پایان نامه عدالت سازمانی و نقش آن در پیشگیری از فساد اداری -5087

 • دسته: دانشگاهی – سایر موارد
 • فرمت فایل دانلودی: rar
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحات: 93
 • حجم فایل: 189 کیلوبایت

بخشی از متن:

رویکرد سازمانی به فساد به این دلیل اهمیت دارد که سازمان یکی از کانون های اصلی فعالیت های مفسدانه است. بیشتر فعالیت های فاسد بین سازمان های سود محور (رشوه دهندگان) و ادارات حکومتی (دولتی) و قانون گذاران (رشوه گیرندگان) صورت می پذیرد. سازمان هایی که انگیزه رشوه را ایجاد می کنند، چندان مسئولیتی برای پاسخ گویی به چرایی ریشه کن نشدن فساد ندارند، لذا فقط به توصیف آن پرداخته و از مجازات های اقتصادی سخن می گویند. یک سازمان به منزله آیینه بازتاب احوال یک ملت است (Luo, 2004, p. 120). حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند. در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است، که نشان می دهد، حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی بوده اند. دگرگونی های سیاسی، وجود نهادهای دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایمی جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند (شلالوند، 1377، ص 131).

از این رو، فساد اداری روی دیگر سکه سلامت اداری است و امروزه نه به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر، بلکه واقعیتی رنج آور تقریبا در همه کشورها، اعم از توسعه و یا در حال توسعه و در سطح دولتهای ملی و محلی مطرح است و نظام های اداری در بیشتر کشورها در راس کانون های آسیب پذیر و آماج آسیب های ناشی از این پدیده بوده و هستند. نظام های اداری به مثابه یگانه ابزار اجرای سیاست ها و برنامه های عمومی دولت ها، تا بدان حد دارای اهمیت می باشند که سلامت یا فساد این نظام ها را می توان مترادف پیشرفت یا عقب ماندگی کشورها دانست. آثار اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی فساد، تلاش های گسترده در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی از سوی دولت ها، مجامع علمی و نهادهای غیر دولتی، همه و همه مبین گستردگی ابعاد و ضرورت شناخت علمی و مبارزه جدی و عمیق با ریشه ها، مصادیق و مظاهر این پدیده و تلاش همه جانبه برای صیانت و ارتقای سلامت نظام اداری، به ویژه در نظامی منبعث از ارزش های اسلامی است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیات اصلی تحقیق
فرضیات فرعی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
تعریف مفاهیم اساسی تحقیق
عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت مراوده ای
فساد اداری
روش تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول: ادبیات تحقیق
عدالت و مفاهیم مرتبط با آن
مقدمه
عدالت
ﻋﺪاﻟﺖ در ادﺑیﺎت اﺳﻼﻣی
عدالت سازمانی
تئوری های عدالت سازمانی
ابعاد عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
عناصر عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت مراوده ای
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺮا
اﻟﻒ) ﺗﻌﺮیﻒ ﻧﺸﺪن اﻫﺪاف و استراتژی ها ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻋﺪاﻟﺖ
ب) محیط و تاثیر آن بر رفتارهای عادلانه
ج) فناوری و عدالت سازمانی
د) اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن
ه) ساخت قدرت و کنترل و عدالت سازمانی
و) فرهنگ و زبان
نتیجه گیری: موانع توسعه عدالت در سازمان
فساد و مفاهیم مرتبط با آن
مقدمه
فساد
طبقه بندی انواع فساد
فساد؛ علل و ریشه ها
عوامل اقتصادی:
عوامل سیاسی
عوامل فرهنگی- اجتماعی
رویکردهای تبیین فساد
قبح فساد
فرهنگ فساد
پیامد فساد
فساد اداری
انواع فساد اداری
سطوح فساد اداری
1. فساد تصادفی و فساد نظام مند
2. فساد سازمان یافته یا فساد فردی
3. فساد کلان و فساد خرد
فساد اداری؛ علل و پیدایش
ریشه‌های اصلی فساد اداری:
عوامل تسهیل کننده فساد اداری:
پیامدهای فساد اداری
تجربه ایران در مبارزه با فساد اداری
راهکارهای مبارزه با فساد اداری در ایران
ارزیابی عملکرد، نظارت و کنترل و رابطۀ آن با فساد اداری
آموزش و توانمندسازی و رابطۀ آن با فساد اداری
یگانگی نسبی اهداف فرد و سازمان و رابطهی آن با فساد اداری
مطبوعات و رسانههای آزاد و مستقل و رابطه آن با فساد اداری
اجتماعی سازی کارکنان و رابطه آن با فساد اداری
اختیار و مسئولیت (پاسخگویی) و رابطه آن با فساد اداری
مشارکت کارکنان در تصمیمگیری و رابطه آن با فساد اداری
بخش دوم: پیشینه تحقیق
الف) تحقیقات انجام شده در زمینه عدالت سازمانی
ب) تحقیقات انجام شده در زمینه فساد اداری
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
فرضیات تحقیق
فرضیات اصلی تحقیق
فرضیات فرعی تحقیق
ابزار جمع آوری داده ها
پرسشنامه عدالت سازمانی
پرسشنامه فساد اداری
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی تحقیق
پایایی تحقیق
روش اجرای پرسشنامه
متغیرهای تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های مورد استفاده
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری داده ها
مقدمه
آمار توصیفی
جنسیت
سن
میزان تحصیلات
سابقه خدمت
آماره های توصیفی متغیرها
آمار استنباطی
آزمون فرضیات تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
دستاوردهای حاصل از تحقیق
بحث و بررسی
ارائه پیشنهادات
ارائه پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق
پیشنهاداتی به محققان آینده
محدودیت های تحقیق
منابع فارسی
منابع انگلیسی


عبارت‌های کلیدی

 • پایان نامه عدالت سازمانی و نقش آن در پیشگیری از فساد اداری
 • پایان نامه عدالت سازمان
 • دانلود پایان نامه مدیریت
 • فساد
 • فساد مالی
 • فساد اداری
 • دانلود پایان نامه فساد اداری
 • راههای مقابله با فساد

خرید فایل

مقالات مشابه

استراتژی مبارزه با فساد اداری راهکاری برای پاسخگویی به تامین عدالت اجتماعی -1550
... چکیده: فساد اداری در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و پدیده ای جهانشمول است که نظام اداری هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه کم و بیش بدان دچار است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین آثار آن بر کارکرد اقتصاد کلان از موضوعات مورد ...
عنوان فایل استراتژی مبارزه با فساد اداری راهکاری برای پاسخگویی به تامین عدالت اجتماعی -41
... چکیده: فساد اداری در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و پدیده ای جهانشمول است که نظام اداری هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه کم و بیش بدان دچار است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین آثار آن بر کارکرد اقتصاد کلان از موضوعات مورد ...
استراتژی مبارزه با فساد اداری راهکاری برای پاسخگویی به تامین عدالت اجتماعی-42
... کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه کم و بیش بدان دچار است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین آثار آن بر کارکرد اقتصاد کلان از موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر به شمار می رود. امروزه فساد. دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی تعداد مشاهده: ...
پرسشنامه بررسی فساد اداری -3320
... توضیحات پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری، محتوی 41 پرسش است و هدف از آن شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای است. عبارت‌های کلیدی پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانلود پرسشنامه مدیریت پرسشنامه فساد اداری دانلود پرسشنامه بررسی فساد اداری فساد اداری عوامل فردی ...
پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری -2971
... توضیحات: پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری، در قالب فایل word و محتوای 35 پرسش، به همراه منابع به انضمام راهنمای استفاده از پرسشنامه، مدل مفهومی تحقیق، ابعاد مورد اندازه گیری و سئوالات مربوط به هر بعد می‌باشد. هدف این پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد ...
پروژه فساد اداری و روش های کنترل آن
... دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 220 کیلوبایت توضیحات: در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده میگیرند. ...
تحقیق فسادی اداری و بررسی فساد اداری در ایران-620
... دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی میشود. در واقع میتوان ...
تحقیق فسادی اداری و بررسی فساد اداری در ایران -1424
... بخشی از متن: فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده ...
عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی – 4919
... در 39 صفحه فساد اداری- مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص دیگر ...
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران) به همراه پرسشنامه فساد اداری -3330
... توضیحات مقاله بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران) به همراه پرسشنامه فساد اداری محتوی 42 پرسش. چکیده این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای، به بررسی این عوامل می‌پردازد و سعی در ارایه‌ی راه‌حل‌ها و ...