ضایعات، ضایعات در نانوائی ها، ضایعات آرد در نانوائی ها، و… مورد بررسی و یادداشت برداری قرارگرفت. در این طرح سعی شده با در نظر گرفتن کلیه جوانب، ضایعات نان که تاکنون درحد حدس وگمان بود به یک نتیجه دقیق و قابل قبولی دسترسی پیدا کرد.

عبارات کلیدی

 • آرد سفید
 • آرد و نان
 • جوش شیرین
 • صادران گندم
 • صنف نانوایی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری – 1255

 • صاحب فایل: حسین کوهستانی
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 9930
 • قیمت برای خریدار به تومان: 11500

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

ما در عصری زندگی می کنیم که عصر شگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است. با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند. یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است. داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ، بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

 • چکیده
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • تبیین موضوع تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • اهداف اصلی تحقیق
 • اهداف فرعی تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • سوالات اصلی
 • سوالات فرعی
 • تبیین فرضیه های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • خلاصه فصل
 • فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • تصمیم گیری در سازمان ها
 • مدیریت در قرن ۲۱
 • نقش استراتژیک اطلاعات
 • روش سیستمها و دیدگاه سیستمی
 • چرخه حیات سیستم
 • اطلاعات
 • اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم های اطلاعاتی
 • طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم های اطلاعاتی عمودی
 • تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
 • کاربرد تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی
 • طرح ریزی سازمان
 • سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها
 • کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور
 • مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 • سیستم اطلاعات مدیریت
 • سیستم های اطلاعاتی سازمانی
 • سیستم های میان سازمانی
 • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
 • سیستم های پشتیبانی تصمیمات گروهی
 • سیستم پردازش معاملات
 • هوش مصنوعی
 • سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی
 • سیستم کارکنان دانشی
 • سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد
 • سیستم های پشتیبانی عملیاتی
 • سیستم گزارشات مدیریت
 • ویژگی های سیستم گزارشات مدیریت
 • نقش فناوری اطلاعات در سازمان
 • طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی
 • اتوماسیون اداری
 • مزایا و معایب اتوماسیون اداری
 • آرگونومی در مکانیزاسیون اداری
 • بارگیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری
 • مجموعه نرم افزارهای اتوماسیون
 • دستیابی به تعریفی بنیادین
 • سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری
 • نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری
 • سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری
 • نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار
 • خودکار سازی
 • ضرورت تفکر برای آینده
 • بهبود کار و اتوماسیون
 • تحقق دولت الکترونیک در ایران
 • اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
 • اتوماسیون فعالیتهای عمومی
 • مزایای دولت الکترونیکی
 • نقد و بررسی تحقیقات انجام شده
 • خلاصه فصل
 • فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق
 • نمونه و نمونه گیری
 • برآورد حجم نمونه
 • معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
 • مصاحبه
 • پرسشنامه
 • روایی و پایایی پرسشنامه
 • خلاصه فصل
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
 • مقدمه
 • داده
 • اطلاعات
 • سیستم های پردازش
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • جامعه آماری تحقیق
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادها و محدودیت ها
 • مقدمه
 • نتایج تحقیق
 • پیشنهادات
 • محدودیت ها
 • فهرست منابع و ماخذ
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی

♦ این پروژه با فرمت Word در 115 صفحه

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85) – 1256

مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85)

دسته: روانشناسی، علوم تربیتی واجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 51 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 32 مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85)

چکیده تحقیق:

خانواده و مدرسه هر دو جامعه‌پذیری فرد دخالت دارد و در این جریان ارزشهایی را به نوجوان انتقال می‌دهند. حال اگر ناهماهنگی و تفاوتهایی در این ارزشها وجود داشته باشد؛ فرد از نظر عاطفی و تکوین شخصیت صدمه خورده و عواقب شوم آن به صور مختلف مانند اضطراب؛ افسردگی؛ خشونت؛ عصبانیت؛ بی‌هویتی و بی‌اعتبار شدن ارزشها در نزد نوجوان رخ می‌دهد که موجب سردرگمی نوجوان می‌شود و ممکن است موجب بروز رفتارهایی شود که باعث بر هم خوردن نظم اجتماعی شود. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری کنش و نظام اجتماعی پارسونز است. با توجه به نظام AGIL می‌توان گفت آموزش و پرورش و خانواده‌ها نقش اساسی را در حفظ و نگهداری الگوهای فرهنگی بعهده دارند که برای حفظ این الگوها و پایداری سیستم باید عمل اجتماعی. کردن با موفقیت صورت گیرد که از دید پارسونز اجتماعی شدن شامل شیوه‌هایی است که هنجارها و ارزشهای یک نظام را به کنشگران منتقل میکند و کنشگران از طریق پذیرش و درونی کردن آنها می‌توانند زمینه‌ساز مدل ساده‌ای از الگوهای رفتاری در مناسبات اجتماعی شوند.

در این تحقیق ناهماهنگی ارزشی خانه و مدرسه تغییر وابسته در نظر گرفته شده است که از ابعاد زیر سنجیده می‌شود:

1) ارزشهای اجتماعی

2) ارزشهای فرهنگی

3) ارزشهای اقتصادی

4) ارزشهای روان‌شناختی

5) ارزشهای بهداشتی و تندرستی.

همچنین تأثیر متغیرهای زیر را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته‌ایم:

1) پایگاه اقتصادی خانواده

2) پایگاه اجتماعی خانواده

3) میزان سنتی بودن خانواده

4) میزان گرایش خانواده به ارزشهای مذهبی

5) میزان گرایش خانواده به ارزشهای سیاسی.

در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی و نیز برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و نمونه‌گیری در دبیرستانهای مناطق 2 و 4 و 7 و 11 و 17 تهران در بین دانش‌آموزان که نظرات خانواده خود را پاسخ داده‌اند و معلمین انجام شده است. حجم نمونه 218 نفر دانش‌آموز 218 نفر معلم می‌باشد. دانش‌آموزان در هر سه پایه تحصیلی و در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی قرار دارند ضمناً در این تحقیق از روش تحقیق پیمایش میدانی و از تکنیک پرسش نامه و مصاحبه به وسیله سوالات محدود استفاده شده است و در سؤالات پرسشنامه ارزشها بصورت گویه با طیف لیکرت آمده بود و بیشترین نمره به داشتن هر ارزش داده شده است. ابتدا مقایسه‌ای روی میانگینهای هر ارزش در نزد خانه و مدرسه صورت گرفت که فرض برابری میانگینها در هیچکدام از این ارزشها تأیید نشد و این نشان‌دهنده آن است که میان همه ارزشهای خانه و مدرسه تفاوت وجود دارد.

اهمیت همگی این ارزشها در نزد مدرسه بیشتر از خانه است بجر ارزش اقتصادی که خانواده‌ها برای آن اهمیت زیادتری قائلند. خانواده‌ها در سه طبقه پایین؛ متوسط و بالا دسته‌بندی شده‌اند اکثر پاسخگویان در طبق متوسط قرار دارند. تحصیلات والدین اکثرًا دیپلم؛ شغل پدرها در رده کارمندان عادی دولت و کسبه و مادران اکثراً خانه‌دار می‌باشند. همچنین اکثراً منزل شخصی دارند. که هیچ تفاوتی از نظر هماهنگ بودن ارزشها میان این طبقات با ارزشهای مدرسه دیده نشده است و طبقه اجتماعی در این ناهماهنگی اثری ندارد. در فرضیات تحقیق فرضیه‌های 1 و 2 و 4 و 5 اثبات شده و فرضیه‌های 3 و 6 رد می‌شوند.

کلید واژه ها:

تفاوت ارزشی

تعریف جامعه شناسی

تعریف مدرسه و خانواده

ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه

خانواده

خانواده عبارت است از گروهی از افراد (دو نفر یا بیشتر) که میان آنها روابط خویشاوندی برقرار است و در مکان واحدی زیست میکنند که شامل پدر، مادر و فرزندان می‌گردد. به عبارت دیگر خانواده سازمان یا اجتماعی است که مبتنی بر روابط خویشاوندی (سببی و نسبی) می‌باشد. خانواده یک نهاد اجتماعی است و در همه جا و همه زمان وجود دارد و بدون آن دوام و بقای جامعه میسر نخواهد بود. هیچ جامعه‌ای نیست که در آن نظام خانوادگی برقرار نباشد. هر یک از ما به گونه‌ای در خانواده پا به هستی نهاده‌ایم و در کانون خانواده و تحت مراقبت و تعلیمات اقوام خود پرورش یافته و با زندگی اجتماعی آشنا شده ایم و به احتمال زیاد خود نیز به تشکیل خانواده مبادرت خواهیم کرد. (وثوقی و دیگران، 1379، ص 201)

فهرست مطالب

مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85) 1

چکیده تحقیق: 1

تفاوت ارزشی 3

تعریف خانواده 4

تعریف مدرسه 4

تعریف جامعه شناختی 4

مقدمه: 6

ارکان، عناصر و مؤلفه های معیشتی – اقتصادی 6

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 8

بیان اهداف تحقیق: 9

پیشینه تحقیق: 9

تهیه و تدوین چارچوب نظری موضوع تحقیق 13

فرضیه های تحقیق: 14

متغیرهای موضوع تحقیق 15

تدوین الگویی تحلیلی یا نظری طرح تحقیق بر اساس نمودار 16

تعیین جمعیت نمونه و حجم نمونه: 19

تهیه جداول و مقایسه‌ی ارزشهای خانه و مدرسه 19

مقایسه ارزشهای خانه و مدرسه 19

مقایسه ارزشهای خانه و مدرسه 20

نمودار 11-4. مقایسه میانگینهای ارزشهای خانه و مدرسه 21

یافته های تحقیق 22

نتیجه‌گیری 24

پیشنهاد 26

Abstract: 27

منابع فارسی 29

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی: شهر تهران در سال 85)
 • تفاوت ارزشی
 • تعریف جامعه شناسی
 • تعریف مدرسه و خانواده
 • ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه
 • دانلود مقاله پژوهشی رشته علوم اجتماعی با عنوان مطالعه و بررسی تفاوت ارزشهای مشترک خانواده و مدرسه از دیدگاه جامعه شناختی (مطالعه موردی شهر تهران در سال 85)
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی
 • fileina
 • فرو

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان – 1415

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی
 • شناسه در سایت فروشنده: 10803
 • قیمت برای خریدار به تومان: 10000

بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

فرمت فایل DOC

تعدادصفحات:63

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

فرضیه های تحقیق:

هدف تحقیق:

ضرورت تحقیق

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات:

فصل دوم: ادبیات موضوع

تاریخچه موضوع

مدیریت در دوران باستان

تعریف مدیریت:

اهمیت مدیریت:.

مدیر و مدیریت موفق و موثر:

سطوح مدیریت:

مهارتها ی مدیریتی:.

نقش های مدیریتی::

مدیریت مشارکتی:

فلسفه مدیریت مشارکتی:

پیش نیازهای نظام مشارکت:

مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی:

محدودیت های مدیریت مشارکتی:

انواع برنامه های مدیریت مشارکتی:

1- نظام پیشنهادها:

مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها:

2-نظام مدیریت کیفیت جامع:

ارکان مدیریت کیفیت جامع:

فلسفه ادوارد(دمینک)

3-گروه های کنترل کیفی:

پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی:

و چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن

4- تیم های خودگردان:

5- طراحی های مالکیت کارکنان

6- مدیریت بر مبنای هدف

7- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی

مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی:

برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش.

استخدام:

2- آموزش و توسعه نیروی انسانی

3- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

4- نظام جبران خدمات و انگیزه

اهداف:

5- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی

6- بهبود ارتباطات منایع انسانی:

عناصر فراگرد ارتباطات

عناصر فرستنده یا منبع خبر

به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز

دریافت کننده:

بازخور:

موانع ارتباطات موثر:

اثرهای دراکی

مفاهیم کلمات

تفاوت در سطح سازمانی

دیگر موارد:

موارد دیگر در مورد ارتباطات:

7- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان:

نظام حقوق و مزایا

شرح شغل:

روش طبقه بندی.

نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد

1- نظریه عرضه و تقاضا

2- نظریه هزینه زندگی

3- نظریه قدرت پرداخت

4- نظریه کارائی

الف- روش های تعیین مزد کاران انفرادی

1- روش کار مزدی تکه کاری

2-روش پرداخت بر مبنای استانداردها:

ب: روش های مزد کارانه گروهی

ج: روش های تعیین مزد کارانه سازمانی:

د: طرح های تشویقی سرپرستان

رهبری اثر بخش

هر سربازی حق دارد یک فرمانده لایق داشته باشد

رهبری

منظور از رهبری و ویژگی های آن

فرق رهبری با مدیریت

منابع قدرت رهبری

وظایف رهبری

ویژگی های یک رهبر موثر

سبک های عمده رهبری

سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر:

نظریه سبک رهبری رینسیس لیکرت

مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری

تلحیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی:

انگیزش:

تعریف انگیزش:

تئوریهای انگیزش:

تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو:

تئوری دو عاملی هرزبرگ:

تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد:

تئوری انتظار روم

تئوری برابری

تئوری تقویت انگیزش

مدیریت و انگیزش

شکاف وابستگی:

اندازه گیری میزان بهره وری:

پنج مرحله برای کامیابی

فصل سوم: روش تحقیق

فرضیات

تعریف فرضیه:

فرضیه های این تحقیق

جامعه آماری و نمونه گیری:

تعریف جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق:

تعریف نمونه گیری:

انواع نمونه گیری:

نمونه گیری این تحقیق

روش های تحقیق

تعریف روش تحقیق

انواع روش های تحقیق

روش بکار گرفته شده در این تحقیق

روش های جمع آوری اطلاعات

مشاهده

پرسشنامه

مصاحبه

روش آماری:

سیستم کتابداری:

روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی

تجزیه و تحلیل فرضیه اول:

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم

تجزیه و تحلیل فرضیه سوم

تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم

تجزیه و تحلیل و فرضیه پنجم

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتایج این تحقیق

نتیجه فرضیه اول:

نتیجه فرضیه دوم

نتیجه فرضیه سوم

نتیجه فرضیه چهارم

نتیجه فرضیه پنجم

ارائه پیشنهادات:

منابع و مأخذ:

دیگر منابع:

پیوست:

پرسشنامه این تحقیق پیوست آن می شود

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

پرسشنامه انگیزش هرمنس – 1431

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: عمومی
 • شناسه در سایت فروشنده: 16915
 • قیمت برای خریدار به تومان: 2500

پرسشنامه انگیزش هرمنس

پرسشنامه انگیزش هرمنس

فرمت: ورد

5 صفحه

پرسشنامه ای که در اختیار دارید از 29 جمله ناتمام تشکیل شده است. لطفاً ابتدا جمله ناقص را با دقت و بعد برای تکمیل هر یک از جملات ناقص، فقط یکی از موارد (الف- ب- ج- د) را که با نظر شما بیشتر موافقت دارد انتخاب نموده و با علامت (×) روی پاسخنامه مشخص نمائید سعی کنید به سؤالات با دقت پاسخ دهید و اطمینان داشته باشید که پاسخ های شما محرمانه تلقی خواهد شد.

عبارات کلیدی

 • پرسشنامه
 • انگیزش
 • هرمنس

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی فراوانی و شدت عوارض روانی ناشی از حادثه در کودکان و نوجوانان روستا سفیلان و تأثیر مداخلات روانی – 1485

بررسی فراوانی و شدت عوارض روانی ناشی از حادثه در کودکان و نوجوانان روستا سفیلان و تأثیر مداخلات روانی

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 38 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 20 بررسی فراوانی و شدت عوارض روانی ناشی از حادثه در کودکان و نوجوانان روستا سفیلان و تأثیر مداخلات روانی

چکیده:

بلایا و حوادث همه ساله منجر به ایجاد معلولیت، صدمات مالی و مرگ در بسیاری از افراد می گردد. تلفات انسانی پس از حوادث غیر مترقبه منجر به ایجاد آثار روانی مانند استرس، اضطراب و شکایات جسمی می گردد. اختلال فشار روانی آسیب زاد یا اختلال پس از ضربه (PTSD) از جمله این آثار است که در پی مواجهه با فشار آسیب زای شدید ایجاد می گردد. از جمله حوادث تأسف بار در ایران می توان به واقعه آتش سوزی مدرسه ابتدایی روستای سفیلان از توابع استان چهارمحال و بختیاری اشاره نمود. پژوهش اخیر با هدف بررسی فراوانی و شدت عوارض روانی ناشی از حادثه در کودکان و نوجوانان روستا و تأثیر مداخلات روانی در آنان انجام گرفت.

واژه های کلیدی:

اختلال روانی

بهداشت روان

سفیلان

روش بررسی:

در یک مطالعه نیمه تجربی کلیه کودکان 15-5 ساله روستای سفیلان (41 نفر) که در هنگام حادثه در روستای سفیلان حضور داشتند انتخاب شدند. از طریق مصاحبه چهره به چهره با والدین کودکان پرسشنامه اطفال یول (Yoll) بلافاصله بعد از واقعه آتش سوزی تکمیل و سپس مداخلات بهداشت روان شامل تشکیل گروههای کاری، بازگویی روانشناختی، شناخت افکار اجتماعی و راهکارهای درمانی به مدت دو هفته و طی 4 جلسه صورت پذیرفت. مجدداً پنج ماه بعد از حادثه و مداخله بهداشت و روان پرسشنامه مذکور تکمیل و داده ها از طریق آزمون های آماری t زوجی، t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید.

فهرست مطالب

بررسی فراوانی و شدت عوارض روانی ناشی از حادثه در کودکان و نوجوانان روستا سفیلان و تأثیر مداخلات روانی 1

چکیده: 1

روش بررسی: 3

مقدمه: 5

دچار علائم اختلال 15

منابع: 20

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی فراوانی و شدت عوارض روانی ناشی از حادثه در کودکان و نوجوانان روستا سفیلان و تأثیر مداخلات روانی
 • اختلال روانی
 • بهداشت روان
 • واقعه آتش سوزی مدرسه ابتدایی روستای سفیلان از توابع استان چهارمحال و بختیاری
 • دانلود مقاله بررسی فراوانی و شدت عوارض روانی ناشی از حادثه در کودکان و نوجوانان روستا سفیلان و تأثیر مداخلات روانی
 • خرید پایان نامه رشته علوم اجتماعی
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی
 • f

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

روابط عمومی الکترونیک – 1505

 • صاحب فایل: مهدی رضایی
 • دسته بندی: کامپیوتر
 • شناسه در سایت فروشنده: 15008
 • قیمت برای خریدار به تومان: 500

روابط عمومی الکترونیک

فرمت: word قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات:6

خلاصه ای از متن:

روزگار حاضر را میتوان دوران حرف e دانست. تنها کافی است که یک پیشوند e به اول هر چیزی بیاورید تا نام آخرین تحولات در هر زمینه را بدست آورید.
تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، شهر الکترونیک، پرسشنامه الکترونیک، مجله الکترونیک، بانکداری الکترونیک، پست الکترونیک، موسیقی الکترونیک، دفتر الکترونیک، نشر الکترونیک، اعتبارمالی الکترونیک و… نهایتاً روابط عمومی الکترونیک و دولت الکترونیک از پدیده هایی است که بحث روز خدمات نوین ارتباطی در جهان است. اکنون مراجعه به پایگاههای اینترنتی در کشورهای صنعتی و پیشرفته، جای مراجعه به تمام سازمانها و ادارات دولتی را تا حد قابل توجهی گرفته است و همه خدمات دولتی از صدور شناسنامه و گذرنامه تا ثبت شرکتها، اخذ مجوزهای شغلی یا اخذ مدارک قضایی و… همگی توسط این پایگاهها انجام خواهد شد.

عبارات کلیدی

 • الکترونیک

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

عنوان مقاله : تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات – 1535

 • صاحب فایل: امید حسین پور
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 9935
 • قیمت برای خریدار به تومان: 2400

عنوان مقاله : تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات

فرمت: word

تعداد صفحات: 35

چکیده:

با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری به وجود آمده و به دلیل رقابت زیاد بین آنها و اینکه در این تحقیق رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات می باشد که با توجه به ابعاد آن از 9 فرضیه جهت دقت در کار که مبین این است که آیا بین رفتار شهروندی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد و اهداف این تحقیق بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد و بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و ارائه راه کارهایی به بانک پاسارگاد جهت افزایش رفتارهای شهروندی در جهت بهبود کیفیت خدمات می باشد و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده و برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی که با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام می شود و برای پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرومباخ و میزان تبیین پذیری هر متغیر توسط سوالات تحقیق از مدل تحریری و بررسی فرضیات از معادلات ساختاری استفاده شده و این مقاله نشان می دهد که رضایت مندی شغلی کارکنان و اعتماد مدیر به نحو قابل ملاحظه ای با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط بوده و فعالیت بیشتر OCB رابطه مستقیم و مثبتی بر کیفیت خدمات دارد.

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام – 1552

 • دسته: مدیریت
 • حجم فایل: 346 کیلوبایت
 • تعداد صفحات: 119
 • فرمت فایل: doc
 • قیمت فایل: 135,000 تومان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام

چکیده:

در تحقیق حاضر تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران و کارشناسان استانداری بررسی شده است. این تحقیق، به لحاظ روش، از نوع تحقیقات علّی- همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری تحقیق 90 نفر از مدیران و کارشناسان استانداری استان ایلام بوده که به صورت تصادفی انتخاب شده اند؛ و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار LISREL انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش صحت تصمیم گیری، دقت، به هنگام بودن و اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آن، نتایج آزمون مدل نشان می دهد که از برازش خوبی برخوردار است.

کلمات کلیدی:

استانداری ایلام

تاثیراتوماسیون اداری

بهبود تصمیم گیری مدیران

مقدمه:

در عصر حاضر، سازمان ها از به کارگیری سیستم های رایانه ای و فن آوری اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریزی ندارند و آینده از آن سازمان هایی است که با شناخت دقیق و صحیح، محاسن و معایب این سیستم ها را بررسی کنند و از تجربه ی دیگران درس بگیرند؛ بدون این که دوباره هزینه های آن تجربه را بپردازند. دسترسی به رایانه و فن آوری اطلاعات و رسانه های پیشرفته، مولد شتاب فزاینده است. شتاب این تأثیر را دارد که هر واحدی از زمان که صرفه جویی می شود، از واحد قبلی آن باارزش تر می سازد. بدین ترتیب حلقه ی بازخورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را افزایش می دهد. شتابی که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند، تصمیم گیری است. تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پرد ازش اطلاعات در نظر گرفت (.(56: صرافی زاده ، 1381)

داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط، به هنگام و سریع باعث افزایش سرعت و دقت تصم یم گی ری، و مانع انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست می شود. در این برنامه ی زمانی، مدیر کارآمد ب دون داشتن اطلاعات مورد نیاز قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیست. مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی با در نظر داشتن متغیر های محیطی باید محیط را تحلیل کنند ، متغیرها ی آن را بشناسند و در برخورد با آن ها تصمیمی مناسب بگیرند . این رویکرد مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی است و امکان بهره برداری بهینه از آن ها را فراهم مینماید.

پاره ای زمانها ، هنگامی که دست آورد های شگفت آوری را که از چیز های کوچک به دست می آیند ، ملاحظه می کنم … به اندیشیدن بر انگیخته می شوم … در این جهان چیز های کوچک وجود ندارند . (( بروسبرتون )). نوگردانی یک اصل است و فرا گردی است که ما را همانند گرد باد ، به سوی رشد مستمر و دگرگونی های رو به بالا ، توانا می سازد .برای آنکه بتوان همراه با گردباد به طور مستمر به پیشرفت فراز رونده ادامه داد . توجه به یکی دیگر از جنبه های نو گردنی ضروری است . آن جنبه خود آگاهی است که بر کوشش آدمی نظارت دارد و پویایی رو به اوج را رهبری می کند . به بیانی که مادام دو استل ( Madam de Stael ) ارائه نموده (( ندای خود آگاه ( وجدان ) آن قدر روشن است که نمی توان در شنیدنش دچار اشتباه شد )) خود آگاهی موهبتی است که همسویی یا دگرگونی انسان را با اصول درست ، روشن ساخته ، او را در جهت آن اصول راهبر می شود .

پویایی یافتن و به بالا اوج گرفتن ، نیازمند یاد گرفتن ، تعهد کردن و انجام دادن برنامه هایی است که به گونه فزاینده ، رو به پیشرفت دارند . اگر تصور کنیم هر یک از آنها کافی اند ، خود را گول زده ایم .برای آنکه روند پیشرفت را استمرار بخشیم ، تعهد کنیم و انجام دهیم و باز هم یاد بگیریم ، تعهد کنیم و انجام دهیم ( کاوی ، ص 492- 490: 1377 )نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید . پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن (( تغییر نا پذیر ترین اصل حیات مادی )) ، فرا می خواند .تحقیق حاضر بی شک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سطح بندی ها و لایه بندی های معنا دار در نمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیرش تحقیق حفظ شود .این تحقیق دسته ی از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص سیستم های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است .

هرست مطالب

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی 3

چکیده: 3

فصل اول کلیات تحقیق 5

1-1مقدمه 5

2-1 تبیین موضوع تحقیق 6

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 9

4-1 اهداف تحقیق 11

5-1 سوالات تحقیق 12

7-1 متغیر های تحقیق 13

1-7-1 متغیر مستقل 13

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق 14

اتوماسیون داری ( Office Automatic ): 16

فصل دوم:ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق 18

مقدمه: 18

1-2 تصمیم گیری در سازمانها 19

2-1-2 تئوری های تصمیم گیری 20

3-1-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری 20

5-1-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته 21

6-1-2 یابندگی قضاوتی 21

7-1-2 قاطعیت در تصمیم گیری 22

9-1-2 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی 22

1-2-2 آغاز بکار گیری فناوری های اداری 23

2-2-2 سیر تکامل فناوری اداری 25

3-2-2 دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه 25

4-2-2 دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات 25

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات 26

4-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی 27

7-2 اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی 31

8-2 سیستمهای اطلاعاتی 32

9-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 33

11-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری 34

2-12-2 افزایش سرعت در تصمیم گیری 35

3-12-2 افزایش سرعت در شناسائی مسائل 35

2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر 36

4-13-2 شرح دقیق تری از وظایف 37

5-13-2 افزایش کارکنان متخصص 37

1-14-2 تحلیل گر سیستم ها 40

15-2 کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور 43

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی 47

17-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS ) 47

1-21-2 سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت 49

22-2 سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS ) 50

3-22-2 بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری 51

25-2 هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیمسوم 53

40-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری 77

42-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) 81

اتوماسیون اداری و بهره وری: 83

اتوماسیون و تصمیمات مدیریت 86

قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از: 88

47-2تحقق دولت الکترونیک در ایران 90

48-2اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی 90

49-2اتوماسیون فعالیتهای عمومی 91

فصل سوم:روش اجرایی تحقیق 93

1-3 مقدمه 93

1-2-3 در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است: 95

4-3 نمونه و نمونه گیری 96

5-3 بر آورد حجم نمونه 97

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 97

1-2-6-3 معرفی پرسشنامه 98

2-2-6-3 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه: 99

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق 102

1-4 مقدمه 102

1-3-4 منابع تغذیه اطلاعات 103

فصل پنجم:نتیجه گیری 110

2- 5 پیشنهادات: 111

3-5پیشنهادات 111

1-4-5 محدودیت تحقیق 112

2-4-5 محدودیت محقق 113

منابع 114

برچسب ها:

 • استانداری ایلام
 • تاثیراتوماسیون اداری
 • بهبود تصمیم گیری مدیران
 • بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری ایلام
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
 • دانلود پایان نامه مدیریت

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی – 1553

 • دسته: مدیریت
 • حجم فایل: 343 کیلوبایت
 • تعداد صفحات: 118
 • فرمت فایل: doc
 • قیمت فایل: 145,000 تومان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی

(بصورت جامع و کامل در قالب 118 صفحه)

چکیده:

پویایی یافتن و به بالا اوج گرفتن ، نیازمند یاد گرفتن ، تعهد کردن و انجام دادن برنامه هایی است که به گونه فزاینده ، رو به پیشرفت دارند . اگر تصور کنیم هر یک از آنها کافی اند ، خود را گول زده ایم .برای آنکه روند پیشرفت را استمرار بخشیم ، تعهد کنیم و انجام دهیم و باز هم یاد بگیریم ، تعهد کنیم و انجام دهیم ( کاوی ، ص 492- 490: 1377 )نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید . پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن (( تغییر نا پذیر ترین اصل حیات مادی )) ، فرا می خواند .تحقیق حاضر بی شک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سطح بندی ها و لایه بندی های معنا دار در نمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیرش تحقیق حفظ شود .این تحقیق دسته ی از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی در خصوص سیستم های اتوماسیون اداری را به نظر کارکنان گذارده است .

هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (سازمان تامین اجتماعی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد.

روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه مذکور وجودنداشت پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

کلمات کلیدی:

اتوماسیون اداری

سازمان تامین اجتماعی

بهبود تصمیم گیری مدیران

مقدمه

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .

گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .آنچه که مدیران در سطوح مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380)

داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی 3

چکیده: 3

فصل اول کلیات تحقیق 5

1-1مقدمه 5

2-1 تبیین موضوع تحقیق 6

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 9

4-1 اهداف تحقیق 11

5-1 سوالات تحقیق 12

7-1 متغیر های تحقیق 13

1-7-1 متغیر مستقل 13

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق 14

اتوماسیون داری ( Office Automatic ): 16

فصل دوم:ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق 18

مقدمه: 18

1-2 تصمیم گیری در سازمانها 19

2-1-2 تئوری های تصمیم گیری 20

3-1-2 تئوری کلاسیک تصمیم گیری 20

5-1-2 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته 21

6-1-2 یابندگی قضاوتی 21

7-1-2 قاطعیت در تصمیم گیری 22

9-1-2 تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی 22

1-2-2 آغاز بکار گیری فناوری های اداری 23

2-2-2 سیر تکامل فناوری اداری 25

3-2-2 دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه 25

4-2-2 دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات 25

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات 26

4-2 روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی 27

7-2 اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی 31

8-2 سیستمهای اطلاعاتی 32

9-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی 33

11-2 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری 34

2-12-2 افزایش سرعت در تصمیم گیری 35

3-12-2 افزایش سرعت در شناسائی مسائل 35

2-13-2 تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر 36

4-13-2 شرح دقیق تری از وظایف 37

5-13-2 افزایش کارکنان متخصص 37

1-14-2 تحلیل گر سیستم ها 40

15-2 کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور 43

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی 47

17-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS ) 47

1-21-2 سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت 49

22-2 سیستمهای پشتیبانی گیری ( DSS ) 50

3-22-2 بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری 51

25-2 هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیمسوم 53

40-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری 77

42-2 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) 81

اتوماسیون اداری و بهره وری: 83

اتوماسیون و تصمیمات مدیریت 86

قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از: 88

47-2تحقق دولت الکترونیک در ایران 90

48-2اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی 90

49-2اتوماسیون فعالیتهای عمومی 91

فصل سوم:روش اجرایی تحقیق 93

1-3 مقدمه 93

1-2-3 در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است: 95

4-3 نمونه و نمونه گیری 96

5-3 بر آورد حجم نمونه 97

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 97

1-2-6-3 معرفی پرسشنامه 98

2-2-6-3 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه: 99

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق 102

1-4 مقدمه 102

1-3-4 منابع تغذیه اطلاعات 103

فصل پنجم:نتیجه گیری 110

2- 5 پیشنهادات: 111

3-5پیشنهادات 111

1-4-5 محدودیت تحقیق 112

2-4-5 محدودیت محقق 113

منابع 114

برچسب ها:

 • اتوماسیون اداری
 • سازمان تامین اجتماعی
 • بهبود تصمیم گیری مدیران
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
 • بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
 • دانلود پایان نامه مدیریت

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان – 1609

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 11482
 • قیمت برای خریدار به تومان: 9400

بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:94

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول- عنوان تحقیق

1- عنوان تحقیق

2

2- طرح مسئله

2

3- اهمیت و ارزش تحقیق

3

4- علت و هدف از انتخاب موضوع

4

5- سوالات تحقیق

5

6- تعریف اصطلاحات و واژه ها

5

7- سابقه تاریخی موضوع

6

8- روش تحقیق

6

9- حیطه تحقیق

7

10- موانع و محدودیتهای تحقیق

7

فصل دوم- پیشینه پژوهش

تئوریهای مدیریت

9

تئوری انتظار جذابیت

10

نظریه برابری

11

تئوری تقویت اسکز

12

نظریه تعیین هدف

13

نظریه تناسب شغل با شخصیت

14

نکات اصلی الگوی مزبور عبارت از

14

الگوی ویژگی های شغلی

16

کاربرد نظریه های انگیزش

17

شناسایی تفاوتهای فردی

18

هدف و نتیجه

18

مشارکت افراد در تصمیم گیری ها

18

رابطه پاداش با عملکرد

18

رعایت اصل برابری حقوق

19

بررسی متون مروبط به موضوع پژوهش

21

تاریخچه ارزشیابی عملکرد

22

ضرورت و اهمیت ارزشیابی

23

اهداف ارزیابی عملکرد

27

برنامه ریزی نیروی انسانی

28

کارمند یابی و انتخاب

28

تعیین روایی آزمون های استخدامی

29

آموزش و تربیت کارکنان

29

تعیین مسیر شغلی

30

حقوق و مزایا

30

شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان

30

نظریه های ارزیابی

32

انواع ارزیابی

33

ارزیابی سرپرست مستقیم

34

ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس

34

ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر

35

ارزیابی گروهی

36

ارزیابی از طریق خود سنجی

36

عوامل موثر بر ارزیابی

37

شاخص های ارزیابی

38

مراحل ارزیابی

39

ویژگی های ارزشیابی

40

روشهای ارزشیابی

41

عامل سنجی

45

روش ثبت و قایع حساس

46

روش توصیفی

46

روش قیاسی (استانداردهای کار)

47

روش درجه بندی

47

مقایسه دو به دو

48

توزیع اجباری

48

انتخاب اجباری

49

ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف

51

موانع و محدودیتهای ارزیابی نیروی انسانی

54

موانع روانی و رفتاری

55

عینیت نداشتن

55

تعمیم (اثر هاله ای)

56

موانع فنی واجرایی

56

نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی

57

عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی

58

ویژگیهای سیستم ارزیابی عملکرد کار آمد

60

فصل سوم- روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق

62

فصل چهارم- بررسی و تحلیل اطلاعات

بررسی وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده

65

بررسی پاسخهای افراد به سوالات پرسشنامه

68

فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه راه حلها

نتیجه گیری

82

پیشنهادات

85

منابع و ماخذ

87

عبارات کلیدی

 • بررسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت کارخانه سیمان

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطق – 1687

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی / مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با عنوان بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطق

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 92 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 102 پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی / مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با عنوان

بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی استراتژی مدیران آموزشی به منظور تغییر و تحول سازمانی صورت گرفت جامعه مورد مطالعه دراین تحقیق دربرگیرنده کلیه مدیران بود که تعداد آنها 40 نفر بود نمونه امتحانی نیز برای همین تعداد بود به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های که در دو بخش تهیه شده است.

سوالات بخش الف استراتژی مدیران (متغیر مستقل)

سوالات بخش ب پرسشنامه گرایش به تغییر وتحول سازمانی (متغیر وابسته)

را با توجه به استراتژی های چهارگانه تغییر شامل تغییر درکالا، خدمات تکنولوژی ساختار و استراتژی مورد بررسی قرار گرفت جهت بررسی پایابی پرسشنامه از ضرایب آنها کرونباج استفاده شده است درخصوص روایی پرسشنامه از مطالعات انجام شده صورت گرفت پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه داده های بدست آمده را با استفاده از آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

پس ازمحاسبه ضریب تعیین برای هر فرضیه تحقیق مشخص شد 43 درصد از میزان گرایش به تغییر و تحول ناشی از استراتژی مدیران می باشد این مقدار برای متغیرهای خدمات آموزشی 43 درصد فرهنگ، مردم 19 درصد، تکنولوژی 14 درصد و ساختار واستراتژی 19 درصد بدست آمد.

کلمات کلیدی:

عملکرد

مدیریت استراتژیک

تغییر و تحول سازمانی

استراتژی مدیران آموزشی

مقدمه

در طی دهه های گذشته دیدگاههای مختلفی درباره دو مقوله نگرش استراتژیک و تغییر و تحول در سازمان ها مطرح گردیده است درهر دیدگاهی قوانین و دستورالعمل های خاصی مطرح شده و به طوری که این قوانین و مقررات در حد خود، ما را در شناخت چارچوب کلی تغییرهای اثر گذار بر موفقیت سازمان های امروزی یاری می نماید. دراین راستا مدیران سازمان های آموزشی نیز جهت غلبه بر چالش ها و تغییرات مداوم محیطی باید از دیدگاهها و نگرش های جدید مدیریتی بهره مند شوند که این امر مستلزم ارتقاء دانش وفهم استراتژیک آنهاست.

ارتقاء این تواناییها، مدیران آموزش وپرورش را در تصمیم گیری های یاری داده و به خصوص در موقعیت های استراتژیک که سردرگمی در نگاه مدیران موج میزند برای درک و شناخت بهتر رابطه دو متغیر نگرش استراتژیک و تغییر و تحول و تاثیر گذاری این دو ازهم مطالب گسترده ای در فصل آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت اما قبل ازورود به این بحث ها ابتدا دراین فصل که اساسی ترین فصل تحقیق تلقی می شود کلیات طرح تحقیق شامل بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، نوع تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه می گردد.

فهرست

چکیده

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

بیان مسئله

فرضیه اصلی تحقیق

فرضیه های فرعی تحقیق

تعاریف مفاهیم

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول- تعریف استراتژی ومدیریت استراتژیک

ضرورت استفاده استراتژی های مدیران

مزایای استراتژی های مدیران

مزایای استراتژی های مدیران

مراحل فرایند استراتژیک

موانع ومشکلات طراحی برنامه های استراتژیک

بررسی موانع اجرای برنامه های استراتژیک

ویژگی های مدیریت استراتژیک چیست؟

تاثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد کدامند؟

نحوه تکامل مدیریت استراتژیک چگونه است

بخش دوم- تغییر وتحول

اهداف تغییر و تحول

انواع تغییرو تحول

الگوها و نظرهای تغییر وتحول

عوامل تسهیل کننده تغییر وتحول سازمانی

استراتژی های تغییر و تحول

انواع استراتژی های تغییر و تحول

مدیریت مقاومت تغییر وتحول

مدیریت مقاومت در برابر تغییر

مدیریت تغییر

استراتژی در مدیریت

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

شیوه نمونه گیری

ابزار تحقیق

شیوه جمع آوری اطلاعات

شیوه تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بتحث

نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع ومآخذ

منابع ومآخذ فارسی

منابع ومآخذ خارجی

پرسشنامه

قیمت فایل فقط 47,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی / مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با عنوان بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطق
 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با عنوان بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران
 • موانع ومشکلات طراحی برنامه های استراتژیک
 • بررسی موانع اجرای برنامه های استراتژیک
 • ویژگی های مدیریت استراتژیک چیست؟
 • تاثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد کدامند؟
 • عوامل تسهیل کننده تغی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان مشروطی، انصرافی و اخراجی – 1775

بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان مشروطی، انصرافی و اخراجی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 46 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 37 مقاله رشته روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان

بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان مشروطی، انصرافی و اخراجی

چکیده

نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست می دهد. پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله اخراج، انصراف، ترک تحصیل و یا مشروط شدن دانشجو جلوه گر می شود. در این مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی فرد مفروض بوده که به روش پیمایشی (survey) مورد بررسی قرار گرفته اند.

جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه یزد می باشند که 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص دانشجویان مشروطی و دیگری خاص دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی بوده است.

واژگان کلیدی:

دانشجو

فقر خانواده

افت تحصیلی

نظام آموزش عالی کشور

روش تحقیق:

روش این تحقیق پیمایشی است که در آن پس از تهیه طرح تحقیق، پرسشنامه ای براساس اهداف و فرضیات تحقیق تهیه شده و به دانشجویان اخراجی و انصرافی و مشروطی جهت پاسخ دادن ارائه گردیده است. دانشجویان مشروطی از طریق لیستی که از اداره کل آموزش دانشگاه گرفته شد شناسایی شدند و افرادی که به عنوان نمونه برگزیده شده بودند، حضوراً به پرسشنامه پاسخ داده اند.

دانشجویان اخراجی و انصرافی به علت اینکه در زمان تحقیق در دانشگاه حضور ندارند با استخراج آدرس پستی آنها از پرونده تحصیلیشان پرسشنامه از طریق پست ارسال شده است و برای تسهیل در دادن پاسخ، پاکتهایی مهمور که هزینه پستی آنها نیز پرداخته شده و آدرس دانشگاه نوشته شده بود به همراه پرسشنامه ها ارسال شد، تا پاسخگویان به راحتی بتوانند و یا تشویق شوند به پرسشنامه ها پاسخ دهند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نتایج استخراج و به کامپیوتر داده شده است و با استفاده از نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) به تهیه جداول، نمودارها و آزمونهای آماری به توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان مشروطی، انصرافی و اخراجی
 • دانشجو
 • فقر خانواده
 • افت تحصیلی
 • نظام آموزش عالی کشور
 • بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان مشروطی، انصرافی و اخراجی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق روانشناسی و علوم اجتماعی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

دانلود پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها ( فصل سوم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها تالیف دکتر زاهدی ) – 1796

 • صاحب فایل: رضا احمدی
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 15971
 • قیمت برای خریدار به تومان: 4000

دانلود پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها ( فصل سوم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها تالیف دکتر زاهدی )

عنوان: دانلود پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها ( فصل سوم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها تالیف دکتر زاهدی )

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 57 اسلاید

دسته: مدیریت ( سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم)

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها ( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت) تالیف دکتر شمس السادات زاهدی از جمله منابع مهم درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها ( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت) در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل سوم این کتاب با عنوان " مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها " می باشد که در 57 اسلاید تهیه شده و می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مرا حل تجزیه و تحلیل سیستمها

تعریف روش علمی

مراحل روش علمی

تشریح مراحل تجزیه و تحلیل سیستم

روشهای گرد آوری اطلاعات

مشاهده

مشاهده مستقیم

مشاهده غیر مستقیم

ملاحظاتی که بایستی در مشاهده رعایت کرد

پرسشنامه

انواع پرسشنامه

ملاحظاتی که بایستی در تنظیم پرسشنامه رعایت نمود

مصاحبه

انواع مصاحبه

مهمترین نکاتی که در مصاحبه بایستی رعایت شود

مرحله چهارم:طبقه بندی اطلاعات

روشهای طبقه بندی اطلاعات

استفاده از جدول

استفاده از نمودارها

محاسن نمودارها

برخی از مهمترین انواع نمودارها

نمودار خطی

نمودار میله ای یا ستونی

نمودار دایره ای

نمودار فضایی

نمودار سازمانی

تجزیه و تحلیل اطلاعات

طرق اثبات منطقی در تجزیه و تحلیل اطلاعات

قانون توافق مثبت

قانون توافق منفی

متد ترکیبی با تغییرات ملازم

روش همبستگی در تجزیه و تحلیل اطلاعات

انواع همبستگی

همبستگی خطی و مستقیم

همبستگی خطی و معکوس

همبستگی غیر خطی و منحنی

نحوه ارائه راه حل

نکاتی که در زمینه ارائه راه حل باید رعایت گردند

تهیه و تنظیم گزارش

مهمترین نکاتی که بایستی در مرحله اجرا انجام پذیرد

آزمایش طرح جدید

استقرار طرح جدید

روشهای استقرار طرح

روشهای موازی یا همزمان

روش تدریجی یا مرحله ای

روش یکباره

روش آزمایشی

ارزیابی عملکرد

برخی از سوالاتی که در مرحله ارزیابی عملکرد قابل طرح هستند

عبارات کلیدی

 • دانلود پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستمها ( فصل سوم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها تالیف دکتر زاهدی )
 • مرا حل تجزیه و تحلیل سیستمها
 • مراحل روش علمی
 • تشریح مراحل تجزیه و تحلیل سیستم
 • روشهای گرد آوری اطلاعات

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی – 1820

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 438 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی بود. نمونه پژوهش حاضر 60 نفر از کارگران کارخانه صنعتی منطقه چهار دانگه شهر تهران بود که با روش نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه عوامل تنیدگی زای حرفه‎ای (اسپکتور و جکس، 1998) پاسخ دادند. پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد شغلی نیز توسط سرپرستان آنان تکمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی رابطه منفی معنادار 001/0 p<، 077/0r=- وجود دارد. واژه های کلیدی: تنیدگی شغلی عملکرد شغلی کارگران صنعتی مقدمه تنیدگی شاید عمومی‎‎ترین مسئله زندگی روزمره انسان باشد که وجه مشخصه زندگی امروز شده است. سه الگوی مختلف تنیدگی وجود دارند که از لحاظ دید کلی با هم متفاوتند: الگوی اول تنیدگی را پاسخی می‎داند که فرد در برابر شرایط و پیشامدها از خود نشان می‎دهد. دومی آن را مجموعه درهم آمیخته‎ای از مشکلات می‎داند که فرد در محیط خود با آنها رو‎برو است و الگوی سوم، تنیدگی را کنش متقابل معرفی می‎کند که بین ویژگیهای فرد و عاملهای محیط پدید می‎آید. تنیدگی به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد ودر این حد به عنوان پاسخ سازش یافته2 تلقی می‎شود (دادستان، ١٣٨۶). می‎توان گفت که تنیدگی در پاره‎ای از مواقع خلاقیت را در فرد ایجاد می‎کند و امکان تجسم موقعیتها و سلطه بر آنها را فراهم می‎آورد. اما این حالت ممکن است جنبه‎ مرضی داشته باشد، در این صورت نمی‎توان پاسخ را سازش یافته تلقی کرد بلکه باید آن را به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی، استیصال گسترده ای تلقی کرد که فرد را از بخش عمده‎ای از امکاناتش محروم می‎کند (دادستان، ١٣٨6). تنیدگی شغلی را می‎توان روی هم جمع شدن عاملهای تنیدگی زا و آن ‎گونه وضعیتهای مرتبط با شغل دانست که بیشتر ‎افراد نسبت به تنیدگی‎زا بودن آن اتفاق نظر دارند. برای نمونه یکی از وضعیتهای پر تنیدگی و مرتبط با شغل این است که از یکسو کارگر یا کارمند در معرض خواستها یا فشار‎های زیاد در محیط کار قرار بگیرد و از سوی دیگر، برای بر‎آوردن این خواستها وقت محدودی در ‎اختیار داشته باشد (راس و آلتمایر، 1385/2003). ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان، باید به طور مداوم و در دوره‎های معینی از سال، انجام شود. ارزیابی عملکرد شغلی مرئوسان ممکن است با مشاهده اتفاقی، یادآوری نحوه کار آنان در گذشته، اظهار‎نظر‎افراد دیگر، یا بر اساس شواهد موجود، انجام گیرد. در مواردی نیز ممکن است ازفرمهای رسمی برای ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان سازمان، استفاده شود (ساعتچی، ١٣٨٠). فهرست مطالب عنوان چکیده. فصل اول: معرفی پژوهش 1. گستره مسئله. 1-1. مقدمه 1-2. بیان مسئله 2. اهمیت موضوع پژوهش 3. هدف پژوهش 4. سوال پژوهش 5. فرضیه پژوهش 6. متغیرهای پژوهش. 7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 7-1. تنیدگی شغلی. 7-2. عملکرد شغلی فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 1. عملکرد شغلی 1-1. اهداف ارزیابی عملکرد شغلی 1-2. اندازه گیری عملکرد شغلی. 1-3. منابع درجه بندی عملکرد شغلی 1-4. متداولترین روشهای ارزیابی عملکرد شغلی 1-4-1. پسخوراند 360 درجه 1-5. مشکلات و اشتباهات ارزیابی عملکرد. 2. تنیدگی شغلی. 2-1. عوامل تنیدگی شغلی 2-2. نشانه های تنیدگی. 2-2-1. نشانه های روانی تنیدگی. 2-2-2. نشانه های جسمانی تنیدگی. 2-3. نظریه های تنیدگی 2-3-1. الگوی سلیه 2-3-2. الگوی کنش متقابل (الگوی تبادلی). 2-3-3. الگوی شخص- محیط. 2-3-4. الگوی تنیدگی شغلی 2-4. تنیدگی کارگری 2-5. مشاغل تنیدگی زا. 2-6. رابطه میان تنیدگی و عملکرد شغلی فصل سوم: روش شناسی 1. روش پژوهش. 2. جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونه برداری. 2-1. جامعه آماری. 2-2. روش نمونه برداری و تعیین گروه نمونه 3. ابزار ارزشیابی 3-1. سنجشهای تنیدگی زای حرفه ای 3-2. پرسشنامه عملکرد حرفه ای. 4. طرح تحلیل داده ها فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1. یافته های پژوهش فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 1. بحث و تفسیر نتایج پژوهش 2. محدودیتها 3. پیشنهادات فهرست مطالب الف. منابع فارسی. ب. منابع انگلیسی. قیمت فایل فقط 12,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی
 • تنیدگی شغلی
 • عملکرد شغلی
 • کارگران صنعتی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی
 • اهداف ارزیابی عملکرد شغلی
 • عوامل تنیدگی شغلی
 • سنجشهای تنیدگی زای حرفه ای
 • رابطه میان تنیدگی و عملکرد شغلی
 • انجام پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • خرید پایان نامه
 • پایان نامه

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران – 1838

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی
 • شناسه در سایت فروشنده: 10727
 • قیمت برای خریدار به تومان: 22000

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

فرمت فایل DOC

تعدادصفحات:220

فهرست مطالب

چکیده

فصل یکم: مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقیق:… 1

1-2- مقدمه… 1

1-3- بیان مساله:… 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

1-5- اهداف پژوهش:… 9

الف- هدف کلی:… 9

ب – اهداف جزئی:… 9

1-6- پرسشهای پژوهش:… 9

الف- اصلی:… 9

ب- فرعی:… 9

1-7- متغیرهای پژوهش:… 10

متغیر پیش بین:… 10

متغیر ملاک:… 10

متغیر تعدیل کننده… 10

متغیر کنترل… 10

1-8- تعاریف علمی واژه ها:… 10

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها:… 14

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه… 16

الف- بررسی نظریه ها… 19

2-1- ارتباطات… 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات… 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات… 22

2-1-3- فرآیند ارتباط… 26

2-1-3-1- منبع… 26

2-1-3-2- رمزگذاری… 27

2-1-3-3- وسیله… 27

2-1-3-4- رمزگشایی… 28

2-1-3-5- دریافت کننده… 28

2-1-3-6- بازخورد… 29

2-1-4- مسیر ارتباطات… 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی… 29

الف- مسیر رو به پایین… 29

ب- ارتباطات رو به بالا… 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی… 31

2-1-5- مدل ارتباطات… 32

2-1-6- اصول ارتباطات… 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک ها در مورد ارتباطات:… 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک ها و ارتباطات… 40

2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات… 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات… 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی… 42

2-1-9- ویژگی های اثربخشی… 43

2-1-9-1- گشودگی… 43

2-1-9-2- همدلی… 45

2-1-9-3- حمایتگری… 46

2-1-9-4- مثبت گرایی… 46

2-1-9-5- تساوی… 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»… 47

2-1-10- موانع ارتباطی… 48

2-2- قدرت… 61

2-2-1- اهمیت قدرت… 61

2-2-2- تعاریف قدرت… 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان… 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودی… 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده ی عالی سازمان… 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان… 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده ی پایین سازمان… 69

2-2-3-2 – قدرت در سطح افقی… 71

2-2-4- روابط قدرت… 72

2-2-4-1- رابطه صف و ستاد… 73

2-2-4-2- تشکیل دسته ها و ائتلاف… 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش های فرنچ و راون… 75

2-2-6- انواع رویکردها به قدرت… 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:… 78

2-2-6-2- هیکس، گولت و قدرت:… 79

2-2-6-3- گالبرایت و قدرت:… 81

2-2-6-4- اتزیونی و قدرت:… 83

ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده… 85

2-3- پژوهش های پیرامون ارتباطات سازمانی… 85

2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور:… 85

2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور:… 89

2-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت… 99

2-4-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور… 99

2-4-2- پژوهش های انجام شده و در خارج از کشور… 108

نتیجه گیری کلی… 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماری… 123

3-2- گروه نمونه… 123

3-3- روش و طرح نمونه برداری… 124

3-4- حجم نمونه… 124

3-5- ابزار گردآوری داده ها… 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی… 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»… 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه… 128

3-6-1- روایی… 128

3-6-2- اعتبار… 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده ها-… 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها… 131

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمــه… 133

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس: 134

4-1- توصیف داده ها:… 135

4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:… 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:… 138

4-1-2- توصیف مؤلفه های اثربخشی ارتباطات سازمانی.. 126

4-1-3- توصیف سایر داده ها… 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها بررسی فرضیات… 158

4-2-1- نتایج و یافته های سوالهای پژوهشی… 158

فصل پنجم: تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش… 178

5-2- محدودیت های پژوهش… 191

5-3- پیشنهادها… 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه ریزان:… 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران:… 193

فهرست جداول

جدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده ی پایین سازمان… 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی 92

جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی… 96

جدول شماره 2-3- مقایسه شایستگی های مدیران باشگاه های ورزشی 97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه های مختلف در روش پنج گزینه ای 126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه های مختلف در روش پنج گزینه ای 127

جدول 3-3: دسته بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت. 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش 135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار 136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون 136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص 137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی 139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش.. 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار.. 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون.. 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص.. 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد… 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی 147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی 148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش… 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور… 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی 152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب 153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی… 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت… 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی… 156

جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی… 158

جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی… 159

جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160

جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات… 160

جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی… 161

جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی… 163

جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی165

جدول 4-2-11 – ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت 168

جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت 170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک… 171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو… 172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه… 173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار… 174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج… 175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش… 176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت… 177

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-1- نمودار میله ای منابع قدرت سازمانی.. 139

نمودار 4-1-2- نمودار میله ای منبع قدرت پاداش… 141

نمودار 4-1-3 نمودار میله ای منبع قدرت اجبار… 142

نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون… 143

نمودار 4-1-5- نمودار میله ای منبع قدرت مرجعیت… 144

نمودار 4-1-6- نمودار میله ای منبع قدرت تخصص… 145

نمودار 4-1-7- نمودار میله ای ارتباطات اثربخش… 149

نمودار 4-1-8- نمودار میله ای بازخور… 150

نمودار 4-1-9- نمودار میله ای تعدد کانالهای ارتباطی 151

نمودار 4-1-10- نمودار میله ای اثربخشی ارتباطات سازمانی 152

نمودار 4-1-11- نمودار میله ای مولفه اثربخشی غالب. 153

نمودار 4-1-12- نمودار میله ای رشته تحصیلی… 154

نمودار 4-1-13- نمودار میله ای مدرک تحصیلی… 157

پیوستها

عنوان

1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی

2- پرسشنامه منابع قدرت

3- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی

4- محاسبات آماری

عبارات کلیدی

 • بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 1953

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: عمومی
 • شناسه در سایت فروشنده: 16923
 • قیمت برای خریدار به تومان: 2500

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

فرمت: ورد

3 صفحه

لطفا" سوالات زیر را بدقت مطالعه و در هر مورد گزینه ای را که فکر می کنید با وضعیت کنونی شما (از یک ماه پیش تا کنون) مطابقت دارد مشخص کنید.

عبارات کلیدی

 • پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک – 1998

 • صاحب فایل: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: روانشناسی
 • شناسه در سایت فروشنده: 15709
 • قیمت برای خریدار به تومان: 5400

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک

قالب بندی: Word

تعداد صفحات: 54 صفحه

چکیده

ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه بزرگان مذهبی ما و همچنین دانشمندان علوم پزشکی از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند.

مولوی علیه الرحمه می فرماید:

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست

لذا پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد. حداقل دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت روان به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورده های معقولانه کمک خواهند کرد.

سوالات پژوهش:

1-وضعیت سلامت روان سالمندان بر حسب جنسیت چگونه است؟

2-وضعیت سلامت روان سالمندان بر حسب وضعیت سکونت (منزل و سرای سالمندان) چگونه است؟

3-وضعیت سلامت روان بر حسب شهر ( گرگان و بستک ) چگونه است؟

4-وضعیت مقیاسهای 4 گانه GHQ28 بر حسب جنسیت چگونه است؟

فهرست

بیان مسأله
اهداف تحقیق
سوالات پژوهش
مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش
مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – ۲۸
پیشینه تحقیق
مقدمه
پیشینه نظری
مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی
دیدگاه فروید (۱۸۵۶) در ارتباط با سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (۱۸۷۰)
نظریه اریکسون (۱۹۶۳) در ارتباط با سلامت
نظریه کورت لوین)۱۸۹۰( در ارتباط با سلامت روان
نظریه کارل راجرز (۱۹۰۲) در ارتباط با سلامت روان
مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف
پیشینه پژوهشی
مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن در خانه
سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر اهواز
بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم در منزل و سرای سالمندان در شهرستان ساری، سال ۱۳۸۴
یافته ها
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نمونه
روش گرد آوری اطلاعات
ابزار مورد استفاده پژوهش
شیوه تجزیه و تحلیل داده
یافته های تحقیق
مقدمه
بحث، تفسیر، نتیجه گیری
محدودیت های پژوهشی
پیشنهادات
منابع
پیوست
جدول (۱) سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر بستک
جدول (۲) سالمندان ساکن در منزل شهر بستک
جدول (۳) سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر گرگان
جدول (۴) سالمندان ساکن در منزل شهر گرگان

عبارات کلیدی

 • پرسشنامه سلامت روانی سالمندان
 • پرسشنامه سللامت روان
 • حمایت اجتماعی سالمندان
 • سلامت روانی سالمندان

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی – 2042

 • صاحب فایل: رضا احمدی
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 11628
 • قیمت برای خریدار به تومان: 3000

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی

عنوان: دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی

دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:

تعداد صفحات: 12 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه ای است که در آن 20 زوج عبارت ارائه شده است و به شما کمک می کند تا دریابید که سازمانی که در آن کار می کنید چقدر در ایجاد و بهره گیری از فرصتهای یادگیری به شما کمک می کند. همچنین این فایل شامل بخشهای تفسر نمرات- تفسر پرسشنامه و نتیجه گیری می باششد

عبارات کلیدی

 • دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82 – 2141

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

دسته: اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 452 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 132 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان

تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357

چکیده:

اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی از سال 1970 برای سیاستگذاران به دلائل مختلفی مهم بوده است. وچود اقتصاد زیرزمینی بزرگ و درحال رشد، اندازه اقتصاد را کمتر از حد نشان میدهد و علامت وجود انحراف از بازار، مقررات دست و پاگیر و بالا رفتن مشکلات حکومت است و علائم نادرستی را در رابطه با وضعیت اقتصاد نشان میدهد که به نتایج و سیاستهای پیشنهادی ناکارا منجر میشود. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد.

در این پژوهش، ضمن برشمردن روشهای مختلف سنجش حجم اقتصاد زیرزمینی، ابتدا با استفاده از روش رگرسیونی تقاضای پول نقد تانزی به برآورد اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی سالهای 82_1357پرداخته شد، سپس روند مشارکت نیروی کار در اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور با بهره گیری از روش آمارهای نیروی کار مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل آمد که میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی دوره 26 ساله حدودا’ 14درصد بوده که نمایانگر رشد چشمگیر عملکرد این بخش از اقتصاد کشور است. لذا، لزوم بر تحقیقات جامعتر و بیشتری را در این زمینیه ایجاب مینماید.

کلمات کلیدی:

اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرمینی در ایران

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP)

مقدمه:

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیر قانونی انجام شده و در جایی ثبت نمی شوند. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش: خانوار، غیر رسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل روبرو میسازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیر مستقیم این فعالیت هاست و با فروض محدود کننده بسیاری نیز همراه است. در دو دهه اخیر اندازه گیری حجم اقتصاد زیر زمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته مورد توجه اقتصاد دانان واقع شده و بخش بزرگتری از ادبیات اقتصادی به نتایج و مطالعات صورت گرفته در این باره اختصاص یافته است. اگرچه شواهد و قراین حاکی از احتمال گستردگی حجم این پدیده در اقتصاد ایران است، اما مطالعات انجام شده پیرامون ماهیت حجم علل و آثار آن بر عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور محدود بوده است.

فهرست مطالب

1-فصل اول:تعاریف کلی و مفاهیم اقتصاد زیرزمینی

1-1-هدف از اجرای طرح

1-2-ضرورت اجرای طرح

1-3-فرضیات پژوهش

1-4-پرسشهای پژوهش

1-5-روش پژوهش

1-6-ابهام در واژه شناسی

1-7-تاریخچه اقتصاد زیرزمینی

1-8-تعاریف اقتصاد زیرزمینی

1-9-تعریف اقتصاد زیرزمینی در برخی کشورها

1-10-دلائل پیدایش و رشد اقتصاد زیرزمینی

1-11-اثرات اقتصاد زیرزمینی

2-فصل دوم: روشهای اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی

2-1-رویکردهای مستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی

2-1-1-روش پرسشنامه به صورت نمونه ای

2-1-2-روش حسابرسی نمونه ای اظهارنامه های مالیاتی

2-2-رویکردهای غیرمستقیم در رابطه با اقتصاد زیرزمینی

2-2-1-روش آماری حسابهای ملی

2-2-2-روش نیروی کار

2-3-روش ترازهای پولی

2-3-1-روش نسبت ساده پول نقد

2-3-2-روش تقاضای پول نقد

2-3-3-روش معاملات

2-4-روش داده های فیزیکی

2-4-1رویکرد مدلی

3-فصل سوم: مروری بر کارهای انجام شده در سایر کشورها در رابطه با اقتصاد زیرزمینی

3-1-اقتصاد زیرزمینی در ترکیه

3-1-1-رویکرد GDP

3-1-2-روش نسبت ساده پول در گردش

3-1-3-روش معاملات

3-1-4-روش تقاضای پول نقد

3-2-اقتصاد زیرزمینی در بلغارستان

3-2-1- رویکرد الکتریسیته

3-2-2-روش پرسشنامه

3-3-اقتصاد زیرزمینی در باربادوس

3-3-1- روش تقاضای پول نقد

3-3-2- روش نیروی کار

3-4-اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD

3-5-مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران

4-فصل چهارم: اقتصاد زیرمینی در ایران

4-1-عوامل موثر در ایجاد اقتصاد زیرزمینی در ایران

4-2-تعریف بخش غیررسمی در مطالعات تجربی ایران

4-3-تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران

4-3-1- روش تقاضای پول نقد

4-3-2-روش آمارهای نیروی کار

5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری

5-2- سخن پایانی

5-3-پیشنهادات

قیمت فایل فقط 119,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 82-1357
 • اقتصاد زیرزمینی
 • اقتصاد زیرمینی در ایران
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP)
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با عنوان تخمین اقتصاد زیرزمینی در ایران طی سالهای 821357
 • خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • همکاری در فروش فایل
 • همکا

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران – 2179

پایان نامه برای دریافت کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 158 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 174 پایان نامه برای دریافت کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی با عنوانبررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

(بصورت کامل و آپدیت شده)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج) انتخاب شدند. ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه، در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه، هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد، بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:

ازدواج

رضایت زناشویی

هوش همسران

– امکان بررسی موضوع پژوهش و اهمیت آن

مفهوم ومقصود زناشویی وازدواج درطی قرنها وشرایط اقتصادی و اجتماعی وجغرافیایی و غیره پیوسته دستخوش تحول و تغییر بوده و با عوامل و نیازمندیهای گوناگون در‌آمیخته است. لیکن امروزه مفهوم زناشویی و ازدواج با شرایط قرن حاضر براساس محبت، همکاری، همدردی، تفاهم و فداکاری متقابل و زندگی مشترک زن و مرد استوار است. عمده‌ترین اهدافی که تاکنون برای تحقیقات و مطالعات مختلفی که پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته‌است مشخص نمودن ضرورت و اهمیت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است. به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و غیره سعی نموده‌اند تا با ارائه راهکارهای جدید زمینه‌های تداوم و انسجام بیش از پیش خانواده را مهیا سازند. زیرا امروز دریافته‌اند که تنها در سایه امنیت و آرامش خانواده است که می‌توان فرزندانی سـالم و پـویـا تـربیت نمود و از آنـجا که زن در خـانـواده نـقش مهمـی در انسـجام و شکل‌گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی میتواند نقش خود را کاملتر انجام دهد که دارای رضایت‌مندی زناشویی بیشتری باشد. لذا رضایت زن در ازدواج موضو ع مورد مطالعه تحقیقات متعدد قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: گستره علمی موضوع پژوهش

مقدمه… 1

1- موضوع پژوهش… 4

2- هدفهای پژوهش… 4

3- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن… 5

4- سؤالهای پژوهش… 5

5- فرضیه‎های پژوهش… 6

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها… 6

خلاصه… 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت… 10

تعریف رضایتمندی زناشویی… 11

ازدواج… 12

تعریف ازدواج… 12

فوائد ازدواج… 13

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی… 14

افکار مسموم… 17

بهداشت روانی… 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان… 20

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق… 20

پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین… 20

طرز تفکر وعقاید وتمایلات… 21

طرز تلقی ونگرشها… 22

عقاید مذهبی… 23

اختلافات طبقاتی… 23

میزان تحصیلات… 24

توافق وطرز فکر درباره امورجنسی… 24

تولد فرزند… 25

تعداد فرزندان… 26

اخلاق… 26

دخالت اطرافیان وبستگان… 27

تفاوت سنی بین زن وشوهر… 27

رابطه با اولیا… 28

ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد… 29

وجوهی از اختلافات زناشویی… 31

نیازهای احساسی زن ومرد… 31

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود… 32

نیاز اساسی ازدواج موفق… 33

نقش زن در زندگی امروز… 35

زن در نقش همسری… 35

موقعیت زن در اسلام… 36

ازدواج از نظر اسلام… 37

سختگیری در مسئله ازدواج… 38

اهداف والای ازدواج در اسلام… 38

معیارهای انتخاب همسر… 40

خواستگاری… 42

مهریه… 42

جهیزیه… 43

عقد وعروسی… 44

حقوق زن وشوهر… 45

رفتار… 46

گفتار… 46

هدف زندگی ازدید قرآن… 46

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم… 47

خانواده… 48

تیپهای خانواده… 49

خانواده متزلزل… 50

خانواده متعادل… 50

خانواده متکامل… 50

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر… 51

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر… 52

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها… 53

شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم… 53

طلاق… 54

خانواده گسسته… 56

اختلافات خانوادگی… 56

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه… 57

انواع عوارض بعد از طلاق… 58

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق… 59

هوش… 60

تعریف هوش… 60

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی… 63

هوش عملی وهوش نظری… 64

هوش واستعدادهای دیگر… 65

ماهیت عامل g… 67

تست هوش چیست… 67

بهره هوشی (هوشبهر) چیست… 67

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی… 69

ماهیت هوش… 70

الف- هوش بعنوان توان درک رابطه… 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید… 71

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری… 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی… 72

عوامل موثر در رشد هوش… 72

نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش… 73

1- وراثت وهوش… 73

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش… 75

3- هوش چگونه به ارث میرسد… 75

4- محیط وهوش… 75

5- نقش زمان در تشکیل هوش… 76

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش… 77

آزمون استانداردشده هوش… 78

آزمونهای هوش… 80

آزمونهای گروهی… 81

آزمونهای فردی هوش… 82

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش… 83

نظریه‎های معاصر هوش… 84

الف: نظریه‎های عاملی هوش… 85

نظریه دوعاملی اسپیرمن… 86

نظریه سلسله مراتبی… 87

نظریه چند عاملی ترستون… 88

نظریه سه بعدی گیلفورد… 89

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال… 90

نظریه دوسطحی جنسن… 91

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش… 92

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش… 93

نظریه بازنمایی برونر… 95

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور… 95

خلاصه… 107

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه… 115

1-1- جامعه مورد بررسی… 116

2-1 روش نمونه گیری… 116

3-1 نمونه منتخب… 116

2-ابزار وروش اجرای پژوهش… 116

1-1 ابزار پژوهش… 116

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH… 116

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 122

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN… 123

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN 123

6-2 روش اجرای پژوهش… 124

3-طرح پژوهش وروشهای آماری… 124

1-1- معرفی طرحهای پژوهش… 124

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها… 124

خلاصه… 125

فصل چهارم: ارائه وتحلیل نتایج کمی

1-یافته‎های توصیفی… 127

2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 130

خلاصه… 132

فصل پنجم: بحث ونتایج کمی

1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها… 135

2-تفسیر نهایی… 136

3-محدودیتهای پژوهش… 142

4-پیشنهادات… 143

منابع 144

پیوستها

جدول داده‎های خام مردان… 147

جدول داده های خام زنان… 148

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان… 149

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان… 151

منابع 170

قیمت فایل فقط 57,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه برای دریافت کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • خرید پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایلینا
 • فروشگاه فایل

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79 – 2219

رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79- 1372)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1362 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 188 رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران (79-1372)

چکیده

رابطه متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران (79-1372)

کنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به منظور رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه به یکپارچگی راهبردی، فراهم می آورد.

در پژوهش حاضر سعی شده است به دو پرسش اصلی زیر پاسخ داده شود:

1- آیا متغیرهای کنترل راهبردی در شرکتهای نمونه فعال، در بازار سهام به کار گرفته شده اند؟

2- آیا شرکتهایی که متغیرهای کنترل راهبردی را بیشتر به کار برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

بدین ترتیب دو فرضیه اصلی زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

1- شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در فاصله سالهای 1372 تا 1379، متغیرهای کنترل راهبردی را در نظر داشته اند.

2- اثربخشی شرکتهای مذکور با بکارگیری متغیرهای کنترل راهبردی رابطه مستقیم داشته است.

تاثیر 12 متغیر پیش بین پژوهش، در دو سطح صنعت و شرکت، شامل رشد صنعت، حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، صرفه حاصل از تولید با مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، سهم نسبی از بازار شرکت، حاشیه سود شرکت، آشنایی با مشتری، نقاط ضعف و قوت رقابتی شرکت، قابلیتهای فناوری شرکت، قابلیتهای مدیریت شرکت و کیفیت و قیمت بر متغیر ملاک که ترکیبی از پنج متغیر، شامل نوآوری، انعطاف پذیری، حاضر بودن، سودآوری (نرخ برگشت سرمایه) و رشد است، مورد مطالعه قرار گرفتند.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و منابع گزارشهای سه ساله بازار سهام تهران جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بررسی همبستگی متغیر ملاک با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی نشان داد که متغیر اثربخشی با همه متغیرهای پیش بین همبستگی دارد. یعنی تغییر در متغیرهای پیش بین باعث تغییر در اثر بخشی خواهد شد. به ویژه متغیر ملاک با متغیرهای پیش بین حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی و محیطی، سهم نسبی از بازار، آشنایی با مشتری، فناوری شرکت، توانایی مدیریت و کیفیت و قیمت همبستگی بیشتری دارد.

به منظور بررسی رابطه خطی بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین، از روش رگرسیون چند متغیره خطی (روش گام به گام) استفاده شد. حاصل تحلیل رگرسیون گام به گام، 7 مدل بود که مدل چهارم به لحاظ تناسب آن با فرضیه های پژوهش، انتخاب شد. براساس این مدل، مجموعه متغیرهای کنترل راهبردی، شامل کیفیت و قیمت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، حاشیه سود صنعت، سهم نسبی از بازار بیشترین همبستگی را با متغیر ملاک دارند.

درتفسیر این مدل لازم است توضیح داده شود که متغیرهایی که به معادله رگرسیون چند متغیره خطی وارد نشده اند، با متغیر ملاک بی رابطه نبوده اند. حتی بعضی از آنها همبستگی معنادار بالایی با متغیر ملاک دارند، ولی از آنجا که رگرسیون چند متغیره خطی بر آن است کمترین تعداد متغیر پیش بین را به گونه ای برگزیند که مقدار واریانس تبیین شده به وسیله آنها، معادل واریانس تبیین شده به وسیله کل متغیرهای پیش بین باشد، متغیرهای مذکور وارد معادله نشده اند. با وجود این، نباید فراموش کرد که ندادن اهمیت لازم به آنها، دست کم باعث کاهش آن دسته از متغیرهای وابسته به آنها خواهد گردید که وارد معادله شده اند.

در پاسخ به سوال اول پژوهش، این نتیجه به دست آمد: در میان شرکتهای نمونه آماری، هیچ شرکتی وجود ندارد که هیچ کدام از متغیرهای کنترل راهبری را مد نظر نداشته باشد. به هرحال همه شرکتها، هرچند سطح آن مطلوب نیست، تا حدودی متغیرهای مذکور را در نظر داشته اند. بعلاوه نتیجه پژوهش نشان داد که متغیر ملاک با بکارگیری متغیرهای پیش بین، رابطه مستقیم دارد، یعنی شرکتهایی که به متغیرهای کنترل راهبردی بیشتر توجه داشته اند، از نظر متغیر ملاک، در شرایط بهتری قرار گرفته اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیر ملاک «اثربخشی» با نه متغیر پیش بین کنترل راهبردی همبستگی متوسط و قابل توجهی دارد که در سطح 05/0 = P، معنادار هستند. اما همبستگی آن به سه متغیر پیش بین از نظر آماری معنادار نیست. البته این وضعیت ناشی از کم بودن تعداد نمونه آماری است، اگر تعداد نمونه افزایش یابد، به احتمال زیاد، معناداری آنها بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر سه متغیر پیش بین اخیر، با متغیرهای پیش بین دیگر وابسته به متغیر ملاک، همبستگی بالا و معناداری دارند که نشان دهنده همبستگی غیر مستقیم آن سه متغیر با متغیر ملاک است.

کلمات کلیدی:

اثربخشی شرکتهای فعال

متغیرهای کنترل راهبردی

سامانه های کنترل راهبردی

معیارهای راهبرد اثر بخش

آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف

پیشگفتار

نیمه دوم قرن گذشته مملو از تغییر و تحول بود، بدون شک تغییر در دهه اول قرن 21، بسیار سریعتر از دهه های قبل خواهد بود. واقعیت عصر حاضر این است که بدون ملاحظه تغییرات در شرایط بیرونی، ادامه حیات سازمانهای انتفاعی غیر ممکن است. شرکتهایی که با تغییرات محیطی به طور انفعالی برخورد میکنند، دچار مشکلاتی فراوان خواهند شد. برای پیش بینی و شناختن تغییرات، باید محیط را پیوسته پایید و پویش کرد. بنا به گفته پیتر دراکر، اندیشمند صاحب نام مدیریت، مدیران امروز باید ناپیوستگی‌ها را مدیریت کنند.

همچنان که آهنگ تغییر افزایش می یابد، پیچیدگی مسایلی که در برابر ما قرار دارند، نیز افزایش می یابد. هر قدر تغییر سریعتر باشد، عمر راه حلهایی که برای آنها ابداع میکنیم، کوتاهتر می‌شود. بنابراین، زمانی که ما راه حلهایی برای بسیاری از مهمترین مسایل‌مان می یابیم، این مسایل آنچنان تغییر کرده اند که راه حلهای ما نه دیگر مربوطند و نه مفید، (ایکاف، 1375).

یکی از هدفهای این پژوهش تأکید بر امکان مقابله با مشکل مذکور است؛ به ویژه تأکید بر شرکتهای بازرگانی کشور که در شرایط خاصی از زمان قرار دارند. به نظر می رسد دیری نخواهد پایید که حمایت های خاص دولتها کاهش خواهد یافت و شرکتها درمقابل رقابت مستقیم تر باشرکتهای بیرونی قرار خواهند گرفت. بنابراین در نظر داشتن محیط باید به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود.

فصل اول این پژوهش، مقدمه، هدف، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مسأله، سؤالات و فرضیه های تحقیق را در بر دارد. فصل دوم شامل ادبیات تحقیق و مبانی نظری، فصل سوم شامل روش شناسی، فصل چهارم شامل تحلیل داده ها و فصل پنجم در بردارنده نتیجه گیری و پیشنهادها است. در پایان نیز کتابنامه و پیوست‌های پایان نامه آمده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه… 2

2-1- مسأله… 2

3-1- سابقه موضوع… 4

4-1- هدف… 5

5-1- ضرورت و اهمیت پژوهش… 6

6-1- پرسشهای پژوهش… 7

7-1- فرضیه های پژوهش… 7

8-1- واژههای کلیدی پژوهش… 8

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش… 9

1-2- مقدمه… 10

2-2- سامانه های کنترل راهبردی… 10

3-2- ناپیوستگی محیطی… 13

1-3-2- نیروی های اجتماعی… 13

2-3-2- نیروهای اقتصادی… 13

3-3-2- نیروهای فناوری… 14

4-3-2- نیروهای سیاسی… 14

5-3-2- آثار ناپیوستگی های محیطی… 14

4-2- تعریف کنترل راهبردی… 15

1-4-2- کنترلهای مثبت و منفی… 16

2-4-2- کنترلهای نتایج و اقدام… 17

3-4-2- ضرورت کنترل… 20

4-4-2- تعریف راهبرد… 20

1-4-4-2- معیارهای راهبرد اثر بخش… 21

5-2- تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت… 23

1-5-2- کنترل اجرای راهبرد… 23

2-5-2- روایی فرضیات راهبرد… 24

3-5-2- مدیریت مقوله راهبردی… 24

4-5-2- کنترل تعاملی… 24

5-5-2- بررسی های دوره ای راهبرد… 25

6-5-2- اهمیت کنترل راهبردی… 27

7-5-2- بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی… 28

1-7-5-2- رویکرد سنتی… 28

2-7-5-2- رویکرد های جایگزین… 28

1-2-7-5-2- رویکرد انتقادی… 29

1-1-2-7-5-2- پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه… 32

2-1-2-7-5-2- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی… 33

3-1-2-7-5-2- کنترل آماده باش ویژه… 35

2-2-7-5-2- رویکرد تنظیم متمرکز… 36

6-2- کنترل حرکت راهبردی… 37

7-2- کنترل جهش راهبردی… 37

8-2- روشهای تدوین راهبرد… 39

9-2- تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد 40

10-2- یادگیری و کنترلهای راهبردی… 45

11-2- انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی… 48

1-11-2- تعیین متغیرهای کلیدی… 51

2-11-2- ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی… 53

3-11-2- یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح 56

12-2- گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی 57

13-2- گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی 58

14-2- سلسله مراتب کنترل راهبردی… 59

15-2- کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها… 61

16-2- عملیاتی کردن کنترل راهبردی… 61

1-16-2- تیمهای کنترل راهبردی… 63

2-16-2- نقش مدیریت ارشد… 63

3-16-2- نقش کنترل کننده مدرن… 66

17-2- اثربخشی سازمانی… 67

1-17-2- مقدمه… 67

2-17-2- اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی… 67

3-17-2- محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی… 68

4-17-2- سنجش عملکرد سازمان… 69

5-17-2- تعریف اثربخشی… 70

6-17-2- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی 72

7-17-2- معیارهای اثربخشی… 72

8-17-2- مدل ارزشهای رقابتی… 74

9-17-2- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی… 76

10-17-2- چارچوب نظری پژوهش… 77

11-17-2- جمع بندی فصل دوم… 83

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 85

1-3- مقدمه… 86

2-3- جامعه ‎آماری… 86

3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه… 86

4-3- ابزارهای جمع آوری داده ها… 88

1-4-3- منابع داده ها… 88

2-4-3- پایایی پرسش ها… 89

3-4-3- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش… 89

4-4-3- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری… 92

5-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها… 93

1-5-3- مدل تجزیه و تحلیل داده ها… 93

2-5-3- روشهای آماری برای تحلیل داده ها… 94

فصل چهارم: تحلیل داده ها… 96

1-4- مقدمه… 97

2-4- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه… 97

3-4- توزیع فراوانی داده‌ها… 100

4-4- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف… 111

5-4- همبستگی متغیر ملاک اثربخشی با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی 114

6-4- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی… 117

7-4- گزینش متغیرهای پیش بین… 124

8-4- نمودار پراکنش… 124

9-4- بررسی مقادیر پرت… 125

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 127

1-5- مقدمه… 128

2-5- مروری بر چارچوب نظری پژوهش… 128

3-5- یافته های مهم پژوهش… 129

4-5- نتایج و پیشنهادهای پژوهش… 133

1-4-5- پیشنهاد به پژوهشگران… 143

2-4-5- پیشنهاد به شرکتهای بازرگانی… 144

3-4-5- پیشنهاد به دولت… 148

منابع… 153

پیوست 1… 162

پیوست 2… 182

قیمت فایل فقط 250,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79- 1372)
 • رساله دکترای مدیریت بازرگانی رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79 1372)
 • سیستم همکاری در فروش فایلینا
 • fileina
 • رساله دکترای مدیریت بازرگانی
 • رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران (79 1372)
 • دانلود مقالات و پایان نامه های مدیریت در تمام مقاطع

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی – 2246

 • صاحب فایل: مهدی عباسی
 • دسته بندی: عمومی
 • شناسه در سایت فروشنده: 9555
 • قیمت برای خریدار به تومان: 35000

بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

پیشگفتار… 1

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

1-1. مقدمه… 3

2-1. بیان مسأله… 3

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق… 5

4-1. اهداف تحقیق… 7

5-1. فرضیه های تحقیق… 7

1-5-1. فرضیه اصلی… 7

2-5-1. فرضیه های فرعی… 7

6-1. تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق… 7

1-6-1. فناوری اطلاعات و ارتباطات… 7

2-6-1. بهره وری… 8

7-1. مدل مفهومی تحقیق… 9

1-7-1. متغیر وابسته… 9

2-7-1. متغیر مستقل… 10

3-7-1. متغیر مداخله گر… 10

8-1. جامعه آماری… 10

9-1. نمونه… 10

10-1. روش تحقیق… 11

11-1. ابزار های گردآوری داده ها… 11

12-1. روش تجزیه و تحلیل داده ها… 11

13-1. قلمرو تحقیق… 12

1-13-1. قلمرو موضوعی… 12

2-13-1. قلمرو مکانی… 12

3-13-1. قلمرو زمانی… 12

14-1. ساختار گزارش تحقیق… 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پیشگفتار… 15

بخش اول: فناوری اطاعات و ارتباطات

1-1-2. مقدمه… 16

2-1-2. فناوری… 16

3-1-2. اطلاعات… 17

4-1-2. انواع اطلاعات مدیریتی… 19

5-1-2. مدیریت اطلاعات… 20

6-1-2. مفهوم وتعریف سامانه های اطلاعاتی… 20

7-1-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات… 21

8-1-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن بافناوری اطلاعات… 22

9-1-2.کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان… 29

1- کاربرد عملیاتی… 30

2- کاربرد اطلاعاتی… 31

3- کاربرد استراتژیک… 32

10-1-2. مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای امروزی… 33

1- فناوری اطلاعات و توانمند سازی کارکنان… 33

2- فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان… 34

11-1-2. اشکال استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان… 35

12-1-2. اتوماسیون اداری… 36

13-1-2. ابزار های اتوماسیون اداری… 37

1- دستگاه کپی تحت شبکه… 37

2- فاکس… 38

3 – سیستمهای تایپ خودکار… 38

4- پست الکترونیکی… 38

5- پست صوتی… 39

6- تبادل الکترونیکی داده ها… 39

7- کنفرانس ویدئویی… 39

14-1-2. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری مناسب در سازمانها… 39

15-1-2. مشکلات و چالشهای اتوماسیون اداری… 41

1- ماهیت اتوماسیون اداری… 41

2- توجیه پذیر کردن هزینه… 41

3- ساختار سازمانی… 41

4- رویه سازی… 41

5- افراد… 41

6- فروشندگان… 41

7- نرم افزار… 41

8- امنیت… 41

9- قانونی بودن… 42

16-1-2. شبکه های ارتباطی… 42

1- شبکه محلی… 42

2- شبکه گسترده… 44

3- شبکه گسترد جهانی… 44

بخش دوم: بهره وری

1-2-2. تاریخچه پیدایش و تحول مفهوم بهره وری… 46

2-2-2. تعاریف بهره وری… 48

3-2-2. انواع بهره وری… 50

1- بهره وری جزئی عوامل تولید یا بهره وری عامل منفرد… 50

2- بهره وری عوامل کلی… 51

3- بهره وری کل… 52

4-2-2. نقش و اهمیت بهره وری نیروی انسانی… 53

5-2-2. عوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی… 56

1- آموزش و پرورش… 56

2- انگیزه… 57

3- وجدان کاری، فرهنگ کار، انضباط در کار… 57

6-2-2. اثر بخشی… 58

7-2-2. عوامل مؤثر بر اثر بخشی… 59

1- انگیزش… 59

2- توان یا آمادگی کاری… 59

3- شناخت شغل یا ادراک فرد از شغل خود در سازمان… 60

4- حمایت سازمانی… 60

5- بازخور عملکرد… 60

6- اعتبار… 60

7- سازگاری محیطی… 60

8-2-2. معیارها و مقیاسهای اثر بخشی… 61

9-2-2. اهمیت اثربخشی سازمانی… 64

10-2-2. ارائه الگوی متناقض از اثر بخشی سازمان… 64

11-2-2. کارآیی… 66

12-2-2. راههای افزایش کارآیی… 67

13-2-2. عوامل مؤثر بر کارآیی و اثر بخشی سازمانها( با توجه به نفش منابع انسانی)… 71

1- تلفیق نگرش کارآیی و اثر بخشی در چگونگی کار… 71

2- ایجاد مهارت، حذف حرکات و فرایندهای زاید کاری… 71

3- مهارت تلفیق نگرش فرایند مدار و نتیجه مدار در سازمان… 72

4- مهارت مدیریت و نظارت بر گلوگاههای بحران زا در فرایند های کاری و سازمانی… 72

5- مهارت خوشحال نمودن مشتری از طریق اصلاح فرایند ها… 73

6- مهارت در ایجاد مهندسی ارزش در فرایند های کاری و سازمانی… 74

بخش سوم: رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری

1-3-2. فناوری و بهره وری… 75

2-3-2. فناوری اطلاعات و بهره وری… 75

3-3-2. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری… 76

4-3-2. ارتباط فناوری اطلاعات با کارآیی و اثر بخشی سازمان… 78

5-3-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نبروی انسانی… 79

بخش چهارم: پبشینه تحقیق

1-4-2. مقدمه… 81

2-4-2. تحقیقات داخلی… 81

3-4-2. تحقیقات خارجی… 82

4-4-2. نتیجه گیری از تحقیقات داخلی و خارجی… 85

فصل سوم: روش تحقیق

1-3. مقدمه… 88

2-3. انواع تحقیق… 88

1- تحقیق از نظر هدف… 89

2- تحقیق از نظر روش… 90

3-3. مدل مفهومی تحقیق… 90

1- متغیر وابسته… 90

2- متغیر مستقل… 90

3- متغیر های مداخله گر… 90

4-3. واحد تجزیه و تحلیل… 92

5-3. روش و ابزار های جمع آوری داده ها… 92

1-5-3. روشهای مستقیم در جمع آوری داده ها… 92

1- مصاحبه و مشاهده… 92

2- پرسش نامه… 93

3- نحوه توزیع پرسش نامه… 93

4- نحوه امتیاز بندی پرسش نامه… 93

2-5-3. روشهای غیر مستقیم در جمع آوری داده ها… 94

1- استفاده از اسناد و مدارک… 94

2- روایی و پایایی ابزار سنجش… 94

6-3. فرضیه ها و متغیر های تحقیق… 96

1-6-3. فرضیه های تحقیق… 96

2-6-3. متغیر های تحقیق و سنجش آنها… 96

1- سنجش متغیر مستقل… 96

2- سنجش متغیر وابسته… 97

3- متغیر های مداخله گر… 99

7-3. جامعه آماری… 100

8-3. روش نمونه گیری… 100

9-3. روشهای آماری مورد استفاده در تحقیق… 101

10-3. مراحل تفصیلی اجرای تحقیق… 102

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4. مقدمه… 105

2-4. انواع تجزیه و تحلیل داده ها… 106

1-2-4. تجزیه و تحلیل توصیفی… 106

2-2-4. تجزیه و تحلیل مقایسه ای… 107

3-2-4. تجزیه و تحلیل علی… 107

3-4. متغیر های مداخله گر… 107

1-3-4. سن… 107

1-1-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر سن… 108

2-3-4. سابقه خدمت… 110

1-2-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر سابقه خدمت… 111

3-3-4. میزان تحصیلات کارکنان… 113

1-3-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر تحصیلات… 114

4-3-4. آموزش… 116

1-4-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر آموزش… 117

4-4. آزمون فرضیه ها( با استفاده از آمار استنباطی)… 119

1-4-4. آزمون فرضیه فرعی اول… 119

2-4-4. آزمون فرضیه فرعی دوم… 121

3-4-4. آزمون فرضیه اصلی… 123

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه… 132

2-5. نتیجه گیری بر مبنای متغیر های مداخله گر… 132

1- متغیر مداخله گر سن… 132

2- متغیر مداخله گر سابقه خدمت… 133

3- متغیر مداخله گرتحصیلات… 133

4- متغیر مداخله گر آموزش… 133

3-5. نتایج بر مبنای فرضیه فرعی اول… 134

4-5. نتایج بر مبنای فرضیه فرعی دوم… 135

5-5. نتیجه بر مبنای فرضیه اصلی… 137

6-5. پیشنهادات… 137

1-6-5. پیشنهادات بر مبنای متغیر های مداخله گر… 137

1- ضرورت توجه به آموزش و برگزاری دوره های آموزشی… 137

2- فراهم کردن شرایط برای ادامه تحصیل برای کارکنان با تحصیلات پایین… 138

3- استفاده از نیروهای متخصص با مدارک دانشگاهی… 138

4- دلجویی و تجلیل از کارکنان دارای سابقه خدمت بالا… 138

2-6-5. پیشنهادات بر مبنای فرضیات و یافته های تحقیق… 138

1- داشتن روحیه انتقادپذیری در برابر تغییرات… 138

2- تشویق کارکنان از جانب مدیران برای استفاده مستمر از فناوری اطلاعات… 139

3- ایجاد فرهنگ و بستر مناسب جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات… 139

4- تدوین برنامه راهبردی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات… 139

5- تعدیل در نیروی انسانی مؤسسه… 139

6- توجه بیشتر مؤسسه به 30 شاخص مطرح شده در این تحقیق… 140

3-6-5. سایر پیشنهادات به مؤسسه… 140

4-6-5. پیشنهاداتی برای سایر محققان… 140

7-5. مشکلات و محدو دیتهای فرا روی محقق… 140

منابع و مأخذ… 142

پیوست ها

1- معرفی مؤسسه فرهنگی قدس(روزنامه قدس)… 151

2- پرسشنامه تحقیق… 153

3- داده های آماری… 156

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

دانلود پرسشنامه کار تیمی – 2364

 • صاحب فایل: رضا احمدی
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 11626
 • قیمت برای خریدار به تومان: 3000

دانلود پرسشنامه کار تیمی

عنوان: دانلود پرسشنامه کار تیمی

دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:

تعداد صفحات: 11 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه کار تیمی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.

عبارات کلیدی

 • دانلود پرسشنامه کار تیمی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی توانایی های غیرشناختی و نقش آن در سلامت روانی و رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی – 2576

 • دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • حجم فایل: 353 کیلوبایت
 • تعداد صفحات: 145
 • فرمت فایل: doc
 • قیمت فایل: 149,000 تومان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

بررسی توانایی های غیرشناختی و نقش آن در سلامت روانی و رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی

مقدمه

هیجانات رویدادهای درونی هستند که زیر مجموعه های روان شناختی بسیاری نظیر؛ پاسخ های زیست شناختی، شناخت ها و آگاهی های هشیار را هماهنگ می سازند. هنگامی که رابطه شخص با خانواده و با همه انسان ها تغییر کند، هیجانات شخص نیز، تغییر خواهند کرد.به عنوان مثال: شخصی که خاطرات شیرینی از دوران کودکی به خاطر آورد، ممکن است دنیا به نظرش شاداب تر و بسیار مسرت بخش تر به نظر آید. زیرا هیجانات روابطی را در این حس (فضا) می کنند که تداعی کننده معنایی مرتبط با این روابط می باشند (اسکو ارز و کلر، 1983 ؛ به نقل از مایر، 2001)

هوش هیجانی اصطلاح نسبتاً جدیدی است که در تکمیل مفهوم هوش سنتی بر سهم اجتماعی، شخصی و هیجانی دررفتار هوشمندانه تأکید دارد (گاردنر، مایر و سالووی 1983 ، وکسلر 1940 ، 1943 ، 1958 ؛ به نقل از مایر و سالووی 1995).هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید از دهه 1990 وارد ادبیات روان شناختی شده و حاصل در هم تنیدگی دو حس هیجانی و عقلانی و رابطه متقابل عقل و احساس است.هوش هیجانی مولفه تازه ای است که خیلی از محققان به کاربرد آن در امور مختلف علاقمندند. نظریه هوش هیجانی و دیدگاه یوسنی درباره پیش بینی عوامل موفقیت در زندگی از جمله پیشرفت تحصیلی و مقابله کارآمد با عوامل فشارزا به عنوان منشأ اختلالهای روانی فراهم می آورد، زیرا بسیاری از ویژگی های شخصیتی همچون همدردی، خودگرایی، خوش بینی، خودانگیختگی، کنترل تکانه ها، خودآگاهی و مدیریت هیجان، زمینه ساز موفقیت در عرصه های گوناگون زندگی هستند.

به نظر می رسد هوش هیجانی از شخصیت و شاخص های شناختی (مثل هوشبهر) متمایز است و در پیش بینی پیامدهای واقعی و اساسی زندگی موثر باشد. به عبارت دیگر «هوش هیجانی ممکن است بهترین پیش بینی کننده موفقیت شخص در زندگی باشد» (سیاروچی و همکاران 2001).افرادی که از هوش هیجانی پایینی برخوردارند قادر نیستند از سازوکارهای منسجم و منظم استفاده کنند بنابراین مستعهد ابتلاء به اختلالات اضطرابی می باشند (سیاروچی و همکاران 2001). در مورد سلامت و بهداشت روانی دیدگاه ها و تعاریف زیادی برشمرد و عوامل زیادی را در داشتن و نداشتن بهداشت و سلامت روانی ذکر کرد: شناخت خود و محیط، داشتن ثبات عاطفی، تسلط بر هیجان ها، پذیرش مسئولیت، توانایی گرفتن تصمیمات شخصی، داشتن توانایی رویارویی با مشکلات و استدلال ها (پورافکاری، 1379)، بهداشت روانی را نیز می توان نوعی قابلیت ارتباط هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی به طور مناسب و منطقی داشت (گنجی، 1376).

کلمات کلیدی:

هوش هیجانی

سلامت روانی

بهداشت روانی

توانایی های غیرشناختی

رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

بیان مسأله

ما امروزه در عصری زندگی می کنیم که سلامت روانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که به موازات پیشرفت های تکنولوژیکی – صنعتی – اقتصادی و اجتماعی، نابسمانی های روانی و روز به روز در حال گسترش است و بسیاری از افراد از ناراحتی های روانی به شدت رنج برده و نه تنها خود در عذاب هستند بلکه خانواده و در نهایت جامعه را نیز دچار مشکل می کنند (لشگری 1381).در آغاز هزاره سوم میلادی، زمان بحث و گفتگوی تمدنها و نیز در عصر شکوفایی تکنولوژی و افزایش امکانات و ابزار زندگی باید بشر امروز بیش از هر زمان دیگر احساس آرامش و امنیت داشته باشد. کمترین مشکلات جسمانی و روانی، کمترین حادثه و کمترین نگرانی را داشته باشد.

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب خبر از سلامتی روان را می دهد.دانشمندان اعتقاد دارند که سلامت روانی از مهم ترین ابعاد سلامتی بوده و هر گونه اختلال در آن می تواند مشکلات جدی و شایعی در هر گروه جمعیتی ایجاد کند، بنابراین بهداشت و یا سلامت روان علاوه بر اینکه یک وظیفه شرعی و ضرورت انسانی محسوب می گردد توجه و یا بی توجهی به آن می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار بارزی را به وجود آورد.

طی سالهای متمادی، روان شناسان برای طبقه بندی و تعریف هوش تلاش کرده اند، در قرن گذشته هوش، (هوشبر) IQ مورد سنجش قرار می گرفت که تلاش می کرد ظرفیت شناختی و عملکردی (مثل توانایی شخص برای یادگیری، به خاطر آوردن، دلیل آوردن، انتزاع)، را ارزیابی نماید. از آغاز دهه 1990 بحث در زمینه اثرات روان شناختی هیجان و کارکردهای انطباقی آن و نیز ماهیت رابطه هیجان و شناخت با معرفی مفهوم هوش هیجانی ابعاد تازه ای به خود گرفت. مفهوم هوش هیجانی، دنیای تازه و عمیقی در فهم هوش انسان گشوده است و توانایی برای ارزیابی هوش کلی یا عمومی منفی کمتری را تجربه کنند. آنها همچنین در ایجاد و حفظ روابط کیفی بالا مهارت دارند. به طور کلی هوش هیجانی با وقایع و پیامدهای زندگی ارتباط دارد و به اقرار در فهم و پیش بینی جنبه های گوناگون زندگی روزمره کمک می کند (سیاروچی، چان، روبرتس، کاپوتی، 2001 ؛ به نقل از سیاروچی و همکاران 2002، به نقل از نوری 1383).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه 1

بیان مسأله 4

اهمیت نظری و عملی پژوهش 8

پیشینه تحقیق 9

اهداف پژوهش 10

فرضیه های پژوهش 10

تعاریف مفاهیم 11

تعاریف نظری 11

تعاریف عملیاتی 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تعاریف هوش هیجانی 13

ویژگیهای هوش هیجانی 14

سیر مطالعه ی هوش هیجانی 18

اندازه گیری هوش هیجانی 21

پرسشنامه هوش هیجانی پتراید زوفارنهام 24

هوش هیجانی و بیماریهای روانی 28

ابراز هیجان و پیامدهای آن در قلمرو سلامت 31

افزایش هوش هیجانی 34

تعاریف سلامت روانی 53

اهداف و مقاصد بهداشت روانی 55

بهداشت روانی 57

معیارهای بهداشت روانی در مکتب اسلام 60

تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری 62

اصول بهداشت روانی 66

پژوهش های انجام شده در زمینه رابطه هوش هیجانی یا سلامت روانی 70

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری 87

روش نمونه گیری 87

روش اجرای پژوهش 94

تجزیه و تحلیل اطلاعات 94

فصل چهارم: تحلیل داده ها

مقدمه 95

فرضیه های SPSS 96

آمار توصیفی 97

آمار استنباطی 113

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه 122

ارائه فرضیه ها 124

بحث و نتیجه گیری 133

پیشنهادات 135

محدودیت ها 135

منابع و ماخذ 136

برچسب ها:

 • هوش هیجانی
 • سلامت روانی
 • بهداشت روانی
 • توانایی های غیرشناختی
 • رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی
 • نقش توانایی های غیرشناختی در سلامت روانی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی
 • دانلود پایان نامه روانشناسی
 • خرید پایان نامه ارشد روانشناسی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان – 2583

پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 307 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115 پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

چکیده پایان نامه:

موضوع پایان نامه حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟بررسی مساله نوجوانان از جهات مختلف حائز اهمیت و ضروری است، از دید انسان دوستانه به منظور جلوگیری از تباهی بسیاری از فرزندان و آینده سازان این مملکت، از دیدگاه مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری ثانویه از جرم و جنایت های بزرگتر و از دید اقتصادی بمنظور صرف هزینه های اقتصادی مربوط به دستگیری، محاکمه، اصلاح، بازپروری.

بنابراین هدف این پژوهش مشخص نمودن وضعیت سرقت در جامعه مورد بررسی و خصوصا افراد مورد مطالعه و شناخت نوع سرقت و پی بردن به علل و عوامل موثر در این پدیده می باشد. جهت پی بردن به عوامل موثر از متغیرهای جامعه شناختی نظیر (پایگاه اقتصادی اجتماعی و فرصت های خانوادگی) از متغیرهای روانشناسی اجتماعی نظیر (بعد خانوار، ساخت خانواده، محل تولد) استفاده شده است. که از درون این نظریه ها 9 متغیر جهت شناسایی و پی بردن به عوامل موثر در این پدیده طراحی شده است که متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه سارق و غیرسارق عبارتنداز:

پایگاه اقتصادی اجتماعی، فرصت های خانوادگی، ارتباط با سارقین در میان دوستان و در خانواده، پیوند با خانواده و با جامعه، محل تولد، بعد خانوار، ساخت خانواده. روش تحقیق، روش پیمایشی از نوع علی مقایسه ای بوده و تکنیک مورد استفاده در جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که محقق با مراجعه به کانون اصلاح و تربیت استان تهران، اطلاعات را جمع آوری کرده است. نمونه گروه سارق به دلیل محدودیت جامعه آماری از نوع نمونه در دسترس یا پوشش کامل می باشد و شامل کلیه نوجوانان 18-12 ساله ای است که در زمان انجام پژوهش در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران می باشد که جمعا 25 نفر می باشند. نمونه غیرسارق این پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای در مرحله ای انتخاب شده است که شامل دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی منطقه 15 شهرداری استان تهران با تعداد 25 نفر است. تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی آماری spss و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و آمار استنباطی (خی دو) انجام میشود.

کلمات کلیدی:

جرم

بزهکاری

سرقت نوجوانان

مددکاری اجتماعی

ارتکاب جرم وجنایت

روانشناسی اجتماعی

1مقدمه:

هیچکس از مادر مجرم متولد نمی شود. خداوند همه بندگان خود را پاک و بی آلایش می آفریند انسان در دوران اولیه زندگی خود معصوم است و اگر به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی اجتماع، و محیط پرورشی و… است. ریشه ها و علل وعوامل ناهنجاریهـا باید مـورد مطالعه قرارگیرد و برای از بیـن بردن و یـا کاهش اینگونه بیماری های اجتماعی که مانند بیماری های جسمی مسری هستند، اگر از ابتدا وقوع جرم به فکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم بیفتیم ممکن است به دیگران سرایت نکند. راه درست برای پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه و علل اینگونه جرایم بزهکاری است.

ریشه درد بیشتر درجامعه است نه فرد، باید به فکر بود و راهی پیدا کرد که از ارتکاب روزافزون جرایم جلوگیری کرد. مجازات وشکنجه جلوی ارتکاب جرایم را نگرفته است و دیده شده کسی که مرتکب خلافی شده وبه زندان سپرده شده است، اگر بار دوم به زندان بیفتد مدتی زندانی بودنش طولانی ترشده است، چون جرمش سنگین تر بوده وبرای بار سوم و چهارم با ارتکاب جرایم سنگین تری، مدت بیش تری را نیز درزندان سپری خواهد کرد پس می توان گفت زندان ممکن است برای برخی مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرایم سنگین تر بوده چون درکنار مجرمین با سابقه زندگی می کنند.

نامتعادل بودن شرایط اقتصادی واجتماعی عامل دیگری برای ارتکاب جرم وجنایت است اگر علل ارتکاب جرایم بیماری های روانی باشد اینگونه بیماریها هم از وضع نابسامان جامعه ناشی می شود. درجامعه ای که ارزش انسانها به میزان ثروت ودارایی اوست نه به میزان آگاهی فکری هرکس برای کسب موفقیت های اجتماعی پس به هر طریقی که شده حتی از راه نامشروع درصدد کسب پول بیش تر گام برمی دارد وحتی به خاطر به دست آوردن پول بیشتری به ارزشهای معنوی انسان وسایر امورپشت پا می زند. برای جلوگیری از تکرار جرم بایستی زمینه های لازم را برای برگشت بزهکاران به زندگی متعارف فراهم ساخت- مانند بهسازی محیط خانواده، اشتغال، سرپرستی درست نوجوانان، کم کردن فاصله طبقاتی درجامعه که مجموعه این عوامل سبب بازسازی نوجوانان بزهکارشده و وی قادر به بازگشت به بطن جامعه شده واز سوی دیگر جامعه نیز باید زمینه را برای بازگشت آنان فراهم کند.

فهرست مطالب

چکیده پایان نامه

1- فصل اول

مقدمه… 11-1

بیان مسئله… 41-2

انگیزه پژوهش… 71-3

هدف پژوهش… 81-4

اهمیت وضرورت پژوهش… 91-5

6-1فایده پژوهش… 10

2- فصل دوم

مقدمه… 11 2-1

2-2تاریخچه سرقت در جهان… 12

تاریخچه سرقت در ایران… 132-3

تعریف بزهکاری… 142-4

تعریف سرقت… 152-5

سرقت در کودکان و نوجوانان… 162-6

دزدی برحسب عادت… 172-7

علائم و نشانه های سرقت… 182-8

علل سرقت… 192-9

درمان سرقت… 21-10

سرقت از دیدگاه جرم شناسان… 212-11

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات… 222-12

سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه… 23-13

14-2نظریه امیل دورکیم… 29

نظریه ساخت اجتماعی و آنومی رابرت. ک. مرتن… 322-15

نظریات مارکس و انگلس… 342-16

نظریه ویلهلم بنگر… 362-17

نظریه یادگیری اجتماعی… 382-18

19-2مروری بر پژوهش های انجام شده… 39

20-2نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم… 41

اصول مددکاری… 422-21

چارچوب نظری… 432-22

23-2مدل نظری… 45

فرضیه های پژوهش… 462-24

3- فصل سوم

مقدمه… 47-1

روش پژوهش… 493-2

جمعیت آماری… 503-3

روش نمونه گیری… 523-4

واحد پژوهش… 533-5

ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات… 543-6

7-3اعتبار و روایی… 55

8-3روش تجزیه و تحلیل داده ها… 56

تعریف مفاهیم… 563-9

4- فصل چهارم

مقدمه… 604-1

یافته های توصیفی… 61 4-2

3-4یافته های تحلیلی… 92

5- فصل پنجم

1-5مقدمه… 98

نتایج پژوهش… 99 5-2

پیشنهادات… 1035-3

4-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 105

منابع و مأخذ… 106  

قیمت فایل فقط 57,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان
 • ارتکاب جرم وجنایت
 • سرقت در کودکان و نوجوانان
 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان
 • تاریخچه سرقت در ایران
 • سرقت از دیدگاه جرم شناسان
 • سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه
 • نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم
 • سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
 • انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته مددکار

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

پاورپوینت اندازه گیری وسنجش در علوم تربیتی – 2600

 • صاحب فایل: مهدی رضایی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • شناسه در سایت فروشنده: 13773
 • قیمت برای خریدار به تومان: 31800

پاورپوینت اندازه گیری وسنجش در علوم تربیتی

پاورپوینت اندازه گیری وسنجش در علوم تربیتی

فرمت:پاورپوینت

تعداد اسلایذ:318 اسلاید

آشنائی با تعریف آزمون ، اندازه گیری وارزشیابی در آموزش وپرورش وروانشناسی وانواع آزمونهای روانی وپرورشی وانواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.

باتوجه به این که صفات و ویژگیها دراین علوم کیفی است به جهت اندازه گیری آنهاوتبدیل به داده های کمی به ابزار اندازه گیری نیاز دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

آزمون ، مشاهده ، مصاحبه ، پرسشنامه

عبارات کلیدی

 • علوم تربیتی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی رابطه بین عزت نفس و عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی – 2616

 • صاحب فایل: ر.محمدی
 • دسته بندی: علوم انسانی
 • شناسه در سایت فروشنده: 4391
 • قیمت برای خریدار به تومان: 30000

بررسی رابطه بین عزت نفس و عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی

عنوان:

بررسی رابطه بین عزت نفس و عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی

گرایش: کتابداری واطلاع رسانی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 98

جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید

+ همراه با پرسشنامه

مقدمه

در این فصل به بررسی کلیات پرداخته شده است.ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس به طور مختصر به تشریح موضوع پژوهش پرداخته می شود.در ادامه ضرورت انجام تحقیق و اهداف انجام آن مورد بررسی قرار می گیرد.اهدافی که پژوهش حاضر را با معنی ساخته و به سایر محققین کمک می نماید دامنه علم مذکور را افزایش داده و در جهت تحقق اهداف کاربردی از آن بهره جویند. پس از طرح سوال و فرضیه های پژوهش که در راستای انجام تحقیق طرح آن ها ضروری می نماید،تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش ارائه می گردد تا ادبیات پژوهش هرچه بیشتر و بهتر فهم گردد و در انتهای این فصل مختصری در مورد روش و جامعه آماری و قلمرو تحقیق که شامل قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی می باشد توضیح داده می شود.

کلید واژه ها: کتابداری , کتاب , کتابخانه , عزت نفس , عملکرد , کتابداران , کتابخانه های عمومی

عبارات کلیدی

 • کتابداری
 • کتاب
 • کتابخانه
 • عزت نفس
 • عملکرد

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP – 2620

سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 356 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 150 سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP

چکیده

سالیان متمادی است که برنامه های کاربردی مورد استفاده در سازمان به صورت مجزا و جزیره ای ارائه می شود که این برنامه ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و بطور مستقل وظایف خود را انجام می دهند.

امروزه با توسعه سازمان ها و ضرروت های ایجاد شده در زمینه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در کلیه سطوح سازمان به اطلاعاتی یکپارچه استفاده از سیستمی جامع و کامل که تمامی این خصوصیات را بطور یکجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذیر است. در این زمینه با کمک پدیده ای به نام ERP می توان به این مهم نائل گردید.

اما ERP چیست؟ (Enterprise Resource Planning) یا برنامه ریزی منابع سازمان سعی دارد تا عملکرد همه واحدهای شرکت را در یک سیستم کامپیوتری یکپارچه نموده و نیازهای مختلف خاص هر واحد را پاسخ گوید.

ERP از طریق یک پایگاه داده واحد انجام می شود، لذا واحدهای مختلف می توانند اطلاعات را ساده تر به اشتراک گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتی که شرکت های ارائه کننده، نرم افزار را به درستی نصب کنند مزایای متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت که به نکات ذیل می توان اشاره نمود:

– کاهش هزینه ها

– افزایش بهره وری در سازمان

– افزایش بازده سرمایه گذاری

– افزایش قابلیت رقابت پذیری

– دسترسی سریع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص

– تسریع در گردش موجودی و نقدینگی

– کاهش سرمایه راکد

– بهبود کیفیت در تمام امور

– کاهش زمان و دوباره کاری و…

نرم افزارهای ERP از ماژول های گوناگون (مالی، منابع انسانی، تولید، فروش، خرید و…) تشکیل شده است. اغلب نرم افزارهای ERP آنقدر منعطف هستند که شرکت های خریدار قادرند تعدادی از ماژولهای مورد نیاز یا همه آنها را نصب کنند. به عنوان مثال شرکت خریدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذکر این نکته ضروری است که ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی سازمان از نظر بانک های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان می باشد.

در این پروژه سعی بر این بوده است تا با تجزیه و تحلیل های دقیق و بررسی ابعاد گوناگون سازمان، میزان آمادگی سازمان را جهت بکارگیری سیستم ERP برآورد نماید، در پایان نیز با ارائه پیشنهادات و راهکارهایی سازمان را در اجرا و استفاده صحیح این سیستم یاری می نماید.

کلمات کلیدی:

اجرای سیستم ERP

سنجش میزان آمادگی

شرکت آب یزد

مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۱- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸

۳-۱- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹

۴-۱- فرض های اساسی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۱۰

۵-۱- واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

بخش اول:

۱-۲- معرفی و ویژگی ها………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۱-۲-سیر تکاملی ERP………………………………………………………………………………………….

2-1-2-معرفی جامع ERP…………………………………………………………………………………………

3-1-2- ERP از دیدگاه مدیریتی………………………………………………………………………………… ۲۴

۴-۱-۲- تفاوت بین ERP یک بانک اطلاعات مرکزی………………………………………………………. ۲۶

۵-۱-۲- ERP در ایران…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۶-۱-۲- مراحل بهره برداری از یک راه حل ERP……………………………………………………………

7-1-2- بررسی هزینه ها و امکان سنجی ERP……………………………………………………………….

8-1-2- استقرار پلکانی ERP راهی برای کاهش هزینه……………………………………………………… ۳۳

۹-۱-۲- مهندسی مجدد (BPR) و تفاوت آن با ERP………………………………………………………

10-1-2- مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری……………………………………………………………………… ۴۰

۱۱-۱-۲- مختصری از MRPII, MRP (از زیر سیستمهای erp) …………………………………………..

12-1-2-ERPII……………………………………………………………………………………………………..

14-1-2- تفاوت ERPII, ERP…………………………………………………………………………………..

15-1-2- ERP, MIS……………………………………………………………………………………………….

16-1-2- عوامل مؤثر در پیروزی و شکست پروژه های ERP…………………………………………….

17-1-2- انواع روشهای پیاده سازی ERP از لحاظ وسعت فعالیت……………………………………… ۶۴

۱۸-۱-۲- مباحث انسانی در پیاده سازی پروژه های ERP (نقش نیروی انسانی در انجام پروژه) … ۶۵

۱۹-۱-۲- اجزای تشکیل دهنده سیستم های ERP………………………………………………………..

20-1-2- امنیت در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی……………………………………………….. ۶۹

۲۱-۱-۲- مزایا و معایب بکارگیری ERP……………………………………………………………………….

22-1-2- چرا سازمان به ERP نیاز دارد؟ (لزوم پیاده سازی) ……………………………………………… ۷۴

۲۳-۱-۲- گزینه های پیاده سازی ERP …………………………………………………………………………

24-1-2- معرفی دو عرضه کننده عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR…………………………………

بخش دوم:

۲-۲- معرفی شرکت آب منطقه ای استان یزد…………………………………………………………………. ۸۱

۱-۲-۲- معرفی سازمان…………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳- کلیات روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۶

۲-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۳- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۳- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۶-۳- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۹۸

۷-۳- روش سنجش روایی………………………………………………………………………………………… ۹۹

۸-۳- روش سنجش پایایی………………………………………………………………………………………… ۹۹

۹-۳- روش تحلیل آماری داده ها جهت آزمون فرضیه ها………………………………………………….. ۹۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۴- کلیات…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۲-۴- نمودارها و جداول آماری………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۳-۴- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۱۲۳

۴-۴- آزمون فرض گروههای مختلف سؤالات پرسشنامه…………………………………………………… ۱۳۵

۱-۴-۴- حمایت مدیران……………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۲-۴-۴- ظرفیت تغییر پذیری……………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۴-۴- وجود زیر ساخت های مناسب………………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۴-۴- برگزاری دوره های آموزشی…………………………………………………………………………… ۱۳۸

۵-۴-۴- بکارگیری افراد بصورت تیم های کاری……………………………………………………………… ۱۳۹

۶-۴-۴- قدرت پیشبینی و برنامه ریزی سازمان……………………………………………………………….. ۱۴۰

۷-۴-۴- استفاده کارآمداز گروه مشاوران……………………………………………………………………….. ۱۴۱

۸-۴-۴- بهره وری مناسب مهندسان حوزه فن آوری اطلاعات……………………………………………. ۱۴۲

۵-۴- پایایی و روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۲-۵- نتیجه گیری همراه با پیشنهادات …………………………………………………………………………. ۱۴۶

۳-۵- پیشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب…………………………………………………………….. ۱۴۸

۴-۵- تیم پروژه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۹

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP
 • دانلود پایان نامه دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی
 • خرید پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی
 • دانلود پروژه پایانی کارشناسی مدیریت صنعتی با عنوان سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP
 • سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرا

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

پایان نامه بررسی گرایش کاری یا روابط انسانی مدیران آموزشگاهها – 2647

 • دسته: مدیریت
 • حجم فایل: 50 کیلوبایت
 • تعداد صفحات: 74
 • فرمت فایل: docx
 • قیمت فایل: 55,000 تومان

پایان نامه رشته مدیریت

پایان نامه بررسی گرایش کاری یا روابط انسانی مدیران آموزشگاهها

چکیده

مدیران واحدهای آموزشی که با هدف تعلیم و تربیت با معلمان ، کارکنان و والدین دانش آموزان ارتباط دارند باید شیوه مدیریتی متفاوتی با سایر محیط های کاری مثل مراکز تولیدی و غیره داشته باشند . اگر مدیر به معلمین تحصیلکرده و با تجربه صرفاً به عنوان یک جزء ماشین تولید بنگرد مسلماً در انجام وظیفه خود با اشکال ، مقاومت کارکنان برای همکاری ، بروز درگیریها و در نتیجه فشارهای فزاینده محیط کار مواجه خواهد شد . ایجاد رابطه مطلوب توسط مدیر با معلمین ضمن ایجاد محیطی امن ، کارایی افراد را بالا می برد و رضایت شغلی را به همراه خواهد داشت .

کلمات کلیدی

شیوه مدیریتی

مدیران آموزشگاه ها

تعلیم و تربیت

مقدمه پژوهش

عنوان مسأله

در این تحقیق سعی شده با استفاده از مقیاس شخصیتی “ فیدلر ” و پرسشنامه مشخصات مدیران ، سئوالات زیر مورد بررسی قرار گیرند:

مدیران واحدهای آموزشی از چه گرایشی برخوردارند ، کاری ، انسانی یا گرایش متوسط به کار و حسن رابطه ؟

در تعیین گرایش مدیران عوامل معینی مثل تجربیات ، تحصیلات ، جنسیت ، دوره های تحصیلی و غیره دخالت دارند یا خیر ؟

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

سوالات پژوهش 2

برخی از نتایخ تحقیق 3

مقدمه پژوهش 5

عنوان مساله 5

پایه های نظری 5

اهمیت پژوهش 8

اهداف پژوهش 10

سوالات تحقیق 8

فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش:

بررسی پیشینه پژوهش 15

فصل سوم: پایان نامه ، متدلوژی پژوهش:

جامعه آماری 28

ابزار اندازه گیری 28

فصل چهارم: یافته های پژوهش

بخش اول: هدف تحقیق 30

بخش دوم: سایر یافته ها 33

فصل پنجم:بحث و تفسیر نتایج:

بحث و تفسیر نتایج 37

فصل ششم: منابع و مآخذ و پیوست:

منابع و مآخذ 44

پیوست ها 51

برچسب ها:

 • تعلیم و تربیت
 • مدیران
 • شیوه مدیریتی
 • رضایت شغلی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان – 2753

بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 56 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 42 بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان

(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)

مقدمه

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال ۱۹۸۰ درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است.

از طرفی هر سال روشن و مبرهن می‌گردد که رهبری اثر بخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی که جهان با آنها مواجه است، حیاتی می‌باشد. امروزه مهندسی مجدد (باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به کیفیت جهانی (استانداردهای ISO 9000) و تشکیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است.

از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته‌اند که جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای «تک شغل سنتی» گروه‌های موضوع روز مقوله «تواناسازی» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خود رهبری» است. و افزودن بهره‌وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداکثر توانایی‌های کارکنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بکارگیری سبکهای رهبری صحیح و کسب رضایت آنان ممکن می‌باشد.

بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده‌ای است و پژوهشگران و اندیشمندان کشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می‌نمایند. به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می‌کنند و نتایج حاصل ار با موشکافی به بحث می‌گذارند، باشد که گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد» (نقل از خلیلی، صفحه ۱۸۳).

تعریف مسئله:

مسئله و موضوع این پژوهش بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان می‌باشد. منظور بررسی و پژوهش آن دسته از ویژگی های سبکهای رهبری است که در رضایت شغلی کارکنان موسسات مؤثر می‌باشند.

هدف پژوهش:

هدف این تحقیق بررسی رابطه و ارائه مفاهیم، تئوری‌ها و یافته‌ها پیرامون سبک‌های رهبری و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی سازمان برنامه و بودجه می‌باشد که بتوانند در به آرمان رساندن رهبران و پیروان، مورد استفاده قرار گیرند.

سعی بر این بوده است که پیشینه مطالعاتی و کارهای تحقیقاتی قبلی، تا آنجائی که امکانات و وقت اجازه می‌داد، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا زمینه مساعدتری برای مطالعات و تحقیقات بیشتر و پردامنه‌تر فراهم آورده شوتد.

واژگان کلیدی:

رضایت شغلی کارکنان

سبکهای رهبری

اعتبار روایی ابزارهای پژوهش

بررسی روشهای آماری

پرسشنامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۲

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………. ۵

فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………… ۶

سبک رهبری……………………………………………………………………………………….. ۶

رضایت……………………………………………………………………………………………….. ۷

مدیریت………………………………………………………………………………………………. ۷

رفتار…………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم:

روش (متدولوژی) ………………………………………………………………………………… ۹

توصیف آزمودنی ها (جامعه و گروه نمونه) ………………………………………………. ۹

روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………. ۹

توصیف ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………. ۱۰

اعتبار روایی ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………. ۱۱

فصل سوم: یافته های پژوهش (نتایج)

بررسی روشهای آماری………………………………………………………………………….. ۱۶

فصل چهارم:

بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………….. ۲۱

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… ۲۸

خلاصه ای از مساله پژوهش، روش و یافته ها……………………………………………… ۲۹

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… ۴۲

قیمت فایل فقط 11,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان
 • دانلود پایان نامه دوره کارشناسی مدیریت دولتی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی
 • دانلود پروژه پایانی دوره کارشناسی مدیریت دولتی
 • دانلود پروژه پایانی کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • دانلود پروژه پایانی کارشناسی مدیریت با عنوان بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان (سازمان مدیریت و بر

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان شرکت الکتریک خودرو شرق – 2831

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی
 • شناسه در سایت فروشنده: 10811
 • قیمت برای خریدار به تومان: 11000

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان شرکت الکتریک خودرو شرق

فرمت فایل DOC

تعدادصفحات:110

پیشگفتار 137

فصل اول- عنوان تحقیق

عنوان تحقیق 1

1- عنوان تحقیق: 2

2- طرح مسئله 2

3- اهمیت و ارزش تحقیق 3

4- علت و هدف از انتخاب موضوع 5

5- سوالات تحقیق 6

6- تعریف اصطلاحات و واژه ها 6

7- سابقه تاریخی موضوع: 7

8- روش تحقیق 8

9- حیطه تحقیق 8

10- موانع و محدودیتهای تحقیق 8

فصل دوم- پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش 10

تئوریهای مدیریت 11

تئوری انتظار جذابیت 12

نظریه برابری 13

تئوری تقویت اسکز 14

نظریه تعیین هدف 16

نظریه تناسب شغل با شخصیت 18

نکات اصلی الگوی مزبور عبارت از 18

تئوری دو عاملی هرز برگ 19

الگوی ویژگیهای شغلی 20

تئوری نیاز مک کله لند- تئوری نیاز به پیشرفت 22

کاربرد نظریه های انگیزش 23

شناسایی تفاوتهای فردی 23

هدف و نتیجه 24

مشارکت افراد در تصمیم گیریها 24

رابطه پاداش با عملکرد 24

رعایت اصل برابری حقوق 25

بررسی متون مروبط به موضوع پژوهش: 32

تاریخچه ارزشیابی عملکرد: 34

تعاریف ارزشیابی: 36

در این دو تعریف دو نقش برای ارزشیابی 38

ضرورت و اهمیت ارزشیابی: 38

اهداف ارزیابی عملکرد 42

برنامه ریزی نیروی انسانی: 44

کارمند یابی و انتخاب: 44

تعیین روایی آزمون های استخدامی 45

آموزش و تربیت کارکنان 45

تعیین مسیر شغلی: 46

حقوق و مزایا: 46

شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان: 47

نظریه های ارزیابی 49

انواع ارزیابی 50

ارزیابی سرپرست مستقیم 51

ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس: 52

ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر 53

ارزیابی گروهی 53

ارزیابی از طریق خود سنجی 54

عوامل موثر بر ارزیابی 55

شاخص های ارزیابی 56

مراحل ارزیابی 58

ویژگی های ارزشیابی 59

روشهای ارزشیابی 60

3) مصاحبه ارزشیبای با استفاده از شیوه های علوم رفتاری: 62

روش مقیاس 63

عامل سنجی 65

روش ثبت و قایع حساس 66

روش توصیفی 67

روش قیاسی (استانداردهای کار) 67

روش درجه بندی 68

مقایسه دو به دو: 68

توزیع اجباری 69

انتخاب اجباری 70

ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف 73

روش بررسی داخلی 78

روش ارزیابی گروهی 78

مصاحبه پایانی 79

موانع و محدودیتهای ارزیابی نیروی انسانی 82

موانع روانی و رفتاری 82

عینیت نداشتن 83

تعمیم (اثر هاله ای) 83

سختگیرانه، تاهل یا محافظه کاری 84

تازگی 85

مقابله 86

محاکمه بجای ارزیابی 86

تعصبات شخصی ارزیاب 87

موانع فنی واجرایی 87

نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی 88

عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی 90

ویژگیهای سیستم ارزیابی عملکرد کار آمد 93

فصل سوم- روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق… 98

فصل چهارم- بررسی و تحلیل اطلاعات

بررسی وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده 97

بررسی پاسخهای افراد به سوالات پرسشنامه 102

فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه راه حلها

پیشنهادات 123

پرسشنامه و فرم ارزیابی کارکنان قراردادی 125

منابع و ماخذ

عبارات کلیدی

 • بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان شرکت الکتریک خودرو شرق

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه – 2845

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی
 • شناسه در سایت فروشنده: 10646
 • قیمت برای خریدار به تومان: 12000

بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه

فرمت فایل DOC

تعدادصفحات:120

چکیده… 1

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه… 3

بیان مسئله… 6

اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

اهداف پژوهش… 7

فرضیه های پژوهش… 7

تعریف متغیرهای پژوهش… 8

تعاریف نظری… 8

تعاریف عملیاتی… 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش

یادگیری… 10

انواع یادگیری… 12

زمینه های مهم یادگیری… 14

مجموعه شیوه های مؤثر در یادگیری… 17

ناتوانیهای یادگیری… 19

دیدگاه های متفاوت در تبیین ناتوانیهای یادگیری 23

شیوع ناتوانیهای یادگیری… 25

جنسیت و ناتوانیهای یادگیری… 28

سبب شناسی ناتوانیهای یادگیری… 28

1- آسیب مغزی اکتسابی… 29

2- وراثت… 29

3- عوامل زیستی- شیمیایی… 29

4- محرومیت محیطی و تغذیه ای… 30

5- عوامل آموزشی… 30

6- عوامل مربوط به رشد… 30

7- رویکرد زبانی- روانی… 31

8- رویکرد رفتاری… 32

9- رویکرد ادراکی و ادراکی حرکتی… 32

10- رویکرد تشکیل نظام عصبی دمن و دلاکاتو 32

انواع ناتوانیهای یادگیری… 33

ناتوانیهای یادگیری تحولی… 33

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی… 33

ویژگی های دانش آموزان ناتوان در یادگیری 36

ویژگی های مربوط به رشد و تحول زبان گفتاری 36

ویژگی های عاطفی- اجتماعی… 37

ویژگی های مربوط به رشد و تحول حسی- حرکتی 38

ارزیابی ناتوانیهای یادگیری… 38

طرح تشخیص ناتوانیهای یادگیری… 39

حساب… 41

اختلالات یادگیری در ریاضیات… 42

طبقه بندی حساب نارسایی… 45

سبب شناسی حساب نارسایی… 47

ویژگی های دانش آموزان حساب نارسا… 52

تشخیص اختلال های ریاضی… 53

اضطراب… 56

دیدگاه های نظری در مورد اضطراب… 60

ملانی کلاین… 60

آنا فروید… 60

رولومی… 61

آدلر… 61

بالبی… 62

جورج کلی… 62

علل اضطراب… 63

1- عوامل جسمانی و زیست شناختی… 63

ژنتیک… 63

2- فعل و انفعالات شیمیایی… 64

علل طبی و اثرات داروها… 64

فاکتورهای روانی- اجتماعی… 64

علائم اضطراب… 65

ارتباط اضطراب با بیماریهای دیگر اضطراب و کاهش قند خون… 67

اختلالات اضطراب… 68

شیوع اختلالات اضطراب… 71

دیدگاه های نظری در تبیین اضطراب… 72

دیدگاه روانکاوی… 72

دیدگاه رفتاری… 73

دیدگاه شناختی… 73

دیدگاه زیست شناختی… 74

سبب شناسی اضطراب… 75

دیدگاه مختلف در درمان اضطراب… 77

روانکاوی… 77

درمان رفتاری… 77

درمان شناختی… 78

درمان های هستی نگر و انسانی نگر… 79

درمان زیست شناختی… 80

داروهای ضد اضطراب… 80

کنترل علائم بدنی… 81

تنفس کنترل شده… 82

امتحان… 82

اضطراب امتحان… 84

عوامل به وجود آورنده اضطراب امتحان.. 88

عوامل مؤثر در رفع اضطراب امتحان… 89

چکیده پژوهشهای داخلی… 94

چکیده پژوهشهای خارجی… 101

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری… 104

نمونه آماری و روش نمونه گیری… 104

ابزار اندازه گیری… 106

فهرست وارسی نشانگان حساب نارسایی… 106

پرسشنامه اضطراب امتحان… 107

پرسشنامه فردی… 108

طرح تحقیق… 108

روش اجرا… 108

روش تحلیل داده ها… 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های توصیفی… 112

.یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش. 113

یافته های جانبی… 119

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری… 124

نتایج یافته های جانبی… 125

پیشنهادات… 127

محدودیتها… 128

منابع و مآخذ

منابع فارسی… 130

منابع لاتین… 137

ضمائم

پرسشنامه فردی… 139

فهرست وارسی نشانگان حساب نارسایی… 140

پرسشنامه اضطراب امتحان… 141

عبارات کلیدی

 • بررسی رابطه اضطراب امتحان در دانش آموزان حساب نارسا و عادی پایه

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی – 2848

 • صاحب فایل: حمید مشهدی زاده
 • دسته بندی: اقتصاد
 • شناسه در سایت فروشنده: 11884
 • قیمت برای خریدار به تومان: 10000

بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی

فرمت فایل: WORD(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه

2- 1 بیان مساله

3-1ضرورت و اهمیت موضوع

4-1اهداف تحقیق

5-1 فرضیه های تحقیق

فصل دوم: مرور ادبیات تحقیق

1-2پایه های نظری

2-2پیشینه تحقیق

3-2ارائه مدل تحقیق

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

1-3 نوع تحقیق از نظر هدف

2-3 نوع تحقیق از نظر جمع اوری اطلاعات

3-3 جامعه آماری ،نمونه اماری ،روش نمونه گیری ،واحد آماری ،ابزار گرد اوری آمار وطلاعات

4-3روش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات

فصل چهارم: یافته های تحقیق

1-4روش اجرای تحقیق

2-4تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم:تفسیر یافته ها

1-5تفسیر تجزیه و تحلیل انجام شده

فصل ششم:خلاصه ،نتیجه ، ارائه پیشنهادها

1-6خلاصه

2-6نتیجه

3-6پیشنهادها

پیوست ها

1- نمونه پرسشنامه

عبارات کلیدی

 • بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم – 2994

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 801 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 44 بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

چکیده:

پژوهش حاضر در پی بررسی میزان تأثیر فضای مجازی غیرمجازی بر گرایش مجرمین به تکرار جرم در بین زندانیان استان اردبیل در سال 92 ـ 93 می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر روش‌شناسی از نوع پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری کلیه مجرمین زندانی استفاده‌کننده از فضای مجازی غیرمجاز می‌باشد که در سال 1392 و 3 ماهه اول سال 93 مرتکب جرائم اینترنتی شده‌اند. نمونه آماری شامل مجرمین مرتکب تکرار جرم (سابقه‌دار) است که در حیطه زمانی تحقیق به زندان اردبیل بازگشته می‌شوند که با توجه به محدودیت نمونه آماری از نمونه‌گیری غیر احتمالی و به‌صورت تمام شماری از 108 نفر از مجرمین در این ارتباط در تنظیم و تکمیل پرسشنامه استفاده گردید.

برای گردآوری داده‌ها علاوه بر روش کتابخانه‌ای از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه‌شده برای هر طبقه از سؤالات که به‌طور جداگانه محاسبه شد، برابر 74/0 بوده که مبین پایایی و معنی‌دار بودن پرسشنامه می‌باشد و برای آزمون فرضیات از ضریب رگرسیون و آزمون کای اسکوئر استفاده شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی (Beta) می‌توان گفت که مؤلفه‌ی «سهولت دسترسی به اینترنت» با ضریب استاندارد 358/0، بیشترین تأثیر را بر گرایش مجرمین به تکرار جرم و مؤلفه‌ی «انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای اینترنت» با ضریب استاندارد 109/0 کمترین تأثیر را بر گرایش مجرمین به تکرار جرم توسط مجرمین دارد. در این میان، مؤلفه‌های «نبود فرهنگ صحیح استفاده از اینترنت» و «اعتیاد به اینترنت» به ترتیب با ضرایب استاندارد 264/0 و 150/0، در اولویت‌های دوم تا سوم قرار دارند. همچنین بین ویژگی‌های فردی و گرایش مجرمین به تکرار جرم نیز ارتباط معنی‌داری وجود دارد به‌طوری‌که یافته‌ها بیانگر متفاوت بودن متغیرها و وجود همبستگی بین آن‌هاست.

واژه‌های کلیدی:

ارتباطات

تکرار جرم

اعتیاد به اینترنت

فضای مجازی غیرمجاز

مقدمه و بیان مسئله

هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از شیوه رفتاری که قانون را نقض کند (گیدنز، 1386: 152). تارد، جرم را تجاوز به‌حق و وظیفه می‌داند. جامعه شناسان و روان‌شناسان اجتماعی، مخالفت با آداب و سنن اجتماعی را جرم تلقی میکنند. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود این حالت علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت باز سازگاری و بازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست.

تکرارکنندگان جرم نه‌تنها با استمرار فعالیت خویش، نظم و امنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می‌دهند؛ بلکه هزینه‌های گزافی را نیز بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می‌کنند چراکه بیش از نیمی ‌از مشتریان دائمی‌ دستگاه عدالت کیفری را تکرارکنندگان جرم تشکیل می‌دهند (غلامی، ‌1382: 14). فضای مجازی ازجمله مفاهیم است که در دهه‌های اخیر وارد حوزه‌های علمی شده و به‌سرعت تمامی حوزه‌های یادشده را فراگرفته و تغییرات اجتماعی ناشی از آن در یک رقابت غیرقابل‌توصیف و خیره‌کننده سایر متغیرهای اجتماعی تأثیرگذار در تغییرات اجتماعی را درنوردیده است به‌طوری‌که تغییرات اجتماعی و علمی با سرعت فزاینده، پیش‌بینی آینده را با مشکل جدی مواجه کرده است. انتقال فیزیکی به فضای مجازی در دهه‌های اخیر در زمینه‌های متعدد اجتماعی صورت گرفته و به‌مرورزمان زندگی در فضای مجازی به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل می‌شود که به‌ناچار تمامی نهادهای اجتماعی برای مواجهه با فضای جدید زندگی برنامه‌ریزی و اقدام میکنند (شیتیلز، 1388: 22).

اینترنت به‌عنوان یک دنیای جدید و محیطی گسترده، فضایی را خلق کرده است که وسعت آن با کره خاکی برابری می‌کند. فضایی بسیار گسترده که حتی می‌توان آن را دنیایی جدید خواند، دنیایی که بشر موفق به خلق آن شده است. این فضا هویت نامشخص و به‌صورت مستمر متحولی را، به‌ویژه برای نسلی که در مقایسه با نسل قبل با محرک‌های فراوانی مواجه است، می‌آفریند. اینترنت فضای آزاد گلخانه‌ای را ایجاد می‌کند که معلمان و مراجع قدرت به آن دسترسی ندارند و بر آن تأثیر نمی‌گذارند. اینترنت انقلابی عظیم در دنیای ارتباطات است که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.

فهرست مطالب

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم 1

چکیده: 4

واژه‌های کلیدی: 6

مقدمه و بیان مسئله 7

فرضیات تحقیق 11

پیشینه تحقیق: 11

مبانی نظری پژوهش: 15

نظریه‌های یادگیری اجتماعی 17

روش‌شناسی: 18

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 19

یافته‌های تحقیق: 20

جدول (1) – توصیف نوع شغل جامعه آماری 20

جدول (2) – توصیف سن جامعه آماری 21

جدول (3) – توصیف وضعیت تأهل جامعه آماری 22

جمع 23

108 23

100% 23

جدول (4) – توصیف تکرار جرم در جامعه آماری 23

جدول (5) – توصیف میزان تحصیلات جامعه آماری 24

جدول (6) – توصیف وضعیت استفاده از اینترنت در جامعه آماری 25

الف) آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها: 25

نتیجه‌گیری 26

جدول (8) – نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل فرضیه پنجم 26

تائید فرضیه 26

نتیجه‌گیری 26

ب) آزمون فرضیات: 27

بحث و نتیجه‌گیری: 35

پیشنهاد‌ها 40

فهرست منابع 43

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم
 • ارتباطات
 • تکرار جرم
 • اعتیاد به اینترنت
 • فضای مجازی غیرمجاز
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق حقوق

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان – 3068

 • صاحب فایل: محسن صادقی
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 2378
 • قیمت برای خریدار به تومان: 30000

بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (پایان نامه)

قالب: Word

تعداد صفحات: 141

چکیده به فارسی

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کرمان است.

این تحقیق کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و سیستم حقوق و دستمزد و مزایا در سازمان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (شامل آزمون همبستگی پیرسون رگرسیون آزمون فریدمن) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه ی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کرمان بود که جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم به تعداد (196) نفر، از فرمول کوکران استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از پذیرش فرضیه­های پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) است. اما در پاسخ به سوالات پژوهش تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی با سابقه خدمت متفاوت مشاهده شد و تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی با کارکنان مرد و زن، سطح تحصیلات، گروه سنی و وضعیت استخدامی متفاوت مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: حقوق و دستمزد، تعهد کارکنان، سازمان فنی و حرفه ای، کرمان

عبارات کلیدی

 • بررسی
 • تأثیر حقوق
 • دستمزد
 • تعهد کارکنان

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

عنوان مقاله : نابرابریهای طبقاتی و اجتماعی دانش آموزان – 3212

 • صاحب فایل: امید حسین پور
 • دسته بندی: علوم اجتماعی و تربیتی
 • شناسه در سایت فروشنده: 10002
 • قیمت برای خریدار به تومان: 2200

عنوان مقاله : نابرابریهای طبقاتی و اجتماعی دانش آموزان

فرمت: word

تعداد صفحات: 33

چکیده

تازگی موضوع مقاله حاضر آن است که نقش تضادهاو نابرابریهای طبقاتی –اجتماعی بر میزان گرایشهای تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی90-89 را مورد بررسی قراردهد. موضوع این مقاله در واقع یک مسئله اجتماعی است که بر اساس چارچوب نظری با استناد برنظریات نظریه پردازان:گیدنز:مارکس:وبر:لوکاچ:گلدمن:تدوین شده است برای انجام مطالعه پنج فرضیه ارائه شده که قابل ذکراست که توسط متغیرهای تحصیلات-شغل و درآمد والدین، میزان دسترسی به امکانات مادی و خرده فرهنگهای طبقاتی –قومی اصطلاحات و مفاهیم مهم تعریف عملیاتی شده اندروش تحقیق بکاررفته با رهیافت کنونی و منطق پیمایشی در سطح پهنانگر بوده، وروابط متغیرها ازنوع همبستگی همراه با گزارش توصیفی لحاظ نظرقرارگرفته وفن گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه بسته می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده با نرم افزارspss و جداول توصیفی براساس حجم نمونه 400 نفر صورت گرفته است.

نتایج حاصله ازتحلیل نشان می دهد که بین، تحصیلات، اعتبارشغلی پدرو وضعیت درآمد والدین وگرایش تحصیلی و خرده فرهنگ طبقاتی –قومی و گرایش تحصیلی نوع رابطه معنا دار قدری بیشتر معلوم شده و توضیح مختصر داده شود.

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

تأثیر موسیقی برکاهش اضطراب(فرمت ورد،45 صفحه) – 3384

 • صاحب فایل: مهدی رحمان زاده
 • دسته بندی: روانشناسی
 • شناسه در سایت فروشنده: 16084
 • قیمت برای خریدار به تومان: 5500

تأثیر موسیقی برکاهش اضطراب(فرمت ورد،45 صفحه)

فرمت ورد

45 صفحه

ه‍دف از پ‍ژوه‍ش ای‍ن اس‍ت ک‍ه ن‍ش‍ان داده ش‍ود ک‍ه م‍وس‍ی‍ق‍ی م‍ی‍ت‍وان‍د ب‍ه ع‍ن‍وان ی‍ک م‍داخ‍ل‍ه اث‍رب‍خ‍ش و م‍وث‍ر در ک‍اه‍ش اض‍طراب ب‍ک‍ار ب‍رده ش‍ود.

ل‍ذا ب‍رای ب‍ررس‍ی ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی ب‍رک‍اه‍ش اض‍طراب و اف‍س‍ردگ‍ی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آشخانه که در سال تحصیلی 93-94 مشغول به تحصیل بود ه اند می باشد وهمچنین تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش هورمون های استرس زا که در این پژوهش ازیک گروه مستقل استفاده شد که جامعه مورد نظر دانشجویان بدون تفکیک جنسیت بودند که جامعه نمونه گیری50 نفر از افرادی بودند که به صورت تصادفی روی آن ها صورت گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب سنج کتل بوده و به این نتیجه رسید که موسیقی تاثیر بسزایی در کاهش اضطراب داشته است.

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

طراحی خط تولید یخچال های صنعتی – 3410

پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان طراحی خط تولید یخچال های صنعتی

دسته: صنایع

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 99 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 75 پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان طراحی خط تولید یخچال های صنعتی

چکیده:

آنچه مطالعه خواهید کرد شرح عملکرد کارخانه اوژن سرما است حال سعی برآن داریم تا مختصری از کل مطالب درج شده در این تحقیق اشاره نماییم. در این تحقیق ابتدابه اجزای تشکیل دهنده یخچال پرداختیم وسعی شد که تا عملکرد یک سیستم خنک کننده را به وضوح تشریح کنیم گفتیم ساده ترین خنک کننده دارای کمپرسور (موتور) اواپراتور و کندانسور لوله موئی یا کبلری تیوپ – فیلتر است در زمان عبور جریان برق موتور روشن وشروع به کار می نماید در بخش پایینی موتور یا کمپرسور روغن وجوددارد که جهت جلوگیری از سابیدگی فنرهای موجود در آن استفاده می شود در بخش بالایی موتور گاز فریون است این گاز از گرما گریزان است.

باروشن شدن موتور گرماتولید می شود با ایجاد شدن گرما در موتور گاز فریون از لوله رفت متصل به موتور به سمت کندانسور رفته گاز داغ رانده شده از موتور حرارت خودرا در کندانسور به وسیله هواوآب از دست داده به مایع تبدیل می شود مایع فریون سپس وارد لوله موئی شده در اثر ازدیاد طول لوله موئی گاز در انتهای آن به حالت بحرانی یا بخار در می آید وسپس وارد اواپراتور می‌شود چون لوله موئی گرم و لوله برگشت خنک می شود در نتیجه این دولوله به هم می چسبند تادر اثر جابه جا شدن سرماوگرما حرکت در لوله برگشت سریع‌تر صورت بگیرد.

این عملیات دائما در یخچال صورت می گیرد علاوه براین در موردبخشهای مختلف وخط تولید کارخانه صحبت کردیم گفتیم مراحل کاری عبارنتداز:

1. برش کاری و تیزآب دادن به ورقه هایی که نیاز به رنگ دارند جنس این ورقه‌ها از گالوانیزه است.

2. چاپ و روبند که همان رنگ روی ورقه ها با اضافه تبلیغات روی محصول می‌باشد

3. خم کاری که درآن ورقه های برش خورده به وسیله دستگاه نسبتا بزرگی به نام خم کن با اشکال مختلف متناسب با انواع یخچالهادر می آیند.

مرحله تزریق که این قسمت مربوط به فریزر است که به بدنه های وان که اسکلت درونی فریزر است به وسیله دستگاهی به نام فون تزریق مواد تزریقی که ترکیبی از گازهای مخصوص ومواد شیمیایی است تزریق می شود که ترکیب این مواد با هوا مایع تزریق را به صورت جامد در آورده وسبب ایجاد عایق کاملی در بدنه فریزر می شود بعداز این مرحله نصب وشیشه و لاستیک و شاسی کاری است که برروی یک فلز به نام یونیت ابتدا کندانسور پیچ ومهره می شود بعد، فن روی کندانسور ودر نهایت کندانسورورله و خازن و سیم کشی ها انجام می گیرد.

پس از قراردادن موتور برروی یخچال محصول آماده شده وجهت کنترل به بخش کنترل کیفیت هدایت می شود.

کلمات کلیدی:

یخچال های صنعتی

کارخانه اوژن سرما

قطعات تشکیل دهنده یخچال

طراحی خط تولید یخچال های صنعتی

مقدمه

در عصر حاضر که بشر شاهد درگرگونی های شگرفی در حیات خویش است فرصت شناخت ارزیابی عملکرد و بهره برداری از آن به شیوه های موثر جهت بقا ورشد سازمانها واجب وحتمی است و هر سازمانی که از قابلیت ها، شایستگی‌ها، توانمندی ها و ابزارآلات و تکنوژی مناسب ونیز قدرت سازگاری با شرایط متحول محیطی برخوردار باشد می تواند بقای خود را تضمین کند حیات اقتصادی سازمانها و موسسات تولیدی و خدماتی در بازارهای رقابتی –کنونی بستگی به استفاده بهینه از منابع (material, man) money ,machine) موجود و طبیعتا کمیابی دارد که مرکز نقل و توجه نظام حاکم جهان است و در این اثنا آنچه که بیشتر از همه قابل اهمیت است نحوه استفاده از تکنولوژی و منابع است که می توان آن را در خطوط تولید بررسی و پوشش داد. همچنین ارائه خدمات و تولید محصولات با کیفیت تنهادر کنار مدیریتی توانمند جهت سازماندهی و کنترل عملکرد هریک از منابع می باشد آنچه که مسلم است تنها از طریق طراحی خطوط تولید خواهیم توانست هم کیفیت و هم مهارت تولید را افزایش دهیم.

مهارت تولید در متن خود ابتکار – آفرینش و حسن خلاقیت را به همراه دارد تولید مشخصه زندگی و حیات مستمر بشر است در تولیدآنچنان توانمندی و اعتماد به نفس در فرد تولیدگر قوت می گیرد که برکات و ثمرات آن به بقیه انسانها نیز به طور محسوس اثر می گذارد. مهارت های تولیدی در برگیرنده مهارتهای مدیریتی و تحقیقی می باشد به صورتی که فرد تولیدگر باید مهارتهای دیگر رابرای تولید محصول داشته باشد این فرآیند پیچیدگی های خاص خود رادارد که مرحله تولید و بعد از آن عرضه برای فروش را شامل می شود.

ارتباط بشر برای تولید و مصرف ارتباطی تنگاتنگ است بشر نمی تواند تولید نکند همچنین بشر نمی تواند هرگز مصرف نکند. واین مهارتهای تولیدی است که در خلق آفرینش اجسام و اشیاء تبلور می نماید کسانی که تولید می کنندمشتریان اصلی جامعه هستند و تولید کار بسیار دشوار و در عین حال جذابی است اما دشواری آن زمانی نمایان می شود که شمادر میان رقابت به دنبال کیفیت هستید وقتی به دنبال کیفیت هستید هزینه ها بالا می رود بنابراین باید سعی کرد در تولید باتدبیرهای فراوان و پشتکار و ایجاد بسترهای مناسب جهت بهره وری بالا و ارتقاء خلاقیت افراد، هزینه ها را کاهش و کیفیت را افزایش داد حال آنکه جهت افزایش کیفیت بررسی خط تولید و ارائه راه کارهای مناسب جهت نظم و هماهنگی و سازماندهی خطوط تولیداز اهمیت بالایی برخوردار است. ‍لازم به یادآوری است که صرف نظر از قیمت تمام شده کالا عدم همپایی کیفیت و قدرت کارکرد محصول در بازارهای رقابتی موضوعی است که شرکتهای تولیدات صنعتی با آن مواجه هستند بنابراین کیفیت برتر محصول عامل ضروری و مهم در جهت جذب مشتری است.

فهرست مطالب

چکیده ای از تحقیق: 3

موضوع تحقیق: طراحی خط تولید یخچال های صنعتی 5

اهمیت موضوع 7

اهداف تحقیق: 9

فرضیات تحقیق 9

فرضیات اصلی: 9

قلمرو تحقیق 10

روش تحقیق 10

محدودیتهای تحقیق: 11

واژگان کلیدی: 12

ساختار تحقیق 13

تاریخچه مختصر از نحوه پیدایش صنعت یخچال: 14

ادبیات تحقیق 18

RTC,RTE,RE,FR,FRL,FRW,RHC 18

قطعات تشکیل دهنده یخچال 19

قطعات مکانیکی یخچال در طرزکار آن: 22

کمپرسورها: 26

فیلترها: 29

اوپراتور یا اتاق یخ: 32

لوله برگشت یا لوله مکش: 34

اکسپنشن والو ترموستاتیک (شیرانبساطی): 34

محدودیت های تحقیق: 45

اعتبار روایی پرسشنامه: 46

قضاوت ونتیجه گیری: 49

نحوه تنظیم جدول فریدمن: 49

نتیجه گیری نتایج آزمون فرضیه دوم: 69

نتایج تحقیق: 70

پیشنهادات: 72

فهرست منابع و مآخذ 75

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان طراحی خط تولید یخچال های صنعتی
 • یخچال های صنعتی
 • کارخانه اوژن سرما
 • قطعات تشکیل دهنده یخچال
 • طراحی خط تولید یخچال های صنعتی
 • دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع
 • خرید پایان نامه رشته مهندسی صنایع
 • خرید پایان نامه صنایع
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • fileina

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان – 3502

 • صاحب فایل: محسن صادقی
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 2379
 • قیمت برای خریدار به تومان: 10000

بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

عنوان: بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

قالب: Word

تعداد صفحات: 53

چکیده به فارسی

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کرمان است. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و سیستم حقوق و دستمزد و مزایا در سازمان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (شامل آزمون همبستگی پیرسون رگرسیون آزمون فریدمن) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای کرمان بود که جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم به تعداد (196) نفر، از فرمول کوکران استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از پذیرش فرضیه­های پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) است. اما در پاسخ به سوالات پژوهش تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی کارکنان با سابقه خدمت متفاوت مشاهده شد. تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی کارکنان با سطح تحصیلات، گروه سنی و وضعیت استخدامی، جنسیت متفاوت مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: حقوق و دستمزد، تعهد کارکنان، سازمان فنی و حرفه ای، کرمان

عبارات کلیدی

 • بررسی تأثیر حقوق
 • دستمزد
 • تعهد کارکنان
 • دانلود مقاله بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نقش آن در مدیریت ریسک بنگاه – 3554

 • دسته: حسابداری
 • حجم فایل: 73 کیلوبایت
 • تعداد صفحات: 27
 • فرمت فایل: doc
 • قیمت فایل: 15,000 تومان

دانلود مقاله رشته حسابداری

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نقش آن در مدیریت ریسک بنگاه

چکیده

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی داخلی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. به طور کلی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، نواحی پرخطر را ارزیابی می نماید و مهمتر اینکه، ارزیابی مستمر ریسک را اجرا می کند.

هدف این پژوهش عبارتست از پردازش عوامل شرکتی خاص مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک. همچنین در این مطالعه، نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه نیز، بررسی می گردد. نمونه نهایی این پژوهش دربرگیرنده 52 شرکت است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد تعداد شرکت هایی که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی برنامه سالانه حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است، تعداد شرکت های که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی هر کار حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است و ارتباطی معنادار بین نقش فعال حسابرسی داخلی در پیاده سازی مدیریت ریسک بنگاه و عضویت شرکت ها در صنعت مالی، وجود دارد.

واژگان کلیدی:

مدیریت ریسک

حسابرسی داخلی

مدیریت ریسک بنگاه

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

مقدمه

پیچیدگی سازمانی و گسترش معاملات تجاری در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاه های انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و به منظور کسب اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. دامنه فعالیت های حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است. از مهمترین ساز و کارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترل های داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است.

حسابرسی داخلی در تدوین روش های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستم های مالی، مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگی های ویژه را در دامنه کار خود دارد. محدوده فعالیت ها، روش ها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه های ذیصلاح دائماً عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی نمایند. مدیران نیز باید از نتایج فعالیت های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها استفاده کنند.

فهرست مطالب

عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک 1

چکیده 1

واژگان کلیدی: 2

پیشگفتار 2

مبانی نظری و پیشینه پژوهش 4

1) حسابرسی داخلی 4

2) حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک 5

3) مدیریت ریسک بنگاه و نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی آن 6

فرضیه های پژوهش 8

روش شناسی پژوهش 11

جامعه و نمونه آماری 12

یافته های پژوهش 12

نتیجه گیری 21

پیشنهادهای پژوهش 23

کتابنامه 25

برچسب ها:

 • مدیریت ریسک
 • حسابرسی داخلی
 • مدیریت ریسک بنگاه
 • حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک
 • دانلود مقالات رشته حسابداری
 • دانلود مقالات حسابداری
 • خرید مقالات حسابداری

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان – 3562

بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 122 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 130 بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

مقدمه:

مولفه های جز دستمزد وجود دارند که نیروی کار برتر را حفظ می کند عاملی دیگری جزء بهای نازل کالا نیز وجود دارند که مشتریان خود را حفظ می نمایند همچنین در توسعه و اقتصاد کشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند که پیشرفت را تضمین می کند. چه بسا کشورهایی که با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله کشور های با درآمد کم و اقتصاد ضعیف تک محصولی به شمار می روند و کشورهای که با فقر منابع طبیعی دارای اقتصادی کار آمد و تاثیر گذار می باشند و البته فاکتور اصلی و مهم دیگری به نام مدیریت نیز به کمک می آید.

مدیریتی، یک مدیریت صحیح محسوب می شود که یک مدیریت موثر می باشد. مدیریت موثر جزء منابع اصلی توسعه ملتها شده است و مهمترین منابع لازم برای توسعه ملتها است. اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیعت یک سازمان نقش بسزایی دارد هر چه سازمان پیچیده تر باشد نقش مدیریت دشوار تر خواهد شد. مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب با افراد مناسب در جای که فعالیت در آن جریان دارد.

مدیران موثر، رهبران موثری هستند که با اعمال مدیریت اصلی و کار آمد خود می تواند نقش به سزایی در جامعه از طریق مشارکت در صنایع و ارائه خدمت مطلوب ایفاء نمایند و مدیران موثر و موفق مدیرانی هستند که ملبس به جامعه علم و تجربه باشند دیگر زمان آن که مدیر در یک برج بلند و لوکس بنشیند و از راه دور کنترل و دستور دهد سپری گردیده است حال زمان آن فرا رسیده است.

واژگان کلیدی:

هماهنگی

سازماندهی

انگیزش

مدیریت در دوران باستان

تعریف مدیریت

سطوح مدیریت

فلسفه مدیریت مشارکتی

فلسفه ادوارد

فهرست

کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه: ۲

فرضیه های تحقیق: ۵

هدف تحقیق: ۵

ضرورت تحقیق.. ۷

محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. ۸

تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۹

فصل دوم: ۱۱

ادبیات موضوع.. ۱۱

تاریخچه موضوع.. ۱۲

مدیریت در دوران باستان.. ۱۲

تعریف مدیریت: ۱۴

اهمیت مدیریت:. ۱۵

مدیر و مدیریت موفق و موثر: ۱۵

سطوح مدیریت: ۱۶

مهارتها مدیریتی:. ۱۷

نقش های مدیریتی:: ۱۹

مدیریت مشارکتی: ۲۱

فلسفه مدیریت مشارکتی: ۲۲

پیش نیازهای نظام مشارکت: ۲۲

مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی: ۲۴

محدودیت های مدیریت مشارکتی: ۲۵

انواع برنامه های مدیریت مشارکتی: ۲۶

۱- نظام پیشنهادها: ۲۶

مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها: ۲۸

۲-نظام مدیریت کیفیت جامع: ۲۹

ارکان مدیریت کیفیت جامع: ۳۰

فلسفه ادوارد (دمینک). ۳۱

۳-گروه های کنترل کیفی: ۳۲

پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی: ۳۳

و چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن.. ۳۴

۴- تیم های خودگردان: ۳۵

۵- طراحی های مالکیت کارکنان.. ۳۶

۶- مدیریت بر مبنای هدف.. ۳۶

۷- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی.. ۳۷

مدیریت منابع انسانی.. ۳۸

وظایف مدیریت منابع انسانی.. ۳۹

برنامه ریزی منابع انسانی: ۳۹

برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش. ۴۰

استخدام: ۴۰

۲- آموزش و توسعه نیروی انسانی.. ۴۱

۳- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی.. ۴۳

۴- نظام جبران خدمات و انگیزه. ۴۵

اهداف: ۴۶

۵- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی.. ۴۷

۶- بهبود ارتباطات منایع انسانی: ۴۸

عناصر فراگرد ارتباطات.. ۴۹

عناصر فرستنده یا منبع خبر. ۴۹

به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز. ۴۹

دریافت کننده: ۴۹

بازخور: ۵۰

موانع ارتباطات موثر: ۵۰

اثرهای دراکی.. ۵۰

مفاهیم کلمات.. ۵۱

تفاوت در سطح سازمانی.. ۵۱

دیگر موارد: ۵۲

موارد دیگر در مورد ارتباطات: ۵۳

۷- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان: ۵۴

نظام حقوق و مزایا ۵۷

شرح شغل: ۵۷

روش طبقه بندی. ۵۸

نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد. ۵۹

۱- نظریه عرضه و تقاضا ۵۹

۲- نظریه هزینه زندگی.. ۵۹

۳- نظریه قدرت پرداخت… ۶۰

۴- نظریه کارائی.. ۶۰

الف- روش های تعیین مزد کاران انفرادی.. ۶۲

۱- روش کار مزدی تکه کاری.. ۶۲

۲-روش پرداخت بر مبنای استانداردها: ۶۲

ب: روش های مزد کارانه گروهی.. ۶۳

ج: روش های تعیین مزد کارانه سازمانی: ۶۳

د: طرح های تشویقی سرپرستان.. ۶۴

رهبری اثر بخش… ۶۶

هر سربازی حق دارد یک فرمانده لایق داشته باشد.. ۶۶

رهبری.. ۶۶

منظور از رهبری و ویژگی های آن.. ۶۷

فرق رهبری با مدیریت… ۶۸

منابع قدرت رهبری.. ۶۹

وظایف رهبری.. ۷۰

ویژگی های یک رهبر موثر. ۷۱

سبک های عمده رهبری.. ۷۳

سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر: ۷۳

نظریه سبک رهبری رینسیس لیکرت.. ۷۴

مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری.. ۷۵

(۱-۱) مدیریت ضعیف… ۷۶

(۱-۹) مدیریت وظیفه مدار: ۷۶

تلحیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی: ۷۷

انگیزش: ۷۹

تعریف انگیزش: ۷۹

تئوریهای انگیزش: ۸۰

تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو: ۸۰

تئوری دو عاملی هرزبرگ: ۸۲

تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد: ۸۳

تئوری انتظار روم. ۸۳

تئوری برابری.. ۸۴

تئوری تقویت انگیزش… ۸۴

مدیریت و انگیزش… ۸۶

شکاف وابستگی: ۸۷

اندازه گیری میزان بهره وری: ۸۷

پنج مرحله برای کامیابی.. ۸۸

فصل سوم: ۸۹

روش تحقیق.. ۸۹

فرضیات.. ۹۰

تعریف فرضیه: ۹۰

فرضیه های این تحقیق.. ۹۰

جامعه آماری و نمونه گیری: ۹۲

تعریف جامعه آماری.. ۹۲

جامعه آماری این تحقیق: ۹۳

تعریف نمونه گیری: ۹۳

انواع نمونه گیری: ۹۴

نمونه گیری این تحقیق.. ۹۵

روش های تحقیق.. ۹۵

تعریف روش تحقیق.. ۹۵

انواع روش های تحقیق.. ۹۶

روش بکار گرفته شده در این تحقیق.. ۹۹

روش های جمع آوری اطلاعات.. ۹۹

مشاهده. ۱۰۰

پرسشنامه. ۱۰۰

مصاحبه. ۱۰۱

روش آماری: ۱۰۱

سیستم کتابداری: ۱۰۱

روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. ۱۰۱

فصل چهارم: ۱۰۶

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۰۶

تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی.. ۱۰۷

تجزیه و تحلیل فرضیه اول: ۱۰۷

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم. ۱۰۸

تجزیه و تحلیل فرضیه سوم. ۱۰۹

تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم. ۱۱۰

تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم. ۱۱۱

فصل پنجم: ۱۱۲

نتیجه گیری.. ۱۱۲

نتایج این تحقیق.. ۱۱۳

نتیجه فرضیه اول: ۱۱۳

نتیجه فرضیه دوم. ۱۱۴

نتیجه فرضیه سوم. ۱۱۵

نتیجه فرضیه چهارم. ۱۱۶

نتیجه فرضیه پنجم. ۱۱۷

ارائه پیشنهادات: ۱۱۸

منابع و مأخذ: ۱۲۵

پیوست: ۱۲۶

منابع و مأخذ:

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
 • دانلود پایان نامه دوره کارشناسی مدیریت دولتی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی
 • دانلود پروژه پایانی دوره کارشناسی مدیریت دولتی
 • دانلود پروژه پایانی کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • دانلود پروژه پایانی کارشناسی مدیریت با عنوان بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن (مطالعه موردی شهر نوشهر) – 3629

بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن (مطالعه موردی شهر نوشهر)

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1457 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 211 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی (گرایش تحول)، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن (مطالعه موردی شهر نوشهر)

بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن

چکیده:

آغاز اصلاحات ساختاری در کشور در جهت کاهش کاغذ بازی و بهبود شیوه انجام امور اداری، اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک را، بیش‌ازپیش نمایان می کند. دولت الکترونیک یکی از پرقدرت‌ترین فناوری در عرصه جهانی است که با تاثیر گذاشتن بر روش‌زندگی، کار، آموزش افراد و ارتباطات میان فردی، مشکلات نارضایتی را حل کرده است. این تغییرات آموزش و پرورش را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. دولت الکترونیک استفاده و کاربرد آسان از فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتریان در طول هفته و در طول 24 ساعت شبانه روز می‌باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش به دنبال آن هستیم تاعوامل تاثیرگذار بر اجرای موفق دولت الکترونیک و هم‌چنین موانع اجرای آن را در آموزش و پرورش نوشهر، مورد مطالعه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از مدل تغییر یافته سازمان ملل و نیز با تست سه فرضیه تلاش شده است

عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرده و ارتباط این متغیرها را با اجرای موفق دولت الکترونیک بررسی کند. با استفاده از 105 پاسخ آماری معتبر به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. و با تست فرضیات با استفاده از تکنیکهای آمار- ریاضی (تحلیل عاملی و تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری) با کمک نرم افزارهای Spss,Excel. Lisrel8. 8 هر سه فرضیه مورد تایید قرار گرفت. و به این نتیجه رسیدیم که متغیرهای مردم‌سالاری و آمادگی الکترونیک بر اجرای موفق دولت الکترونیک تاثیر گذار است؛ و با توجه به آزمون رتبه‌بندی، شاخص آمادگی دولت الکترونیک تاثیر بیشتری بر اجرای موفق دولت الکترونیک دارد و آموزش و پرورش می‌تواند با بکارگیری این شاخص‌ها و تقویت آن در سازمان، در جهت تسهیل کارها، اقدام نماید.

واژگانکلیدی: ‌

اینترنت

آموزش‌وپرورش

دولت‌الکترونیک

فناوری‌اطلاعات‌و‌ارتباطات

مقدمه

جامعه امروز با تغییرات بی‌سابقه مواجه است و بشریت در میان دگرگونی‌هایی زندگی میکند که کل زندگی اورا دستخوش تغییراتی اساسی ساخته است. ضریب آهنگ زندگی، تجربه‌های روزمره و برنامه‌های زمانی معمول انسان‌ها چنان دگرگون شده‌اند که در هیچ برهه‌ای از تاریخ، مانند آن مشاهده نمی‌شود. دگرگونی‌های اجتماعی ناشی از فناوری اطلاعات به سرانجامی منتهی شده است که عصر حاضر را با نام‌های چون عصر اطلاعات، فضای‌سایبر، جامعه‌ دانش‌محوری وجامعه‌اطلاعاتی می‌شناسند. (علیدوستی، 382: 1383). در واقع یکی از تحولات عمده و بسیار مهم، مطرح شدن اطلاعات و اهمیت نقش اساسی آن در سازمان‌ها و جوامع است (سلاجقه، 1391: 248). از سوی دیگر فناوری، به دولت‌ها در جهت دست‌یابی به بعضی اهداف مهم از طریق وب‌سایت‌هایی که اطلاعت مورد نیاز را به مردم ارائه می‌دهند، فراهم می‌آورد (پری باتوک و ژانک، 2008: 143).

هدف این فصل بیان کلیات تحقیق می‌باشد که خواننده با نگاه کوتاه به اهداف تحقیق نایل آید. در ادامه این فصل، محقق به بیان مساله و طرح سوالات اصلی و فرعی، اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات که شامل سه فرضیه می‌باشدو نیز اهداف تحقیق که شامل هدف اصلی و اهداف فرعی می‌باشد. پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان آموزشی و اداری که دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند؛ و نیز مدیران، که تعداد آنها حدوداً 200 نفر هستند، تشکیل می‌دهد. که از بین این کارکنان به صورت تصادفی نمونه‌ای به حجم 140 نفر انتخاب شدند که با توجه به ریزشی بودن پرسش‌نامه موفق به جمع‌آوری 105 عدد پرسش‌نامه شدیم. در ادامه به ابزار تحقیق و نیز به روش‌های تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود و بعد از آن به محدودیت‌های که در بررسی این تحقیق پیش‌روی محقق قرار گرفته، پرداخته می‌شود و در نهایت به تعریف عملیاتی واژگان می‌پردازیم.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1- 1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله و طرح سوالات اصلی و فرعی 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4 فرضیات 6

1-5 اهداف تحقیق 7

1-6 جامعه آماری، حجم نمونه 8

1-7 ابزار تحقیق 8

1-8 قلمرو تحقیق 8

1-9 روش جمع‌آوری تجزیه و تحلیل اطلاعات 9

1-10 محدودیت ها 9

1-11 تعریف عملیاتی واژگان 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق 13

بخش اول: ادبیات تحقیق 14

2-1-1 مقدمه 14

2-1-2 تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک 15

2-1-3 تعاریف عملیاتی: 17

2-1-4 عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی: 24

2 -1-5 سیر تکاملی مدل‌های دولت الکترونیک 25

2-1-6 چارچوب تجزیه و تحلیل دولت الکترونیک 27

2-1-8 دیدگاه های مختلف در مورد دولت الکترونیک 35

2-1-9 رویکردهای دولت الکترونیک 36

2-1-10 ضرورت و منافع راه اندازی دولت الکترونیک 38

2-1-11 پیش‌نیازهای ایجاد دولت الکترونیک 42

2-1-12 اهمیت ایجاد دولت الکترونیک 44

2-1-13 عوامل موثر در اجرای موفق دولت الکترونیک: 45

2-1-14 موانع ایجاد دولت الکترونیک و چالش های آن 47

2-1-15 تغییرات ایجادشده در دولت 50

2-1-16 اهداف دولت الکترونیک 51

2-1-17 اثرات دولت الکترونیک بر مدیریت و سازمان 52

2-1-18 گامهای لازم به منظور ایجاد یک دولت الکترونیکی موفق 55

2-1-19 عوامل ایجاد دولت الکترونیک 56

2-1-20 ویژگی‌های دولت الکترونیک 58

2-1-21 ابعاد دولت الکترونیک 59

2-1-22 آسیب‌شناسی دولت الکترونیک 61

2-1-23 ساختار دولت الکترونیک 63

2-1-24 تجارت الکترونیک 64

بخش دوم: پیشینه تحقیق و بررسی مدل ها 67

2-2-1مقدمه: 67

2-2-2پیشینه تحقیق: 68

2-2-2-1تحقیقات داخلی: 68

2-2-2-1-1کتاب: 68

2-2-2-1-2پایان نامه: 71

2-2-2-1-3مقاله: 78

2-2-2-2تحقیقات خارجی: 82

2-2-3بررسی مدل ها: 86

2-2-3- گام های استقرار دولت الکترونیک: 86

2-2-3-2مدل های اطلاع رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک 96

2-2-3-3 مدل‌های آمادگی الکترونیک و اجرای موفق دولت الکترونیک: 99

2-2-3-4 مدل موانع ایجاد دولت الکترونیک: 105

بخش سوم: معرفی جامعه آماری 107

2-3-1مقدمه 107

2-3-2تاریخچه آموزش و پرورش: 108

2-3-2-1تاریخ تحول اداری سازمان آموزش و پرورش ایران: 109

2-3-2-2اداره کنونی امور آموزش و پرورش: 110

2-3-3 تعریف آموزش و پرورش: 111

2-3-4 آموزش الکترونیکی: 112

2-3-5 نقش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش 113

2-3-5-1 دولت الکترونیک در آموزش: 113

2-3-5-2 دولت الکترونیک در سازمان آموزش و پرورش: 114

2-3-5-3 دولت الکترونیک در مدارس: 115

2-3-5-4 دولت الکترونیک و دانش آموزان: 115

2-3-5-5 دولت الکترونیک و معلمان: 116

2-3-6 نفش دولت الکترونیک در آموزش و پرورش ایران 117

2-3-7 مسئولیت ها و مهارت های حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش 118

2-3-7-1 مدیر: 118

2-3-7-2 معلمان 119

2-3-7-3 کارکنان اداری 120

2-3-8خصوصیات مراکز آموزشی در ارتباط با توسعه دولت الکترونیک 121

2-3-9 معرفی آموزش و پرورش نوشهر 123

فصل سوم: متدولوژی تحقیق 126

3-1 مقدمه 127

3-2 روش و نوع تحقیق 128

3-3 افق زمانی و مکانی تحقیق 129

3-4 مدل مفهومی تحقیق 130

3-4-1اجرای موفق دولت الکترونیک 130

3-4-2 زیر شاخص های آمادگی الکترونیک 131

3-4-3 زیر شاخص‌های مردم‌سالاری 136

3-4-4 مدل کلی پژوهش 138

3-5 جامعه آماری 139

3-6 محاسبه حجم نمونه 140

3-7 ابزار جمع‌آوری اطلاعات 140

3-8 روایی و پایایی پرسشنامه 141

3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 146

فصل چهارم جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات 147

4-1مقدمه 148

4-2 توصیف داده‌ها 149

4-2-1 جنسیت: 150

4-2-2 وضعیت تاهل: 151

4-2-3 سن: 152

4-2-4 سابقه کار: 153

4-2-5 تحصیلات: 154

4-3 تحلیل داده‌ها 155

4-3-1 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش: 155

4-3-2 آزمون تحلیل واریانس 157

بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت‌شناختی و متغیرهای تحقیق 157

4-3-2-1 بررسی رابطه‌ی جنسیت پاسخدهندگان با متغیرهای تحقیق 157

4-3-2-2 بررسی رابطه سن پاسخ دهندگان بر متغیرهای تحقیق 158

4-3-2-3 بررسی رابطه سطح تحصیلات پاسخ دهندگان بر متغیرهای تحقیق 159

4-3-2-4 بررسی رابطه‌ی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان با متغیرهای تحقیق 160

4-3-2-5 بررسی رابطه سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان بر متغیرهای تحقیق 161

4-3-3-1 بیان مدل 163

4-3-3-2 تخمین مدل 163

4-3-3-3 ساخت ماتریس کوواریانس 164

4-3-3-4 ارزیابی تناسب مدل 169

4-3-3-4-1 آزمون مجذور کای، مجذور کای به درجه آزادی 170

4-3-3-4-2 شاخص , G FI A G F I 170

4-3-3-4-3 شاخص RMSR یا RMR 171

4-3-3-4-4 تفسیر و تعبیر مدل 171

4-3-3-5 تحلیل مدل اندازه گیری (Measurement Model) 173

4-3-3-6 پاسخ به فرضیات پژوهش با استفاده معادلات ساختاری (SEM) 175

4-3-3-6-1 فرضیه اول: 176

4-3-3-6-2 فرضیه دوم: 176

4-3-3-6-3 فرضیه سوم: 177

4-3-3-7 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها 178

4-4 موانع موجود در را جرای موفق دولت الکترونیک در آموزش و پرورش نوشهر 179

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات 181

5-1 مقدمه 182

5-2 مروری بر مراحل تحقیق 182

5-3 نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش 184

5-3-1 نتایج بدست آمده از آمار توصیفی: 184

5-3-1 نتایج به دست آمده از آمار استنباطی 184

فرضیه اول تایید شد 185

فرضیه دوم تایید شد. 186

فرضیه سوم تایید شد. 186

5-3-3 نتایج کلی پژوهش 187

5-4 پیشنهادات 187

5-4-1 پیشنهادات برای سازمان 187

5-4-2 پیشنهادات برای محققین آتی: 188

5-6 محدودیت های تحقیق 189

به طور کلی محدودیت‌های تحقیق عبارت اند از 189

محدودیت‌های در اختیار محقق: 189

محدودیت‌های خارج از کنترل محقق: 189

فهرست منابع 190

فهرست منابع فارسی 191

فهرست منابع انگلیسی 202

پیوست ها ‌أ

پیوست الف: پرسش نامه ب

پیوست ب: ضمیمه آزمون لیزرل ه

فهرست جداول

جدول2-1: مختصات مدل تحول دولت الکترونیک (کیم، 2007: 8). 27

جدول 2-2: چارچوب تجزیه وتحلیل دولت الکترئونیک (آیبید، 2007: 7). 28

جدول2-3: توصیف سیستم ها و برنامه های کاربردی و بیان ویژگی آنها (آیبید، 2007: 10-15). 34

جدول2-2-1: کشورها ازنظر جایگاه خود در مراحل دولت الکترونیک (سازمان‌ملل، 2006). 88

جدول2-2-2: سایر مدل های مراحل تکاملی دولت الکترونیک 95

جدول2-2-3: خصوصیات مدل سنجش و تحلیل و میزان رشد اینترنت درسراسرجهان (مولا، 2005) 103

جدول2-3: جدول تناظر سوالات 143

جدول 3-3: ضریب آلفای کرونباخ هر یک از ساختارها 145

جدول4-1: توزیع فراوانی جنسیت افراد در نمونه جمع آوری شده 150

جدول4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل افراد در نمونه جمع آوری شده 151

جدول4-4 توزیع فراوانی سابقه کار افراد در نمونه جمع آوری شده 153

جدول4-5: توزیع فراوانی تحصیلات افراد در نمونه جمع آوری شده 154

جدول4-6: آزمون نرمال بودن آمادگی الکترونیک 155

جدول 4-7: آزمون نرمال بودن مردم سالاری 156

جدول 4-8: آزمون نرمال بودن اجرای دولت الکترونیک 156

جدول 4-10: نتایج آزمون F (تحلیل واریانس) برای برسی تفاوت معنادار از لحاظ سن 158

جدول4-11: نتایج آزمون F (تحلیل واریانس) برای برسی تفاوت معنادار از لحاظ تحصیلات 159

جدول 4-12: نتایج آزمون T مستقل برای برسی تفاوت معنادار از لحاظ تأهل 160

جدول 4-13: نتایج آزمون F (تحلیل واریانس) برای برسی تفاوت معنادار از لحاظ سابقه خدمت 161

جدول 4-15: شاخص های برازش مدل 172

جدول 4-16: بارهای عاملی (Loading factor) متغیرهای برونزا 173

جدول 4-17: بارهای عاملی (Loading factor) متغیرهای درونزا 174

فهرست نمودار

نمودار2-2-1: مدل لاینه -لی (لاینه- لی، 18: 2001). 90

نمودار2-2-5: عوامل موثر بر ارائه موفق خدمات دولت الکترونیک 105

نمودار2-2-6: موانع ایجاد دولت الکترونیک با تمرکز بر مشکلات تبادل پولی و مالی (قلی پور، 1388). 106

نمودار3-1: مدل مفهومی اجرای موفق دولت الکترونیک 131

نمودار 3-2:. اجزاء شاخص آمادگی دولت الکترونیک 136

(نور ات ال، 2007: 6). 136

نمودار3-3: زیر شاخص‌های مردم سالاری برای اجرای موفق دولت الکترونیک (آیبید، 2008) 138

نمودار3-4: مدل کلی اجرای موفق دولت الکترونیک 139

نمودار4-1: توزیع فراوانی جنسیت افراد در نمونه جمع‌آوری شده 150

نمودار4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل افراد در نمونه جمع آوری شده 151

نمودار4-5: توزیع فراوانی تحصیلات افراد در نمونه جمع آوری شده 154

نمودار 4- 6: نمایش مراحل اساسی تحلیل 162

نمودار 4-8: مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب (t-value) 167

نمودار 4-10: مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب (t-value) 168

قیمت فایل فقط 167,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن (مطالعه موردی شهر نوشهر)
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک در آموزش‌ و پرورش و موانع اجرای آن
 • انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی
 • تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک
 • ضرورت و منافع راه اندازی دولت الکترونیک
 • عوامل موثر در اجرای موفق دولت الکترونیک
 • دولت الکترونیک

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد – 3636

تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد

دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 102 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 25 تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد

چکیده

هدف همه مؤسسات خدماتی از جمله بانک ها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت به مشتریان است. از آنجا که سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانک ها درمحیطی با محصولات غیر متمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آن ها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می شود. مشتریان تضمین کننده بقاء بانک ها هستند و آنچه که تاثیرهمیشگی بر این فرآیند دارد اعتماد آن ها به این بانک هاست. مسئله اصلی این تحقیق بررسی کیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان بر اعتماد مشتری است. در این تحقیق کیفیت خدمات درک شده توسط مشتریان در چهار بعد (اطمینان، همدلی، محسوس بودن و پاسخگویی) و شرایط عاطفی کارکنان در دو بعد ارزیابی احساسات مشتریان و کنترل احساسات مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد می باشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و LISREL استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 384 نفر که به سوالات تحقیق پاسخ دادند حاکی ازتایید ابعاد کیفیت خدمات (اطمینان، همدلی و پاسخگویی) به جز محسوس بودن بر اعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد و همچنین معنادار بودن شرایط عاطفی کارکنان براعتماد آن ها است.

واژه های کلیدی:

کیفیت خدمات

اعتماد مشتری

شرایط عاطفی کارکنان

مقدمه

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مساله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست میابند، سطوح بالاتری از رضایت مندی مشتری را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت (گا و همکاران، 2008). نظام بانکی نیز در اقتصاد مبتنی بربازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است و مسئولیت بسیار سنگینی را برعهره دارد.

بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید وبهبود عملکرد مالی وسود آوری را به دنبال خواهد داشت. در طی دهه های اخیر، شدت یافتن رقابت میان بنگاه های اقتصادی در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آن ها را به سمت شناخت دقیق تر و عمیق تر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است (کاتلر، 1997). این امر با توجه به پیچیده تر شدن روز افزون سیستم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه به روش ها و روی هایی نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرآیند سازمانی مبدل کند. از طرفی تغییر خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآمد (منصوری و یاوری، 1382).

فهرست مطالب

تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد 1

چکیده 3

واژه های کلیدی: 3

مقدمه 5

2) مبانی نظری پژوهش 7

مفهوم کیفیت 7

مفهوم خدمات 7

کیفیت خدمات 7

مدل سروکوال: 9

ابعاد کیفیت خدمات 9

2-2) شرایط عاطفی کارکنان 10

2-3) اعتماد مشتری 10

2-4) پیشینه پژوهش 11

توسعه فرضیه ها ومدل مفهومی 13

4-1) ابزارجمع آوری داده ها 15

EEC: شرایط عاطفی کارکنان، C: اطمینان، EM: همدلی، E: محسوس بودن، R: پاسخگویی، CT: اعتماد مشتری 16

4-3) جامعه و نمونه تحقیق 16

5) تحلیل داده ها 17

5-1) بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 17

5-2) آزمون فرضیه ها 17

5-3) بررسی فرضیههای تحقیق 19

6) بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 21

منابع و ماخذ: 23

قیمت فایل فقط 13,000 تومان

عبارت های کلیدی

 • تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد
 • کیفیت خدمات
 • اعتماد مشتری
 • شرایط عاطفی کارکنان
 • دانلود مقاله تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • fileina
 • فروشگاه ساز فایل
 • فروشگاه فایل
 • خرید مقاله و تحقیق رشته اقتصاد

خرید فایل

بیشتر بخوانید...

عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی – 3674

 • صاحب فایل: امید حسین پور
 • دسته بندی: مدیریت
 • شناسه در سایت فروشنده: 9972
 • قیمت برای خریدار به تومان: 2500

عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی

فرمت: word

تعداد صفحات: 35

چکیده:

یک تحقیق کاربردی در بانک رفاه نشان می دهد که مهمترین مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی هر کاری که فرد در آن با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد 42نفروبا ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با 4فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها نتایج زیر بدست آمد:

مهم ترین عامل موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است.

تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ،

عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود مهار کند.

تحویلدار باید تا می تواند در آموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست آورد.

مقدمه

بانک موسسه ای است که از یک طرف با جذب سپرده های مردم به تجهیز منابع پرداخته و از طرف دیگر با اعطای وام تسهیلات به نیازمندان منابع مالی که در زمینه های مختلف دارای تخصص هستند نقش واسطه گری را ایفا می کند و از این طریق باعث می شود جامعه به رشد اقتصادی دست یابد.

متصدیان امور بانکی یا همان تحویلداران به عنوان پرسنل صف دربانکها نقش دریافت وپرداخت را وجوه بر عهده دارند وتجهیز منابع مالی در بانک توسط این قشر انجام می پذیرد.

خرید فایل

بیشتر بخوانید...